Frivilligheita - sterk, sjølvstendig, mangfaldig. Den statlege frivilligheitspolitikken

Meld. St. 10 (2018-2019), Innst. 254 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 30.04.2019 Innst. 254 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Meldinga presenterer måla for regjeringa sin politikk for ein aktiv og berekraftig frivillig sektor og dei overordna tiltaka som må til for å nå desse måla. Komiteen er samd i at frivilligheita er avgjerande for eit fritt og demokratisk samfunn for alle, med fungerande fellesskap. Komiteen støttar regjeringa sin intensjon om å forenkle samhandlinga mellom frivillige sektor og det offentlege gjennom digitalisering. Regjeringa vil trappe opp momskompensasjonsordninga til 1,8 mrd. kroner i 2021. Samstundes vil regjeringa sjå nærare på korleis ordninga fungerer i samanheng med andre tilskotsordningar. A, SV og Sp sitt framlegg om å gjere om meirverdiavgiftskompensasjonen til frivillige organisasjonar til ei regelstyrt ordning, der prosentandelen som vert refundert vert trappa opp jamnleg slik at den er på 100 pst. om fire år, fekk ikkje fleirtal. Det gjorde heller ikkje dei andre mindretalsforslaga som vart fremja i saka.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.2019

   Behandlet i Stortinget: 16.05.2019