Endringar i kulturminnelova (kven er rette mynde etter lova)

Prop. 99 L (2017-2018), Innst. 67 L (2018-2019), Lovvedtak 15 (2018-2019)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Klima- og miljødepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 20.11.2018 Innst. 67 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig gjort endringer i § 28 første ledd i kulturminneloven, som innebærer at Kongen kan fastsette hvem som er rette myndighet etter loven også etter §§ 10, 19, 20 og 22. Forslaget har sammenheng med regionreformen, hvor flere oppgaver på kulturminnefeltet skal overføres til fylkeskommunene.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2018

   Behandlet andre gang i Stortinget 10.12.2018