Endringer i lov om fullbyrding av nordiske dommer på straff m.v. og straffegjennomføringsloven mv. (overføring av samfunnsstraff mv.)

Prop. 34 L (2017-2018)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er til behandling i justiskomiteen

Saksgang