Endringer i lov om fullbyrding av nordiske dommer på straff m.v. og straffegjennomføringsloven mv. (overføring av samfunnsstraff mv.)

Prop. 34 L (2017-2018), Innst. 158 L (2017-2018)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 06.03.2018 Innst. 158 L (2017-2018)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 06.03.2018