Representantforslag om å videreføre redegjørelsesplikten fra 1. januar 2018

Dokument 8:61 L (2017-2018), Innst. 78 L (2017-2018), Lovvedtak 11 (2017-2018)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Abid Q. Raja, Terje Breivik, Trine Skei Grande Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 07.12.2017 Innst. 78 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   I forbindelse med at ny lov om likestilling og forbud mot diskriminering ble vedtatt i juni 2017, vedtok Stortinget å be regjeringen bevare og styrke aktivitets- og redegjørelsesplikten for arbeidsgivere og komme tilbake til Stortinget med ny sak om dette. For at det ikke skal bli et tidsrom uten redegjørelsesplikt, ble det i representantfroslaget foreslått å videreføre den eksisterende rettstilstanden hva angår redegjørelsesplikten, inntil ny lovproposisjon foreligger og lovendringen er vedtatt av Stortinget. Forslaget ble vedtatt med 53 stemmer mot 49 stemmer for Høyre og FRPs forslag om å ikke vedta dette. Det vedtatte lovforslaget avviker på ett punkt fra representantforslaget, i og med at den foreslåtte endringen av regnskapsloven § 3-3 syvende ledd ikke ble fremmet som følge av at Stortinget nettopp har vedtatt å oppheve § 3-3 og dermed kravet om at små foretak må lage årsberetning.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget: 15.12.2017