Endringar i bustøttelova (tilbakebetaling av bustøtte)

Prop. 59 L (2016-2017), Innst. 252 L (2016-2017), Lovvedtak 76 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 06.04.2017 Innst. 252 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.04.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget: 25.04.2017