Endringer i konkursloven mv. (grenseoverskridende insolvensbehandling)

Prop. 88 L (2015-2016), Innst. 334 L (2015-2016), Lovvedtak 88 (2015-2016)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 31.05.2016 Innst. 334 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i konkursloven og andre lover. Det er vedtatt en ny fjerde del i konkursloven om grenseoverskridende insolvensbehandlinger.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget 13.06.2016