Tilbaketrekning av Prop. 195 L (2012-2013) Endringer i tinglysingsloven mv. (registrering av gjeld)

Meld. St. 17 (2013-2014), Innst. 93 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i Stortingets presidentskap Innstilling avgitt 12.12.2013 Innst. 93 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.2013

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2013