Grunnlovsforslag om ny § 33 i Grunnlova (grunnlovsfesting av Noregs Bank)

Dokument 12:29 (2011-2012), Innst. 272 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 10.05.2016 Innst. 272 S (2015-2016)

Saksgang

  1. Status

    • Vedtak i korthet

      Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag 29, jf. Innst. 272 S (2015-2016) og Dokument 12:29 (2011-2012) fremmet av Per Olaf Lundteigen, Lars Peder Brekk, Dag Ole Teigen, Hallgeir H. Langeland, Per-Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Anders Anundsen, Geir Jørgen Bekkevold, Trine Skei Grande og Jenny Klinge om en ny § 33 i Grunnloven. Forslaget gjelder grunnlovfesting av Norges Bank. Bare Venstres representanter stemte imot, og forslaget ble bifalt med 158 mot 8 stemmer.

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtak og henstillinger

    • Slik stemte representantene

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 10.05.2016

      Behandlet i Stortinget: 24.05.2016