Endringar i forvaltningslova og straffegjennomføringslova

Prop. 151 L (2009-2010), Innst. 58 L (2010-2011), Lovvedtak 4 (2010-2011)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 09.11.2010 Innst. 58 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har einstemmig vedteke endringar i forvaltningslova og straffegjennomføringslova. Endringane gjeld innføring av eit heimelsgrunnlag for behandling av personopplysningar i kriminalomsorga, presisering av kva for opplysningar som er omfatta av teieplikta i benådningssaker, presisering av kven teieplikta til tenestemenn gjeld og regulering av teieplikta til tenestemenn når det gjeld forhold som kan påverke tryggleiken ved straffegjennomføring utanfor fengsla.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.11.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget 23.11.2010