Melding for 2009 fra Sivilombudsmannen (Stortingets ombudsmann for forvaltningen)

Dokument 4 (2009-2010), Innst. 264 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Ombudsmenn Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 25.05.2010 Innst. 264 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling om årsmelding for 2009 fra Sivilombudsmannen. Komiteen peker på den store betydningen klageadgangen har for den enkelte borger og mener det er viktig at så mange som mulig har kjennskap til ordningen. Komiteen mener at i de enkelttilfeller der ombudsmannen skriftlig anbefaler klagere å gå til sak, og saksøker likevel blir dømt til å betale motpartens saksomkostninger, skal det offentlige ettergi dette. Komiteen ber regjeringen om å sette i verk en slik praksis. Komiteen ber videre regjeringen legge til rette for at Sivilombudsmannen skal kunne oppfylle de krav FNs tilleggsprotokoll til torturkonvensjonen fra 1984 (OPCAT) stilller, slik at OPCAT snarest mulig kan ratifiseres. Komiteen viser til ombudsmannens spesielle stilling overfor Stortinget og vil legge vekt på at det skjer en løpende kontakt og at det fortsatt rapporteres særskilt om det skulle være spesielle forhold som Stortinget bør se nærmere på.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.2010

   Behandlet i Stortinget: 02.06.2010