Årsrapport fra Stortingets billighetserstatningsutvalg

Dokument nr. 20 (2008-2009), Innst. 63 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Interne styrer og utvalg Saken er behandlet i justiskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for familie- og kulturkomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 01.12.2009 Innst. 63 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen rapport fra Stortingets billighetserstatningsutvalg. I rapporten redgjøres det for utvalgenes arbeid og resultater i 2008. Stortinget har også, i samme innstilling, behandlet et tolkningsspørsmål som er tatt opp av høyesterettsdommer Dolva på vegne av lederene av de tre utvalgene. Spørsmålet gjelder avgrensing og hvilke beviskrav som stilles i forhold til "erstatningsordningar for barn i barneheimar og spesialskolar for barn med åtferdsvanskar."

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2009

   Behandlet i Stortinget: 03.12.2009