Løse forslag til saken

Dokument 8:3 S (2020-2021), Innst. 267 S (2020-2021)

Forslag fremmet under debatt og vedtak

Forslag nr. 5 fra Amundsen, Per-Willy på vegne av Fremskrittspartiet


Stortinget ber regjeringen om å fremme en sak med nødvendige lovendringer som gjør at norsk lovgivning blir i tråd med FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med funksjonsnedsettelser (CRPD).

Forslag nr. 6 fra Foss, Ingunn på vegne av Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti


Stortinget ber regjeringen utrede konsekvensene av inkorporasjon av CRPD i norsk lovgivning, inkludert konsekvensene det vil ha for fremtidig lovutvikling, og ber regjeringen på egnet måte komme tilbake til Stortinget med en sak.

Forslag nr. 7 fra Andersen, Karin på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne ( CRPD) i likestillings og diskrimineringsloven.