Løse forslag til saken

Prop. 96 L (2019-2020), unntatt friskolelova § 3-1 og utdanningsstøtteloven, Innst. 302 L (2019-2020), Lovvedtak 132 (2019-2020)

Forslag nr. 12 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres følgende endringer:

§ 21 Virkeområde og formål

Kapitlet gjelder for private barnehager som mottar tilskudd etter § 19.

Formålet med kapitlet er å sørge for at alle offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna i barnehagen til gode.