Løse forslag til saken

Prop. 99 L (2018-2019), Innst. 348 L (2018-2019), Lovvedtak 93 (2018-2019)

Forslag fremmet under første behandling

Forslag nr. 14 fra Bastholm, Une på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen sikre at kompensasjonsordningene til pelsdyrnæringen blir innrettet på en slik måte at de gir incentiver til rask nedtrapping og avvikling av pelsdyrholdet framfor full drift frem til 2025.

Forslag nr. 15 fra Johansen, Morten Ørsal på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti


Stortinget ber regjeringen følge erstatningsordningen tett, og forventer at ordningen justeres dersom det blir urimelige utslag i samlet utmåling av kompensasjon, inkludert kompensasjonen for bokført verdi av ikke-realiserbar kapital, til enkeltutøvere knyttet til avvikling av næringsdriften. Stortinget holdes orientert om hvordan ordningen i tilfelle vil bli justert i lys av dette.

Forslag nr. 16 fra Pollestad, Geir på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet


Vedtak til lov om forbud mot hold av pelsdyr

§ 1 Forbud mot hold av pelsdyr

Det er ikke tillatt å holde dyr utelukkende eller primært for at dyrene eller deres avkom skal avlives med sikte på salg eller annen utnyttelse av pelsen.

§ 2 Avviklingsperiode

Pelsdyroppdrettere som holdt pelsdyr 15. januar 2018, kan uten hinder av forbudet i § 1 holde pelsdyr frem til 1. februar 2025.
Departementet kan gi forskrift om hvem som omfattes av første ledd.

§ 3 Kompensasjon, tilskuddsordninger mv.

Oppdrettere som omfattes av § 2 har rett på kompensasjon fra staten for økonomisk tap som følge av avviklingen. Kompensasjonen skal utmåles med utgangspunkt i bruksverdi, eller teknisk verdi dersom denne overstiger bruksverdien. Utmålingen foretas konkret for den enkelte oppdretter, som også kan kreve tilskudd til opprydning og omstilling.
Departementet gir forskrift med de nærmere bestemmelser om kompensasjon og om tilskudd til omstilling og opprydning. Dette kan blant annet omfatte:
a) forvaltningen av kompensasjon- og tilskuddsordninger
b) opplysnings- og bistandsplikt for oppdrettere i forbindelse med søknader om kompensasjon eller tilskudd
c) tilbakebetalingsplikt dersom det er gitt feil eller mangelfulle opplysninger, og om foreldelsesfrist for tilbakebetalingskrav
d) frister for å søke om kompensasjon eller tilskudd
e) avkortning av kompensasjon overfor oppdrettere som er ilagt aktivitetsforbud etter lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 33.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring av kontroll hos oppdrettere og om opplysnings- og bistandsplikt for oppdrettere i forbindelse med en slik kontroll.

§ 4 Straff

Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av § 1 straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år eller begge deler. Det samme gjelder ved brudd på forskrift gitt i medhold av § 3 andre ledd når det er fastsatt i forskriften at en slik overtredelse er straffbar.

§ 5 Ikrafttredelse

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.