Løse forslag til saken

Prop. 1 S (2018-2019), Innst. 13 S (2018-2019)

Forslag nr. 11 fra Myrli, Sverre på vegne av Arbeiderpartiet


Stortinget ber regjeringen iverksette tiltak for raskest mulig å bedre konkurransesituasjonen for godstransport på jernbane, og at Stortinget informeres om tiltakene senest i Revidert nasjonalbudsjett for 2019.

Forslag nr. 12 fra Myrli, Sverre på vegne av Arbeiderpartiet


Stortinget ber regjeringen legge fram tidsplan for når dobbeltspor skal være ferdig utbygd til henholdsvis Fredrikstad, Hamar, Tønsberg, Hønefoss, Halden, Lillehammer og Skien.

Forslag nr. 13 fra Myrli, Sverre på vegne av Arbeiderpartiet


Stortinget ber regjeringen sørge for fremdrift i planleggingen av ny bru over Glomma på riksveg 22 i Fet i Akershus, slik at ny bru kan stå ferdig i tråd med tidsplan utarbeidet av Statens vegvesen.

Forslag nr. 14 fra Myrli, Sverre på vegne av Arbeiderpartiet


Stortinget ber regjeringen avklare om det er Statens vegvesen eller Nye Veier som skal planlegge E16 gjennom Nes og Sør-Odal i Akershus og Hedmark, og at Stortinget informeres om beslutningen senest i Revidert nasjonalbudsjett for 2019.

Forslag nr. 15 fra Myrli, Sverre på vegne av Arbeiderpartiet


Stortinget ber regjeringen legge fram plan for utbygging av E6 på Helgeland som også inkluderer strekningene i Grane kommune, i tråd med tidligere stortingsvedtak, og at planen legges fram for Stortinget senest i Revidert nasjonalbudsjett for 2019.

Forslag nr. 16 fra Grøvan, Hans Fredrik på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti


Løst forslag nr. 16 fra Hans Fredrik Grøvan på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti
[Forslaget finnes kun som pdf-fil]

Forslag nr. 17 fra Grøvan, Hans Fredrik på vegne av Kristelig Folkeparti


Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2020 redegjøre for hvordan intensjonen i anmodningsvedtak nr. 264. fra sesjonen 2017-2018 blir fulgt opp.

Forslag nr. 18 fra Nævra, Arne på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen ta initiativ til at det blir foretatt en uavhengig gjennomgang av anbudsprosessen som endte med tildelingen av Trafikkpakke 1: Sør til Go-Ahead Norge AS. Gjennomgangen skal undersøke om alle regler om offentlige anskaffelser ble fulgt.

Forslag nr. 19 fra Nævra, Arne på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen sikre at kvalitet blir vektet høyere enn pris i alle kommende anbudspakker for jernbanen, inkludert Trafikkpakke 2: Nord.

Forslag nr. 20 fra Nævra, Arne på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen midlertidig stanse alle anbudsprosesser av jernbanestrekninger, i påvente av gjennomgangen av Trafikkpakke 1: Sør og de endrede betingelsene for Trafikkpakke 2: Nord.