Løse forslag til saken

Prop. 1 S (2018-2019), Innst. 2 S (2018-2019)

Forslag nr. 25 fra Stoknes, Per Espen på vegne av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt


Stortinget ber regjeringen om at Norges statsbudsjett fra og med statsbudsjettet for 2020 skal lages og fremmes med sektorvise utslippsbudsjetter, med tiltaksliste og forventet klimaeffekt. Oversikten skal vise hvordan norske utslippskutt for å nå minst 40 pst. reduksjon i ikke-kvotepliktig sektor innen 2030, skal skje i Norge.

Forslag nr. 26 fra Stoknes, Per Espen på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Regjeringen Solberg har levert et forslag til statsbudsjett for 2019 som ikke vil innfri Norges vedtatte klimamål for 2020 og har ikke Stortingets tillit.

Forslag nr. 27 fra Kaski, Kari Elisabeth på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen snarest fremme forslag om endring i lov som er nødvendig for å sørge for at barnetrygden holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp, samt, i forbindelse med revidert budsjett for 2019, fremme forslag om å dekke disse kostnadene gjennom fordeling til alle kommuner over kommuneopplegget.

Tilhører sak