Løse forslag til saken

Prop. 1 S (2009-2010), Prop. 1 S Tillegg 3 (2009-2010), Innst. 3 S (2009-2010)

Forslag nr. 32 fra Sanner, Jan Tore på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre


Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med den varslede gjennomgangen av rammebetingelsene for forskning og teknologiutvikling av 2. generasjons biodrivstoff også vurdere rammebetingelsene for kommersialisering og innfasing av biodiesel. I den sammenheng skal også drivstoffavgifter (avgiftsdifferensiering) og økt påbudt innblanding av biodrivstoff i vanlig drivstoff vurderes.

Forslag nr. 33 fra Sanner, Jan Tore på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre


Stortinget ber Regjeringen komme tilbake med forslag som kan sikre at høyinnblandet biodiesel fortsatt fritas for avgift.

Forslag nr. 34 fra Sanner, Jan Tore på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre


Stortinget ber Regjeringen om å vurdere avgiftsdifferensiering knyttet opp mot robuste bærekraftkriterier for biodiesel.

Forslag nr. 35 fra Jensen, Siv på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig folkeparti og Venstre


Stortinget gjør følgende vedtak:

I

På statsbudsjettet for 2010 bevilges under:

Rammeområde 22
(Skatter, avgifter og toll)


På statsbudsjettet for 2010 bevilges under:
Kap. Post Formål: Kroner Kroner

Inntekter
5501 Skatter på formue og inntekt
70 Toppskatt mv ... 29 300 000 000
72 Fellesskatt ... 142 900 000 000
73 Skatt av opparbeidede forpliktelser i rederiene ...
1 250 000 000

5506 Avgift av arv og gaver
70 Avgift ... 1 400 000 000

5507 Skatt og avgift på utvinning av petroleum
71 Ordinær skatt på formue og inntekt ... 48 000 000 000
72 Særskatt på oljeinntekter ... 71 600 000 000
74 Arealavgift mv. ... 1 700 000 000

5508 Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen
70 Avgift ... 2 500 000 000

5511 Tollinntekter
70 Toll ... 2 033 000 000
71 Auksjonsinntekter fra tollkvoter ... 87 000 000

5521 Merverdiavgift
70 Avgift ... 189 600 000 000

5526 Avgift på alkohol
70 Produktavgift på alkoholholdige drikkevarer ...
11 927 000 000

5531 Avgift på tobakkvarer
70 Avgift ... 8 218 000 000

5536 Avgift på motorvogner mv.
71 Engangsavgift på motorvogner mv. ... 16 000 000 000
72 Årsavgift ... 8 600 000 000
73 Vektårsavgift ... 360 000 000
75 Omregistreringsavgift ... 2 270 000 000
76 Avgift på bensin ... 7 464 000 000
77 Avgift på olje til framdrift av motorvogn (autodieselavgift) ...
8 361 000 000

5537 Avgifter på båter mv.
71 Avgift på båtmotorer ... 146 000 000

5541 Avgift på elektrisk kraft
70 Forbruksavgift ... 7 382 000 000

5542 Avgift på mineralolje mv.
70 Avgift på mineralolje ... 1 311 000 000
71 Avgift på smøreolje mv ... 91 000 000
72 Avgift på gass ... 13 000 000

5543 Miljøavgift på mineralske produkter mv.
70 CO2-avgift ... 4 823 000 000
71 Svovelavgift ... 93 000 000

5546 Avgift på sluttbehandling av avfall
70 Avgift på sluttbehandling av avfall ... 252 000 000

5547 Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier
70 Trikloreten (TRI) ... 1 000 000
71 Tetrakloreten (PER) ... 1 000 000

5548 Miljøavgift på klimagasser
70 Hydrofluorkarbon (HFK) og Perfluorkarbon (PFK) ...
240 000 000

5549 Avgift på utslipp av NOx
70 Avgift på utslipp av NOx ... 72 000 000

5550 Miljøavgift på plantevernmiddel
70 Miljøavgift på plantevernmiddel ... 65 000 000

5551 Produksjonsavgift på mineraler
70 Produksjonsavgift på mineraler ... 1 200 000

5555 Avgift på sjokolade- og sukkervarer
70 Avgift ... 1 196 000 000

5556 Produktavgift på alkoholfrie drikkevarer mv.
70 Avgift ... 1 739 000 000

5557 Avgift på sukker
70 Avgift ... 209 000 000

5559 Avgift på drikkevareemballasje
70 Grunnavgift på engangsemballasje ... 832 000 000
71 Miljøavgift på kartong ... 226 000 000
72 Miljøavgift på plast ... 104 000 000
73 Miljøavgift på metall ... 209 000 000
74 Miljøavgift på glass ... 56 000 000

5565 Dokumentavgift
70 Avgift ... 4 500 000 000

5568 Sektoravgifter under Kulturdepartementet
71 Årsavgift - stiftelser ... 18 404 000

5572 Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet
70 Legemiddelomsetningsavgift ... 66 0