Representantforslag fra fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Lars Haltbrekken og Freddy André Øvstegård om skolegang for ungdom med endelig avslag på asylsøknad

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Ungdom som har fått endelig avslag på asylsøknaden sin, har i dag ingen garanti for at de kan få gå på skolen fram til de blir utsendt. Dette er hjemlet i opplæringslova § 3-1. Rett til vidaregåande opplæring for ungdom, 12. ledd siste punktum:

«For dei som får avslag på søknaden om opphaldsløyve, gjeld retten til vidaregåande opplæring etter denne paragrafen fram til dato for endeleg vedtak.»

Det er fylkeskommunene selv som avgjør om disse ungdommene får skoleplass i påvente av utsendelse, og praksisen er svært ulik fra fylke til fylke. Forslagsstillerne har merket seg Elevorganisasjonens engasjement i denne saken og støtter deres krav om en lovendring som kan garantere denne gruppen ungdom skoleplass fram til utreisedato. Det mest tungtveiende argumentet for å endre lovverket er at flere instanser konkluderer med at dagens praksis strider mot barnekonvensjonen artikkel 28, som stadfester at barn og unge har rett til utdanning.

FaFo-rapporten «Normalitet i Limbo» konkluderer med at ungdom som tas ut av skolen etter at de mottar et endelig avslag på asylsøknaden sin, utvikler alvorlige psykosomatiske problemer, som magesår, som en direkte konsekvens av å miste en forutsigbar skolehverdag i en ellers svært uforutsigbar livssituasjon. Å lovfeste skoleretten deres kan forebygge alvorlige plager hos mange ungdommer.

Muligheten til å avslutte skoleutdanningen gir et framtidsperspektiv, enten det handler om å forberede ungdommen til et liv i Norge eller å forbedre muligheten til (re)integrasjon i familiens hjemland.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen fremme forslag til lovendring, slik at retten til videregående opplæring for ungdom med endelig avslag på asylsøknad, gjelder fram til utsendelsesdato.

7. mai 2018

Mona Fagerås

Lars Haltbrekken

Freddy André Øvstegård