Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om å gjøre ny campus for NTNU til en spydspiss for bærekraftsløsninger

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Forslagsstilleren viser til at regjeringen høsten 2015 gikk inn for en felles campus for NTNU og HiST på Gløshaugen i Trondheim, en såkalt bycampus. Byggingen av en ny campus er Norges kanskje største statlige byggeprosjekt de neste tiårene og representerer en unik mulighet til å utvikle en «Living-Lab» med løsninger for bygg, transport og annen infrastruktur som kan utgjøre viktige nye bidrag til en grønn omstilling. Norge har også sluttet seg til FNs bærekraftsmål, og en «living-lab» som bycampus-prosjekt, støtter særlig mål 7 og 9.

NTNU er etter fusjon Norges største universitet og vil fra 1. januar 2017 bestå av åtte fakulteter og Vitenskapsmuseet. Universitetet har omtrent 33 000 studenter i Trondheim, 3 500 studenter i Gjøvik og 2 500 studenter i Ålesund og omtrent 6 700 årsverk, hvorav 4 053 i undervisning, forskning og formidling. Totalt disponerer universitetet 734 000 m2 egne og leide lokaler i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Våren 2016 pågår arbeid med å konkretisere visjon og mål for campusutviklingen for en felles campus. Regjeringen har varslet at de vil legge frem en fremdriftsplan for en ny campus så raskt som mulig.

Forslagsstilleren viser til at investeringene i en ny campus vil bli på mange milliarder kroner og at NTNU allerede i dag spiller en ledende rolle som kunnskapsleverandør for en grønn omstilling. Universitetet har allerede mange fremragende forskningsmiljø som kan bidra til å utvikle nye og mer bærekraftige løsninger for fremtidens bygninger og arealer. Gjennom campusutviklingen har NTNU ambisjoner om å flytte kunnskapsfronten i Norge ved å benytte ledende kunnskapsmiljø og egen campus som forskningsarena. Trondheim kommune har også stilt sine byrom til disposisjon for uttesting av for eksempel framtidige transportløsninger.

Senest 26. mai 2016 tildelte Norges forskningsråd midler til opprettelsen av to nye senter for miljøvennlig energi hvor NTNU er vertsinstitusjon. Et av sentrene er Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN), hvor kommuner, næringsliv, myndighetsorgan og forskere samarbeider tett for å planlegge, utvikle og drifte områder uten klimagassutslipp. Mer effektiv energibruk, produksjon og bruk av fornybar energi vil bidra til bedre miljø lokalt og til å nå nasjonale klimamål. En av partnerne i ZEN er Trondheim kommune, med caset Kunnskapsaksen som går tvers gjennom campus NTNU i Trondheim. Forholdene ligger altså til rette på flere områder for å benytte campus som forskningsarena for bærekraftsløsninger som blir viktige bidrag til den grønne omstillingen av samfunnet.

Forslagsstilleren mener det er viktig at det offentlige går foran og tar i bruk miljøløsninger i egne byggeprosjekter. Dette øker kunnskapen om framtidens bygg og bidrar til å utvide kunnskap og erfaring også i byggenæringen, noe som vil komme andre utbyggere til gode. Det innebærer for eksempel at det økologiske fotavtrykket ved materialbruk reduseres mest mulig, og at en analyse av hele livsløpet legges til grunn når materialer velges. I tillegg må energibruken reduseres til et minimum.

De største byggeprosjektene kan spille en avgjørende rolle i dette arbeidet ved å gi viktige bidrag til å utvikle høy miljøkompetanse i byggebransjen. For å oppnå miljøambisjonen må investeringen ta høyde for bærekraftige løsninger både i bygging og i drift av campus. Staten må kunne påta seg ekstra kostnader ved å finansiere utvikling av pionerløsninger som foreløpig ikke er «hyllevare», men som kan bli en viktig del av fremtidens bærekraftige byggeløsninger.

Forslagsstilleren mener arbeidet med å gjøre Campus NTNU til en spydspiss for bærekraftige løsninger også kan være et viktig bidrag til å skape nye grønne arbeidsplasser i byggevareindustrien, for eksempel gjennom en satsing på bruk av trevirke og en storsatsing på fornybar energiproduksjon, for eksempel gjennom bruk av solceller, soloppvarming eller tilsvarende.

Et nytt campus ved NTNU med banebrytende miljøstandard og teknologi vil være viktig for både NTNU, for Trondheim og for Norge.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag

Stortinget ber regjeringen gjennom anbudskriterier og budsjettprioriteringer legge til rette for at den nye campusen på NTNU utvikles til en «Living-Lab» med løsninger for bygg, transport og annen infrastruktur som kan flytte forskningsfronten og utgjøre viktige nye bidrag til en grønn omstilling.

17. juni 2016