Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Rune Henriksen, Jette F. Christensen, Magne Rommetveit og Ruth Grung om analyse av mulighetene for å forsere gjennomføring av bygging av vei og bane mellom Voss og Arna

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Strekningen Arna–Voss er en viktig ferdselsåre for jernbane- og veitrafikk mellom Bergen og Oslo så vel som internt i Hordaland. E16 har til dels dårlig standard og stor og voksende trafikk. Mange av de 32 tunellene er gamle, og forfallet er stort. Utformingen av jernbanelinjen er basert på den gamle Vossebanen, noe som gir svært lave fartsgrenser og lav kapasitet. Sidebratt terreng og høye skjæringer gir stor fare for skred og steinsprang. Endring i nedbørsmengder og -intensitet gjør at disse problemene øker både for vei og bane. Det har i den senere tid vært en rekke store ras på strekningen, som har rammet både vei- og jernbanetrafikken. Det er bare ren flaks som gjør at menneskeliv ikke har gått tapt.

Det har siden 2011 blitt arbeidet med planer for ny trasé, og i 2015 vedtok regjeringen at videre planlegging skal baseres på K5-alternativet som vil gi firefelts vei mellom Arna og Romslo, og ny tofelts vei videre mot Voss, i tillegg til dobbeltsporet jernbane på hele strekningen. I avisen Hordaland 14. juni siteres statsråd Ketil Solvik-Olsen på at det er fysisk umulig å starte bygging før i 2021. Gitt at trafikken øker og at rasene blir hyppigere, er det et stort engasjement i berørte kommuner for at dette må forseres.

Forslagsstillerne ønsker å få frem en faglig analyse av mulighetene for å forsere prosjektet slik at man har et godt beslutningsgrunnlag for behandlingen av Nasjonal transportplan.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen gjøre en tilleggsbestilling til Statens vegvesen og Jernbaneverket der en ber fagetatene gjøre en analyse av mulighetene for å forsere realisering av ny trasé for vei og jernbane Arna–Voss. Analysen må komme snarest slik at den kan gi et beslutningsgrunnlag i forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan.

17. juni 2016