Representantforslag fra stortingsrepresentant Heikki Eidsvoll Holmås om å slutte å bruke biodrivstoff basert på palmeolje

Dette dokument

  • Dokument 8:60 S (2015–2016)
  • Dato: 02.03.2016
  • Sidetall: 1

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Det fremkommer på Dagsrevyen 22. januar 2016 at palmeoljeprodukter som ikke er garantert avskogingsfrie, inngår som en del av biodrivstoffet som selges av bensinstasjonene i Norge. PFAD (Palm fatty acid distillate) regnes av Miljødirektoratet som «rester fra produksjonsprosessen» i stedet for som et «biprodukt» i veileder til produktforskriften kapittel 3 om «Rapportering på bærekraftskriterier på biodrivstoff og flytende biobrensel». Dette gjør det særlig lukrativt for bensinstasjonene å blande inn palmeoljeproduktet fordi det gis dobbel vekting opp mot å oppfylle omsetningspåbudet. Det stilles i dag ingen krav om at PFAD skal kunne spores tilbake til avskogingsfrie palmeoljeplantasjer.

EUs bærekraftskriterier er i dag ikke strenge nok til å sikre at alt biodrivstoff er garantert bærekraftig. Forslagsstilleren noterer seg at regjeringen arbeider for å få EU til å stramme inn kriteriene. I påvente av strengere kriterier mener forslagsstilleren at regjeringen gjennom nasjonalt regelverk og avgiftspolitikk må hindre at ikke-bærekraftig fremstilt biodrivstoff kan benyttes og at det ikke kan benyttes til å oppfylle omsetningspåbudet for biodrivstoff eller motta avgiftslettelser som øvrig biodrivstoff får.

Forslagsstiller mener i tillegg at regjeringen må ta initiativ til en bransjeavtale med Norsk Petroleumsinstitutt, bensinstasjonenes bransjeorganisasjon, for å utvikle en bransjestandard som er bedre enn minstekravene i EUs bærekraftskritierier og som hindrer at ikke-bærekraftig fremstilt biodrivstoff fra blant annet palmeoljeprodukter benyttes for å oppfylle omsetningspåbudet.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

  • 1. Stortinget ber regjeringen umiddelbart sørge for at Miljødirektoratet omklassifiserer PFAD fra å være et restprodukt fra produksjonsprosessen til et biprodukt i veilederen til produktforskriften kapittel 3 om «Rapportering på bærekraftskriterier på biodrivstoff og flytende biobrensel».

  • 2. Stortinget ber regjeringen snarest sikre at norsk anvendelse av bærekraftskriterier og avgiftsregime hindrer at palmeoljeprodukter, inkludert PFAD, benyttes som biodrivstoff.

  • 3. Stortinget ber regjeringen ta initiativ til en bransjeavtale med Norsk Petroleumsinstitutt for å utvikle en bransjestandard som er bedre enn minstekravene i EUs bærekraftskritierier og som hindrer at ikke-bærekraftig fremstilt biodrivstoff fra blant annet palmeoljeprodukter benyttes for å oppfylle omsetningspåbudet.

2. mars 2016