Stortinget - Møte tirsdag den 16. november 2021 *

Dato: 16.11.2021
President: Svein Harberg

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Referatsaker

Sak nr. 1 [11:08:10]

Referat

 • 1. (62) Statsministerens kontor melder at

 • 1. midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 (Lovvedtak 1 (2021-2022))

 • - er sanksjonert under 12. november 2021

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (63) Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2021) (Prop. 4 L (2021-2022))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 3. (64) Energi til arbeid - langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser (Meld. St. 36 (2020-2021))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 4. (65) Lov om pengespill (pengespilloven) (Prop. 220 L (2020-2021))

 • 5. (66) Endringer i barnevernloven mv. (tverrfaglig helsekartlegging) (Prop. 222 L (2020-2021))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 6. (67) Lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer og samtykke til deltagelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/2088 og forordning (EU) 2020/852 (Prop. 208 LS (2020-2021))

  Enst.: Stor bokstav A sendes finanskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for energi- og miljøkomiteen til uttalelse før innstilling avgis. Stor bokstav B sendes finanskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 7. (68) Lov om forsikringsformidling (forsikringsformidlingsloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 214/2018 av 26. oktober 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/97 og direktiv (EU) 2018/411 (Prop. 233 LS (2020-2021))

  Enst.: Sendes finanskomiteen, unntatt B, som sendes finanskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 8. (69) Endringer i verdipapirhandelloven (EU-gjenopprettingsprospekt mv.) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) 2021/337 om EU-gjenopprettingsprospekt i EØS-avtalen (Prop. 235 LS (2020-2021))

  Enst.: Sendes finanskomiteen, unntatt B, som sendes finanskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 9. (70) Endringer i pensjonslovgivningen mv. (pensjon fra første krone og dag, garanterte pensjonsprodukter) (Prop. 223 L (2020-2021))

 • 10. (71) Lov om inn- og utførsel av varer (vareførselsloven) og lov om tollavgift (tollavgiftsloven) (Prop. 237 L (2020-2021))

 • 11. (72) Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen av 24. april 2014 mellom Norge og Belgia for å unngå dobbeltbeskatning med hensyn til skatter av inntekt og for å forebygge skatteunndragelse, undertegnet i Oslo den 8. september 2021 (Prop. 240 S (2020-2021))

  Enst.: Nr. 9–11 sendes finanskomiteen.

 • 12. (73) Endringer i helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven (regulering av kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling) (Prop. 221 L (2020-2021))

 • 13. (74) Endringer i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet (Prop. 232 S (2020-2021))

 • 14. (75) Endringer i helsepersonelloven (autorisasjon av naprapater, osteopater og paramedisinere) (Prop. 236 L (2020-2021))

 • 15. (76) Endringer i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet (influensavaksinasjonsprogrammet) og orientering under Samferdselsdepartementet (tilleggsavtaler med togselskapene) og Kulturdepartementet (forlengelse av midlertidige støtteordninger for kultur, frivillighet og idrett) (Prop. 244 S (2020-2021))

 • 16. (77) Nytte, ressurs og alvorlighet. Prioritering i helse- og omsorgstjenesten (Meld. St. 38 (2020-2021))

 • 17. (78) Endringer i pasientjournalloven (tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger m.m.) (Prop. 3 L (2021-2022))

  Enst.: Nr. 12–17 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 18. (79) Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 165/2019 av 14. juni 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2366 om betalingstjenester i det indre marked (PSD2) og forordning (EU) 2017/2055 om samarbeid og utveksling av informasjon mellom myndigheter (Prop. 225 S (2020-2021))

 • 19. (80) Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2018/1862 om opprettelse, drift og bruk av Schengen informasjonssystem (SIS) innenfor politisamarbeid og strafferettslig samarbeid, forordning (EU) 2018/1861 om opprettelse, drift og bruk av Schengen informasjonssystem (SIS) på området inn- og utreisekontroll og forordning (EU) 2018/1860 om bruk av Schengen informasjonssystem i forbindelse med retur av tredjestatsborgere med ulovlig opphold (videreutvikling av Schengen-regelverket) (Prop. 230 S (2020-2021))

 • 20. (81) Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2017/2226 om etableringen av inn- og utreisesystemet, forordning (EU) 2017/2225 om nødvendige endringer i forordning (EU) 2016/399 for så vidt angår bruken av inn- og utreisesystemet og forordning (EU) 2018/1240 om etableringen av fremreisesystemet (videreutvikling av Schengen-regelverket) (Prop. 231 S (2020-2021))

  Enst.: Nr. 18–20 sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 21. (82) Endringer i grenseloven, utlendingsloven og politiregisterloven (etablering av systemer for inn- og utreise, fremreise og passasjerlisteopplysninger mv.) (Prop. 229 L (2020-2021))

 • 22. (83) Endringer i lov om Schengen informasjonssystem (SIS-loven) mv. (Prop. 226 L (2020-2021))

 • 23. (84) Lov om advokater og andre som yter rettslig bistand (advokatloven) (Prop. 214 L (2020-2021))

 • 24. (85) Endringer i forsikringsavtaleloven mv.(forsikringsdistribusjon mv.) (Prop. 234 L (2020-2021))

 • 25. (86) Lov om erstatning fra staten til voldsutsatte (voldserstatningsloven) (Prop. 238 L (2020-2021))

 • 26. (87) Endringer i straffeloven mv. (klargjøring av inndragningsregler m.m.) (Prop. 241 L (2020-2021))

 • 27. (88) Endringer i rekonstruksjonsloven (forlengelse av lovens virketid) (Prop. 242 L (2020-2021))

 • 28. (89) Endringer i inkassoloven og finanstilsynsloven (klagebehandlingen av Finanstilsynets vedtak etter inkassoloven) (Prop. 5 L (2021-2022))

 • 29. (90) Endringer i rettsgebyrloven (nedjustering av gebyrer) (Prop. 12 L (2021-2022))

  Enst.: Nr. 21–29 sendes justiskomiteen.

 • 30. (91) Endringer i utlendingsloven (om tilgang til å sammenligne opplysninger i Eurodac sentralregister for rettshåndhevelsesformål) og samtykke til ratifikasjon av Protokoll mellom Den europeiske union (EU), Island og Norge til Avtalen mellom Norge og Island og Det europeiske fellesskap om kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad som fremlegges i Norge, Island eller en medlemsstat, om tilgang til Eurodac med henblikk på rettshåndhevelse (Prop. 239 LS (2020-2021))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen, unntatt B, som sendes kommunal- og forvaltningskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 31. (92) Mål med mening. Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030 (Meld. St. 40 (2020-2021))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 32. (93) Endringar i statsansatteloven m.m. (lovheimel for registrering av verva og dei økonomiske interessene til enkelte statstilsette) (Prop. 224 L (2020-2021))

 • 33. (94) Endringer i utlendingsloven (partsbegrepet mv. i utlendingssaker) (Prop. 6 L (2021-2022))

 • 34. (95) Samisk språk, kultur og samfunnsliv. Næringsgrunnlag for levende samiske lokalsamfunn (Meld. St. 37 (2020-2021))

 • 35. (96) Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapportar for 2020 (Meld. St. 41 (2020-2021))

  Enst.: Nr. 32–35 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 36. (97) Riksrevisjonens årlige rapport om revisjon - fra statsbudsjett tilstatsregnskap 2020 (Dokument 1 (2021-2022))

 • 37. (98) Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget (Dokument 3:1 (2021-2022))

 • 38. (99) Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2020-2021 (Meld. St. 4 (2021-2022))

  Enst.: Nr. 36–38 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 39. (100) Lov om nasjonale saksbehandlingsregler i saker om offentlig støtte (støtteprosessloven) (Prop. 212 L (2020-2021))

 • 40. (101) Endringer i mineralloven (retting av inkurier) (Prop. 13 L (2021-2022))

  Enst.: Nr. 39–40 sendes næringskomiteen.

 • 41. (102) Tilbaketrekning av Prop. 228 S (2020-2021) Utgreiing og planlegging av E39 Stord-Os, Ådland-Svegatjørn (Hordfast) i Vestland (Meld. St. 6 (2021-2022))

  Enst.: Sendes Stortingets presidentskap.

 • 42. (103) Endringar i statsbudsjettet 2021 under Samferdselsdepartementet (driftskreditt til Nye Veier AS og kostnadsrammer) og revisjon av bompengepakke (fylkesveg) (Prop. 2 S (2021-2022))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 43. (104) Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2020, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid (Meld. St. 35 (2020-2021))

 • 44. (105) Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter eller internasjonale organisasjoner i 2018

  Enst.: Nr. 43 og 44 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Så har ikke skjedd, og møtet er hevet.