Stortinget - Møte tirsdag den 6. oktober 2020

Dato: 06.10.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 2 [15:49:30]

Referat

 • 1. (1) Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning (Innberetning 11 (2019–2020))

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (2) Endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon som følge av covid-19) (Prop. 2 L (2020–2021))

 • 3. (3) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å fjerne karenstiden for mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) (Dokument 8:4 S (2020–2021))

 • 4. (4) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å forby bemanningsbyråer, fjerne den generelle tilgangen til midlertidig ansatte og skjerpe arbeidsgiveransvaret (Dokument 8:12 S (2020–2021))

  Enst.: Nr. 2–4 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 5. (5) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å stoppe NorthConnect endelig (Dokument 8:8 S (2020–2021))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 6. (6) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad og Åshild Bruun-Gundersen om å flytte myndighet til kommunen slik at bestemmelsene om søndagsåpne butikker reguleres av kommunene uten overstyring fra fylkesmannen (Dokument 8:6 L (2020–2021))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 7. (7) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen og Sylvi Listhaug om obligatorisk testing for covid-19 ved innreise til Norge samt økt testkapasitet for å sikre effektive og treffsikre karantenebestemmelser (Dokument 8:2 S (2020–2021))

 • 8. (8) Representantforslag fra stortingsrepresentantane Kjersti Toppe, Geir Adelsten Iversen, Marit Knutsdatter Strand, Åslaug Sem-Jacobsen, Per Olaf Lundteigen og Sandra Borch om tiltak for å sikre trygge fødsel- og barseltenester og jordmorberedskap i heile landet (Dokument 8:7 S (2020–2021))

 • 9. (9) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åshild Bruun-Gundersen og Bengt Rune Strifeldt om å styrke rettighetene for pasientene og forenkle regelverket for pasientreiser (Dokument 8:13 S (2020–2021))

  Enst.: Nr. 7–9 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 10. (10) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen og Siv Jensen om strengere straffer for angrep og skadeverk mot politiet (Dokument 8:1 L (2020–2021))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 11. (11) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Solfrid Lerbrekk, Nicholas Wilkinson, Lars Haltbrekken, Mona Fagerås, Kari Elisabeth Kaski og Freddy André Øvstegård om å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i menneskerettsloven (Dokument 8:3 S (2020–2021))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for arbeids- og sosialkomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 12. (12) Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. (forlengelse) (Prop. 7 L (2020–2021))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 13. (13) Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven og IKS-loven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) (Prop. 3 L (2020–2021))

 • 14. (14) Endringer i utlendingsloven og midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (Prop. 5 L (2020–2021))

 • 15. (15) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om evakuering av flyktninger fra Hellas, med bakgrunn i den kritiske Moria-situasjonen, i det omfang norske kommuner har kapasitet til (Dokument 8:5 S (2020–2021))

 • 16. (16) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om rettslige konsekvenser for velferdsprofitører ved lov-, regel- eller kontraktsbrudd (Dokument 8:9 S (2020–2021))

 • 17. (17) Lov om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse) (Prop. 9 L (2020–2021))

  Enst.: Nr. 13–17 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 18. (18) Endringer i midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (Prop. 4 L (2020–2021))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 19. (19) Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse av loven) (Prop. 8 L (2020-2021))

 • 20. (20) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om skole uten profitt (Dokument 8:10 S (2020–2021))

  Enst.: Nr. 19 og 20 sendes utdannings- og forskningskomiteen.

 • 21. (21) Endringer i midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 (Prop. 6 L (2020–2021))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Så synes ikke, og møtet er hevet.