Stortinget - Møte torsdag den 7. november 2019

Dato: 07.11.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 24 L (2019–2020), jf. Prop. 98 L (2018–2019))

Sak nr. 1 [10:00:55]

Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i skatteloven og merverdiavgiftsloven (lovfesting av en generell omgåelsesregel) (Innst. 24 L (2019–2020), jf. Prop. 98 L (2018–2019))

Talere

Vetle Wang Soleim (H) [] (ordfører for saken): Stortinget behandler i dag en proposisjon der man lovfester en generell omgåelsesregel i skatteloven og merverdiavgiftsloven. Jeg vil takke komiteen for samarbeidet i denne saken, og jeg vil også takke de mange aktørene som har kommet med innspill til komiteens arbeid. Det var også grunnen til at finanskomiteen ønsket å bruke noe mer tid på behandlingen av proposisjonen.

Dette er en komplisert og juridisk teknisk sak, men det er også mye politikk i den. Proposisjonen bygger på en offentlig utredning levert i 2016. I innstillingen til Stortinget mener finanskomiteen at det skal vedtas en lovfestet omgåelsesregel som hittil har vært bygd på rettspraksis. At bestemmelsene som vedtas, er av generell art, er viktig for å kunne ta høyde for nye omgåelsesmetoder som vi hittil ikke kjenner til. Lovgivers forarbeider til denne regelen vil derfor være en viktig veiledning for domstolenes forståelse av Stortingets vilje.

Jeg vil nå gå kort gjennom deler av komiteens innstilling. Under behandlingen av saken ble det reist spørsmål rundt hvorvidt den rettspraksisen som er etablert gjennom Retstidende 2014 side 227, den såkalte ConocoPhillips-dommen, eller Tangen-dommen, fortsatt skal være gjeldende rett etter vedtakelsen av ny § 13-2 i skatteloven. Komiteen slår fast i sin innstilling at rettstilstanden for denne typen transaksjoner ikke vil bli endret av dette lovvedtaket.

Videre er det drøftet en problemstilling knyttet til hvorvidt det at lovgiver eller myndigheter har uttalt eller nevnt tenkte omgåelsesmåter, men ikke motsvart disse tenkte omgåelsene med særregler som forbyr disse spesielt, skal være til statens ugunst i en domstolsbehandling. Til dette slår komiteen i dag klart fast følgende prinsipp: Det at en lovgiver kjenner til eller har nevnt en mulig omgåelse uten å følge opp med særregler, skal ikke telle til statens ugunst i en domstolsbehandling. Et eksempel jeg er sikker på at vi kommer til å høre mer om, er hvordan f.eks. kryptovaluta slår inn i dette med å unndra skatt. Dette må Stortinget som lovgiver kunne både diskutere og adressere uten at man umiddelbart må følge opp med lovarbeid.

Videre: Komiteen legger til grunn i sin innstilling at den foreslåtte § 13-2 femte ledd kun skal benyttes når det ikke er grunnlag for å rekarakterisere rettsforholdet på andre måter. Det kan være tilfeller der skattyteren ikke har hatt noen nærliggende mulighet til å gjennomføre en rekarakterisert disposisjon, eller det ikke er mulig å forestille seg noen alternativ disposisjon overhodet. Det er i slike, antakeligvis få, tilfeller denne bestemmelsen er tenkt benyttet. Likevel er det viktig at loven er effektiv overfor nye og ukjente omgåelsestilfeller, og fra et slikt perspektiv er det nødvendig å ha alternativer til rekarakterisering for å fastsette riktig skattegrunnlag.

Lovforslaget omhandler også en lovfesting av en generell omgåelsesregel for merverdiavgiftsområdet. Komiteen har til dette fått mange innspill fra ulike instanser.

I proposisjonen legges det opp til at en lovfesting på dette området ikke skal medføre noen endret rettsanvendelse eller hindre rettsutviklingen på området. Utgangspunktet for domstolene skal fortsatt være en tolkning av bestemmelsene i merverdiavgiftsloven, men også på dette området kan det oppstå uakseptable omgåelser som ikke kan motvirkes ved en formålsorientert tolkning. Lovfestingen vil klargjøre vilkårene for og virkningene av en omgåelse av merverdiavgift.

Komiteen finner ingen grunn til å nedfelle et generelt prinsipp om at terskelen for bruk av omgåelse på de to områdene skal være lik eller ha bestemte avvik.

Til slutt: De skattyterne som er usikre på hvorvidt en disposisjon vil kunne bli utfordret av skattemyndighetene, kan be om bindende forhåndsuttalelser. Denne ordningen sikrer forutsigbarhet for skattyterne, og komiteen mener at dette er et godt verktøy. Komiteen legger da også til grunn at regjeringen sørger for at slike forespørsler behandles så raskt det lar seg gjøre av skattemyndighetene.

Det er også derfor bra at regjeringen i neste års statsbudsjett foreslår å styrke skatteklagenemnda med 8 mill. kr for å styrke bemanningen og få ned saksbehandlingstiden.

Avslutningsvis: Det er en skrivefeil i punkt 2.4 tredje avsnitt i innstillingen, der ordet «om» har forekommet en gang for mye.

Jeg vil også varsle at regjeringspartiene vil stemme imot forslag nr. 1, fra Senterpartiet.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) []: Denne saken vi behandler her, er en viktig sak. Det er en krevende sak. Jeg vil takke saksordføreren både for å ha gjort et grundig arbeid, og for å ha lagt til rette for at vi i komiteen skulle bruke god tid på saken. Nettopp det illustrerer litt av poenget – at man skal få en lovfestet omgåelsesregel – at man gjennom prosessen får avklart både hva som er gjeldende rettstilstand og hva som er Stortingets vilje i de ulike aspektene som blir tatt opp her. Det skal være tydelig for norske borgere, for norske virksomheter og for andre som er berørt av norsk lov, hva som er gjeldende lov, og hvordan den skal praktiseres. Vi har sett i andre saker hvor viktig det er at man nettopp har tydelighet rundt det. Derfor er det viktig at man ikke som tidligere bare har en ulovfestet omgåelsesregel, men at man nå faktisk har en proposisjon fra regjeringen å legge til grunn. Man har en innstilling, finanskomiteens behandling og ytterligere korrespondanse med departementet i spørsmål det var behov for å avklare nærmere. Så har man til slutt en debatt, behandling i salen her og vedtak i saken. Det mener jeg er med på å styrke norsk lov, noe som også gjør det enklere for dem som blir berørt av norsk lov, å vite hva man faktisk har å forholde seg til.

Senterpartiet er generelt positiv til at man skal ha en generell omgåelsesregel lovfestet, og at man skal senke terskelen, som blir lagt til grunn her. Samtidig er det viktig i forbindelse med de ulike måtene som denne terskelen blir senket på, at man har et bevisst forhold til hva slags konsekvenser det kan få i ulike sammenhenger. Man har fått noen høringsuttalelser fra ulike instanser, som problematiserer og mener at man ikke har gått godt nok inn og vurdert hva slags konsekvenser dette kan få f.eks. når det gjelder skattlegging og forhold mellom norske og utenlandske selskap.

Senterpartiet støtter det som ligger til grunn i proposisjonen for de vedtak som blir gjort. Vi mener det er en svakhet at man ikke i større grad faktisk går inn og gjør nøye vurderinger av hvordan ulike forslag står seg i forhold til norske interesser. Det som jo overrasker oss litt, er at flertallet ikke kan være med på vårt forslag, som er helt generelt utformet om at når man i framtidige saker skal gjøre en vurdering, er det utrolig viktig å gjøre vurderinger av hvordan ulike lover, ulike regler, som skal vedtas i denne salen, slår ut for norske interesser, for norske selskap som er i konkurranse med utenlandske selskap og mellom ulike selskap. Det er det som er kjernen i det forslaget, og jeg er litt overrasket over at man ikke kan være villig til å vurdere det.

Til slutt: Saksordføreren var også inne på skatteklagenemnda, og at det i årets budsjett ligger en styrking av skatteklagenemnda. Det skulle virkelig bare mangle. Det er helt avgjørende at man har nødvendig kapasitet i skatteklagenemnda, slik at de som er usikre på om de har fått riktig skatt, og har klager knyttet til skatt, skal få behandlet sin sak, og at det skjer raskt. Dette har vært en utfordring over tid, som Senterpartiet har påpekt flere ganger før. Det er bare rett og rimelig at den skal styrkes. Man bør vie dette oppmerksomhet framover og ytterligere styrke skatteklagenemndas posisjon og kapasitet.

Jeg vil med dette ta opp det forslaget Senterpartiet har i innstillingen.

Presidenten: Representanten Sigbjørn Gjelsvik har tatt opp det forslaget han refererte til.

Solveig Skaugvoll Foss (SV) []: En stat må ha skatteinntekter uansett. Det betyr at når noen sniker seg unna betaling av skatten sin, må noen andre betale mer. Skatteomgåelse er derfor urettferdig og ærlig talt ganske provoserende. Det gleder meg nå at en samlet komité går inn for å lovfeste en generell omgåelsesregel. Det er et viktig skritt for å klargjøre loven mer og bekjempe skatteomgåelse.

Vi må likevel huske at formålet med denne lovfestingen er at transaksjonene i større grad skal vurderes etter hvordan saken objektivt sett framstår på grunnlag av omstendighetene i saken. En sånn sak, hvor et selskap sto i retten for skatteomgåelse, var i 2014, noe saksordføreren allerede har referert til som ConocoPhillips-saken eller Tangen-dommen. Saken ble avgjort i Høyesterett og gikk til slutt i ConocoPhillips’ favør, selv om mange med rette var kritiske til dette.

På en ellers gledens dag – hvor skatteomgåelsesreglene lovfestes – er det et skår i gleden at Stortinget legger til rette for å videreføre praksisen fra den dommen, som jo ble sterkt kritisert.

Votering, se voteringskapittel

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 1.