Stortinget - Møte fredag den 4. oktober 2019

Dato: 04.10.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Voteringer

Votering

Etter at det var ringt til votering, uttalte

presidenten: Stortinget er da klar til å gå til votering over sakene på dagens kart.

Votering i sak nr. 1, debattert 3. og 4. oktober 2019

Hans Majestet Kongens tale til det 164. storting ved dets åpning og melding om Noregs rikes tilstand og styring (trontaledebatt)

Debatt i sak nr. 1

Presidenten: Under debatten er det satt frem i alt 43 forslag. Det er:

  • forslag nr. 1, fra Une Bastholm på vegne av Miljøpartiet De Grønne

  • forslagene nr. 2–18, fra Marit Arnstad på vegne av Senterpartiet

  • forslagene nr. 19–28, fra Jonas Gahr Støre på vegne av Arbeiderpartiet

  • forslagene nr. 29–32, fra Audun Lysbakken på vegne av Sosialistisk Venstreparti

  • forslagene nr. 33–36, fra Jonas Gahr Støre på vegne av Arbeiderpartiet

  • forslagene nr. 37 og 38, fra Lars Haltbrekken på vegne av Sosialistisk Venstreparti

  • forslag nr. 39, fra Bjørnar Moxnes på vegne av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt

  • forslagene nr. 40–42, fra Bjørnar Moxnes på vegne av Rødt

  • forslag nr. 43, fra Audun Lysbakken på vegne av Sosialistisk Venstreparti

Forslag nr. 6, fra Marit Arnstad på vegne av Senterpartiet, er under debatten gjort om til et oversendelsesforslag og lyder nå:

«Det henstilles til regjeringen om at det ikke gås videre med E18-prosjektet gjennom Asker og Bærum slik det nå er planlagt av regjeringen, og at regjeringen arbeider for å endre prosjektet i samarbeid med partene i Oslopakke 3. Stortinget legger til grunn at veikapasiteten ikke skal økes og at bompengene i prosjektet reduseres.»

Presidenten vil foreslå at forslaget oversendes regjeringen uten realitetsvotering. – Det anses vedtatt.

Forslag nr. 36, fra Jonas Gahr Støre på vegne av Arbeiderpartiet, er under debatten endret og lyder nå:

«Stortinget ber regjeringen så raskt som mulig og på egnet måte redegjøre om hvordan man kan sikre at barn som har norske foreldre og som befinner seg i Syria kommer raskest mulig hjem, samt situasjonen knyttet til nordmenn som har tilsluttet seg eller virket med IS, om status for arbeidet med et rettsoppgjør i regionen og grunnlaget for pågripelse og straffeforfølgelse av disse om de kommer til norsk territorium.

Forslag nr. 43, fra Audun Lysbakken på vegne av Sosialistisk Venstreparti, er under debatten også endret og lyder nå:

«Stortinget ber regjeringen gi Stortinget innsyn i innholdet i frihandelsavtalen regjeringen har ferdig forhandlet med Mercosur.»

Det voteres over forslag nr. 1, fra Miljøpartiet De Grønne. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for å raskest mulig hente den norske fireåringen i al-Hol til Norge på grunn av humanitære hensyn hvor det står om liv og død for et alvorlig sykt barn. Det innebærer også å hente til Norge søsteren på tre år og barnas norske 29-årige mor, som etterforskes av Politiets sikkerhetstjeneste for deltakelse i terrororganisasjonen IS.»

Sosialistisk Venstreparti og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Miljøpartiet De Grønne ble med 92 mot 9 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 14.35.03)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 41, fra Rødt. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen stille utbygging av konsesjonsgitte vindkraftverk i bero i påvente av politisk behandling av nasjonal ramme for vindkraft.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Rødt ble med 100 mot 2 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 14.35.19)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 40, fra Rødt. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre luftambulanseberedskapen med nødvendige tiltak på kort og lang sikt, og sørge for at tilgjengeligheten på alle landets offentlige ambulanseflybaser umiddelbart bringes opp til 98,4 pst. slik kontrakten forutsetter. Hvis operatøren ikke er i stand til å levere i tråd med inngått kontrakt, annulleres kontrakten mellom Luftambulansetjenesten HF og Babcock Scandinavian Air Ambulance.»

Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Rødt ble med 82 mot 19 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 14.35.36)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 42, fra Rødt. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide sektorvise handlingsplaner for utslippskutt fram mot 2030, og sørge for at utslippskuttene gjøres på en sosialt rettferdig måte, eksempelvis gjennom progressive miljøavgifter basert på økonomi, miljøbelastning og distriktshensyn.»

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Rødt ble med 53 mot 49 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 14.35.55)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 30 og 31, fra Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 30 lyder:

«Stortinget ber regjeringen ta initiativ til å be EFTA gjenoppta forhandlinger om frihandelsavtalen med Mercosur, og ikke inngå noen endelig avtale før tilstrekkelig vern av regnskog er sikret.»

Forslag nr. 31 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innen 1. januar 2020 sette ned et offentlig utvalg – en Grønn ny deal-kommisjon – som skal utrede hvordan det norske samfunnet kan omstilles på en rettferdig måte fra en fossiløkonomi til et nullutslippssamfunn. Utvalget skal gå gjennom samfunnsstrukturene som hindrer nødvendig grønn omstilling og klimakutt. Utvalget skal foreslå konkrete tiltak for å nå Norges klimamål, for å utvikle og bevare arbeidsplasser og industri, og for å gjennomføre det grønne skiftet med lav sosial ulikhet.»

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Sosialistisk Venstreparti ble med 93 mot 9 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 14.36.14)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 32, fra Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen straks legge frem forslagene som er nødvendig for å reversere kutt og forverringer i ordningen med arbeidsavklaringspenger.»

Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 80 mot 21 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 14.36.33)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 38, fra Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at det er gjennomført grundige analyser av konsekvensene for naturen, i alle konsesjonsgitte vindkraftsaker før MTA/detaljplaner behandles. Disse undersøkelsene må ta opp i seg eventuelle endringer av planene sammenlignet med planene slik de var da det ble gitt konsesjon.»

Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 64 mot 38 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 14.36.52)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 29, 37 og 43, fra Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 29 lyder:

«Stortinget ber regjeringen opprettholde uføres skjerming mot levealdersjustering.»

Forslag nr. 37 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge fram regjeringens forslag til nasjonal ramme for vindkraft, til behandling i Stortinget, slik at berørte parter og interessegrupper får mulighet til å komme med sitt syn og bli hørt på en skikkelig og grundig måte.»

Forslag nr. 43 lyder i endret form:

«Stortinget ber regjeringen gi Stortinget innsyn i innholdet i frihandelsavtalen regjeringen har ferdig forhandlet med Mercosur.»

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Sosialistisk Venstreparti ble med 53 mot 49 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 14.37.13)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 14 og 15, fra Senterpartiet.

Forslag nr. 14 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at det umiddelbart blir gitt stående, tidsubegrenset fellingstillatelse på ulv som har gjort skade øst for E6 i Trøndelag og ulv som har gjort skade i Hægebostad, Lyngdal, Kvinesdal og Åseral i Vest-Agder.»

Forslag nr. 15 lyder:

«Stortinget ber regjeringen opprettholde dagens forvaltningsregioner for rovvilt.»

Votering:

Forslagene fra Senterpartiet ble med 90 mot 11 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 14.37.31)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 9, fra Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at alle eventuelle kostnadsbesparelser i bompengefinansierte veiprosjekter kommer bilistene til gode gjennom reduserte bompenger.»

Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Senterpartiet ble med 90 mot 12 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 14.37.49)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 10 og 12, fra Senterpartiet.

Forslag nr. 10 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge fram en redegjørelse om Norges forhold til EU på energiområdet.»

Forslag nr. 12 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjennomføre en offentlig utredning av alternativ til EØS som bygger på WTO-regelverket, vår frihandelsavtale og den handelsavtalen som eksisterer mellom Canada og EU.»

Sosialistisk Venstreparti og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Senterpartiet ble med 83 mot 19 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 14.38.09)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 7, fra Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen stoppe planleggingen av en tredje rullebane på Gardermoen.»

Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Senterpartiet ble med 82 mot 20 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 14.38.35)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 3, fra Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge fram en stortingsmelding om avgiftspolitikken.»

Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Senterpartiet ble med 59 mot 43 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 14.38.57)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 13, fra Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge fram en sak i Stortinget om den konkrete modellen for kompensasjonen til pelsdyrbønder før erstatning endelig fastsettes.»

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Senterpartiet ble med 54 mot 48 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 14.39.28)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 2, 4, 5, 8, 11 og 16–18, fra Senterpartiet.

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge til rette for at sammenslåing av fylker kan reverseres dersom fylkene ber om det.»

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen bidra med klimafinansering for energiomstilling i framvoksende økonomier. Målet må være at Norge skal bli en sentral bidragsyter i arbeidet med å fase ut nye kullkraftverk i framvoksende økonomier.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å ta initiativ til en reforhandling av Chicago-konvensjonen av 1944 om internasjonal sivil luftfart, slik at internasjonal luftfart kan ta sin andel av klimaforpliktelsene.»

Forslag nr. 8 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for å øke det langsiktige opptaket av karbon på norske skogarealer.»

Forslag nr. 11 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjennomføre en offentlig utredning om hvordan handlingsrommet når det gjelder utforming og praktisering av regelverk i EØS-avtalen kan utnyttes for å ivareta norske interesser på energiområdet, transportområdet og arbeidslivsområdet.»

Forslag nr. 16 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at regelen om at hver kommune skal ha sitt eget forliksråd, etterleves i praksis.»

Forslag nr. 17 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at ingen av dagens fødeavdelinger eller andre fødetilbud legges ned.»

Forslag nr. 18 lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest og innen 1. januar 2020 fremlegge evaluering av anbudsprosessen i luftambulansetjenesten for Stortinget som egen sak, jf. vedtak nr. 865 (2017–2018).»

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Senterpartiet ble med 53 mot 49 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 14.40.06)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 19–23, 25, 27, 28, 33 og 35, fra Arbeiderpartiet.

Forslag nr. 19 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for ulike alternativer av Nord-Norgebanen. KVU-en må tidsmessig gjennomføres slik at Nord-Norgebanen kan vurderes ved neste rullering av Nasjonal transportplan i 2021.»

Forslag nr. 20 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre stabilitet og forutsigbar beredskap i luftambulansetjenesten snarest, herunder forsvarlig drift og vedlikehold ved den enkelte base.»

Forslag nr. 21 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at helseforetakene ikke sentraliserer eller nedlegger ambulansetjenester uten forsvarlig alternativ beredskap.»

Forslag nr. 22 lyder:

«Stortinget ber regjeringen stabilisere fastlegeordningen ved hjelp av redusert gjennomsnittlig listelengde og kontroll over oppgaveoverføringen.»

Forslag nr. 23 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem egen sak om turistfisket med oversikt over situasjonen og tiltak for sikre et seriøst og kontrollerbart turistfiske, herigjennom økt kontroll og tilsyn for å bekjempe ressurs- og miljøkriminalitet.»

Forslag nr. 25 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge opp til at domstolenes struktur og innhold behandles helhetlig og i sammenheng, slik at ikke struktur behandles uavhengig av innhold, funksjoner og oppgaver.»

Forslag nr. 27 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om lovendringer for pensjonsordningene i privat sektor som sikrer at pensjonsopptjening starter fra første krone man får i lønn, det gis medlemskap i pensjonsordning også for lavere stillingsandeler enn 20 prosent og det gis medlemskap i pensjonsordning for arbeidstakere under 20 år.»

Forslag nr. 28 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at fylkeskommunene selv kan avgjøre om de vil innføre karakterbasert opptak til videregående skole.»

Forslag nr. 33 lyder:

«Stortinget ber regjeringen aktivt tilrettelegge for transport av barn som har norske foreldre og befinner seg i Syria hjem til Norge, samt umiddelbart å sørge for relevant helsehjelp.»

Forslag nr. 35 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innen 11. oktober 2019 redegjøre for Stortinget i plenum om hvordan man kan sikre at barn som har norske foreldre og befinner seg i Syria kommer raskest mulig hjem, samt for situasjonen knyttet til nordmenn som har tilsluttet seg eller virket med IS, om status for arbeidet med et rettsoppgjør i regionen og grunnlaget for pågripelse og straffeforfølgelse av disse om de kommer til norsk territorium.»

Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Arbeiderpartiet ble med 53 mot 49 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 14.40.37)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 24, fra Arbeiderpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen følge opp forliket om nærpolitireformen (Innst. 306 S (2014–2015)), ved snarest å styrke bemanningen i det lokale politiet og førstelinjeberedskapen i politiet.»

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 71 mot 31 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 14.41.00)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 39, fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å registrere utviklingen av innleie fra bemanningsforetak og lage statistikk etter næring og fylke, inkludert andelen korttidsopphold fra EUs medlemsland, og å legge fram forslag til tiltak som forhindrer at utviklingen vi har sett i blant annet bygg- og anleggsbransjen sprer seg til andre sektorer.»

Senterpartiet har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt ble med 53 mot 49 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 14.41.45)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 34, fra Arbeiderpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen ta initiativ overfor familie i Norge til barn som har norske foreldre og befinner seg i Syria, for å bidra i en trygg uttransportering av barna til Norge.»

Senterpartiet har varslet støtte til forslaget.

Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet subsidiær støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 53 mot 49 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 14.42.13)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 26, fra Arbeiderpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at høyere utdanningsinstitusjoner vektlegger sitt regionale ansvar og desentralisert utdanning i hele landet.»

Samtlige partier har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 36, fra Arbeiderpartiet. Forslaget lyder i endret form:

«Stortinget ber regjeringen så raskt som mulig og på egnet måte redegjøre om hvordan man kan sikre at barn som har norske foreldre og som befinner seg i Syria kommer raskest mulig hjem, samt situasjonen knyttet til nordmenn som har tilsluttet seg eller virket med IS, om status for arbeidet med et rettsoppgjør i regionen og grunnlaget for pågripelse og straffeforfølgelse av disse om de kommer til norsk territorium.»

Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Kristelig Folkeparti har varslet støtte til forslaget.

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet subsidiær støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Presidenten vil foreslå at Hans Majestet Kongens tale til det 164. storting ved dets åpning og melding om Noregs rikes tilstand og styring vedlegges protokollen.

– Det anses vedtatt.