Stortinget - Møte tirsdag den 8. november 2016

Dato: 08.11.2016
President: Olemic Thommessen

Formalia

President: Olemic Thommessen

Presidenten: Representantene Gunvor Eldegard, Knut Storberget, Kenneth Svendsen, Bente Thorsen, Regina Alexandrova, Arild Grande, André N. Skjelstad og Sonja Mandt, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Følgende innkalte vararepresentanter tar nå sete:

  • For Rogaland fylke: Øystein Langholm Hansen

  • For Telemark fylke: Lise Wiik, Sven Tore Løkslid og Hanne Thürmer

Fra representanten Lene Vågslid foreligger søknad om at den innvilgede permisjon i tiden fra og med 7. november til og med 4. desember forlenges til å gjelde til og med 11. desember. – Det anses vedtatt.

Vararepresentanten, Lise Wiik, foreslås fortsatt å møte i permisjonstiden til og med 9. desember. – Det anses vedtatt.

Fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe foreligger søknad om permisjon for representanten Bård Hoksrud i tiden fra og med 8. november til og med 10. november for å delta som valgobservatør for OSSEs parlamentariske forsamling under presidentvalget i USA.

Denne søknad foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt.

Fra første vararepresentant for Telemark fylke, Kristian Norheim, foreligger søknad om fritak for å møte i Stortinget under representanten Bård Hoksruds permisjon, av velferdsgrunner.

Denne søknad foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt.

Andre vararepresentant, Gry-Anette Rekanes Amundsen, foreslås innkalt for å møte i permisjonstiden. – Det anses også vedtatt.

Gry-Anette Rekanes Amundsen er til stede og vil ta sete.

Statsråd Elisabeth Vik Aspaker overbrakte 11 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Presidenten: Representanten Per Olaf Lundteigen vil fremsette et representantforslag.

Per Olaf Lundteigen (Sp) []: På vegne av Kirsti Bergstø, Heikki Eidsvoll Holmås, Janne Sjelmo Nordås og meg sjøl vil jeg sette fram forslag om endring av førerforskriften jamfør jernbaneloven av 11. juni 1993 nr. 100, § 6.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.