Stortinget - Møte tirsdag den 11. oktober 2016

Dato: 11.10.2016
President: Olemic Thommessen

Innhold

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:03:08]

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2017 (Innst. 1 S (2016–2017))

 • Sak nr. 2 [10:03:47]

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Kringkastingsrådet (Innst. 18 S (2016–2017))

 • Sak nr. 3 [10:04:04]

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet (Innst. 19 S (2016–2017), jf. Meld. St. 28 (2015–2016))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 12.46.