Stortinget - Møte tirsdag den 7. februar 2017

Dato: 07.02.2017
President: Marit Nybakk

Dagsorden

  • Formalia

  • Sak nr. 1 [10:02:18]

    Interpellasjon fra representanten Freddy de Ruiter til helse- og omsorgsministeren: «Autisme (ASD) er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som krever en helhetlig og livslang oppfølging. Det opereres med ulike tall på forekomst av autisme, men ca. 1 pst. av befolkninga har autisme. Dessverre er oppfølgingen av barn, ungdom og voksne med autisme svært varierende både med hensyn til hvilken kommune man bor i og hvilken helseregion eller hvilket helseforetak man tilhører. Mangel på nasjonale faglige retningslinjer fører til at spesialisthelsetjenesten ofte gir behandling som ikke er kunnskapsbasert. Kommunenes oppfølging mot barnehage, skole, bolig, arbeid, avlastning/BPA og fritid er ofte fraværende eller mangelfull. Ikke minst har kommunene og pårørende behov for kompetanse og veiledning fra spesialisthelsetjenesten, noe som også er fraværende mange steder. Vil statsråden ta initiativ til at behandling og oppfølging av barn, ungdom og voksne med autisme blir helhetlig, systematisk og kunnskapsbasert?»

  • Referatsaker

Møtet hevet kl. 11.08.