Stortinget - Møte tirsdag den 3. mai 2016 kl. 10

Dato: 03.05.2016

Referatsaker

Sak nr. 9 [15:22:00]

Referat

 • 1.(280)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om granskingskommisjonen for brannen på Scandinavian Star (Lovvedtak 43 (2015–2016))

  • 2. lov om endringer i straffeloven 2005 mv. (strafferettslige særreaksjoner m.m.) (Lovvedtak 46 (2015–2016))

  • 3. lov om endringer i statsborgerloven (krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap) (Lovvedtak 23 (2015–2016))

   – er sanksjonert under 29. april 2016

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(281)

  Samtykke til ratifikasjon av Parisavtalen av 12. desember 2015 under FNs rammekonvensjon om klimaendring av 9. mai 1992 (Prop. 115 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 3.(282)

  Endringer i naturmangfoldloven mv. (administrativt beslag og administrativ inndragning) (Prop. 118 L (2015–2016))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 4.(283)

  Statsrekneskapen 2015 (Meld. St. 3 (2015–2016))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 5.(284)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Kjenseth, Trine Skei Grande og Sveinung Rotevatn om utredning av tvangsbruk i helse- og omsorgssektoren (Dokument 8:90 S (2015–2016))

 • 6.(285)

  Endringer i alkoholloven mv. (retten til begrenset salg av alkoholholdig drikk mv.) (Prop. 116 L (2015–2016))

  Enst.: Nr. 5 og 6 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 7.(286)

  Endringer i domstolloven og straffeprosessloven (forhåndsinnkalling til forkynnelse av dom i straffesaker) (Prop. 117 L (2015–2016))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 8.(287)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Heikki Eidsvoll Holmås om å oppheve fraværsgrensen på ti prosent i videregående opplæring (Dokument 8:86 S (2015–2016))

 • 9.(288)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Snorre Serigstad Valen, Heikki Eidsvoll Holmås, Torgeir Knag Fylkesnes og Karin Andersen om endringer i lovverket for private skoler og høyskoler (Dokument 8:87 S (2015–2016))

  Enst.: Nr. 8 og 9 sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 10.(289)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helga Pedersen, Eirin Sund, Jan Bøhler, Stein Erik Lauvås, Torstein Tvedt Solberg og Stine Renate Håheim om en mer aktiv boligpolitikk (Dokument 8:89 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 11.(290)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 97/2016 av 29. april 2016 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/24/EU om offentlige innkjøp, direktiv 2014/25/EU om innkjøpsregler for forsyningssektorene og direktiv 2014/23/EU om tildeling av konsesjonskontrakter (Prop. 114 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? Så er ikke skjedd, og møtet er hevet.