Stortinget - Møte tirsdag den 16. februar 2016 kl. 10

Dato: 16.02.2016
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:02:13]

  Interpellasjon fra representanten Else-May Botten til næringsministeren:
  «Vi er nå inne i en krevende situasjon her i landet med økende arbeidsledighet. Dette slår spesielt hardt innover offshoresektoren og maritim næring på Sør-Vestlandet. Det er nå behov for en aktiv politikk og tiltak for å sikre at folk fortsatt har en jobb å gå til, for å beholde kompetansen i bedriftene og ikke minst for å skape nye arbeidsplasser. Erfaring viser at tre av fire nye arbeidsplasser skapes i eksisterende bedrifter. Dette viser hvor viktig det er med tiltak mot eksisterende bedrifter. Vi er mange som etterspør mer fleksible permitteringsregler, noe regjeringen foreløpig har avvist. Dette til tross for at erfaring viser at ni av ti permitterte kommer ut i arbeid igjen, åtte av ti i samme bedrift som tidligere.
  Hva gjør regjeringen for å bidra til at den rekordhøye ledigheten, spesielt langs kysten, skal snu, både på kort og lang sikt?»

 • Sak nr. 2 [11:28:40]

  Innstilling fra næringskomiteen om endringer i konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven (opphevelse av priskontroll) ((Innst. 153 L (2015–2016), jf. Prop. 124 L (2013–2014)))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 13.27.