Stortinget - Møte mandag den 16. juni 2014 kl. 10

Dato: 16.06.2014

Formalia

Minnetale over tidligere stortingsrepresentant og visepresident i Stortinget Edvard Grimstad

Presidenten: Ærede medrepresentanter!

Tidligere stortingsrepresentant for Senterpartiet og visepresident i Stortinget, Edvard Grimstad, døde den 3. april i år.

Edvard Grimstad ble født i Råde i Østfold den 29. mars 1933. I hjemkommunen var han ordfører og varaordfører og en viktig pådriver for samfunnsutviklingen på hjemstedet. Dette engasjementet beholdt han hele livet, også lenge etter at han ble rikspolitiker og en viktig stemme her på Stortinget.

Edvard Grimstads lange rekke av tillitsverv i norsk politikk og organisasjonsliv har hatt betydning på mange måter. Han ble innvalgt på Stortinget i 1989 og var representant for Østfold i åtte år, frem til 1997. På Stortinget hadde han en rekke verv i ulike komiteer, bl.a. forsvarskomiteen og justiskomiteen. Fra 1993 til 1997 var han visepresident i Stortinget.

Edvard Grimstad var en av bautaene i norsk politikk. Han tilhørte den rekken av tillitsvalgte som har tilført samfunnet kunnskap og klokskap gjennom erfaring og praktisk tilnærming til de store linjene i norsk politikk, en type kvalitet mange i dag etterspør.

I Senterpartiet sier hans etterkommere at Edvard Grimstad i kraft av sitt engasjement og sin klokskap har etterlatt seg spor som har formet Norge i aller beste forstand. Det er en flott attest å ha med seg.

Selv om de største sakene han befattet seg med, skjedde på Stortinget, mener de som kjente ham godt, at det er feil å peke på dette som det viktigste for Edvard Grimstad. Tillitsvalgte i Senterpartiet forteller at hjemfylket Østfold og Edvard Grimstad i mange sammenhenger var en og samme sak.

Han reiste mye rundt i kommuner og bygder i sitt hjemfylke. En bekjent av Grimstad fra Rakkestad fortalte om de mange gangene han kom til bygda, enten som fylkespolitiker, stortingsmann eller som fylkesmann. Han kom ikke for å kaste glans eller sanke stemmer. Han kom for å lytte. Og det han hørte, tok han med seg videre. Han var ombudsmannen din enten du var stor eller liten.

At han ble fylkesmann i hjemfylket Østfold da han gikk av som stortingsrepresentant, overrasket ingen. Edvard Grimstad avsluttet sitt sterke engasjement for de nære ting der det hele startet. Han var fylkesmann i fem år, og hjemfylket har mye å takke ham for.

Edvard Grimstad var politiker med et stort hjerte. Da han som ung mann på 1960-tallet reiste til Kenya sammen med sin kone, Lene, fikk han ytterligere vidsyn. Opplevelsene og lærdommen preget ham resten av livet, og kjærligheten til Afrika ga ham en ekstra dimensjon.

Her i Stortinget har vi mye å takke Edvard Grimstad for, og vi vil rette en takk til hele hans familie – først og fremst for at dere delte en kjær ektemann og far med landets nasjonalforsamling.

Vi lyser fred over Edvard Grimstads minne.

Representantene påhørte stående presidentens minnetale.

Presidenten: Representanten Kenneth Svendsen, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Følgende innkalte vararepresentanter har tatt sete:

For Akershus fylke: Thore Vestby

For Nordland fylke: Dagfinn Henrik Olsen

For Østfold fylke: Fredrik Bjørnebekk

Fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe foreligger meddelelse om at representanten Jens Stoltenberg fra 16. juni 2014 trer ut av Stortinget for å forberede oppdraget som generalsekretær i NATO.

Denne meddelelse foreslås vedlagt protokollen. – Det anses vedtatt.

Første vararepresentant for Oslo, Truls Wickholm, har tatt sete som representant.

Statsråd Anders Anundsen overbrakte 3 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Presidenten: Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at møtet fortsetter utover kl. 16.00.