Stortinget - Møte mandag den 14. oktober 2013 kl. 10

Dato: 14.10.2013

Referatsaker

Sak nr. 2 [10:44:02]

Referat

  • 1.(4)

    Den Norske Nobelkomité meddeler at Nobels fredspris for 2013 er tildelt Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW)

    Enst.: Vedlegges protokollen

  • 2.(5)

    Endringer i statsbudsjettet 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet (bevilgning til TV-aksjonen for 2013) (Prop. 208 S (2012–2013))

    Enst.: Behandles etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav c

Presidenten: Statsminister Jens Stoltenberg har bedt om ordet for å gi Stortinget en meddelelse.

Statsminister Jens Stoltenberg [10:45:18]: Stortingsvalget 9. september og den etterfølgende avtalen mellom Venstre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Høyre ga som resultat at det foreligger et parlamentarisk grunnlag for en ny regjering bestående av Høyre og Fremskrittspartiet. Jeg vil derfor i statsråd i dag legge fram søknad om avskjed for regjeringen.

Jeg vil råde Hans Majestet Kongen til å henvende seg til lederen for Høyre, Erna Solberg, da hun er statsministerkandidat for Høyre og Fremskrittspartiet, som er beredt til å danne regjering sammen.

Presidenten: Presidenten vil takke statsministeren for meddelelsen.

Så vil presidenten før møtet heves, be om Stortingets tilslutning til å fravike § 35 tredje ledd i Stortingets forretningsorden, slik at han gis fullmakt til å foreta de nødvendige endringer av programmet for inneværende uke som måtte følge av det forestående regjeringsskiftet. Ingen innvendinger har kommet til dette. – Det anses vedtatt.

Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.