Stortinget - Møte torsdag den 4. oktober 2012 kl. 10

Dato: 04.10.2012

Formalia

Presidenten: Følgende innkalte vararepresentanter har tatt sete:

For Hordaland fylke: Torkil Åmland

For Oslo fylke: Lotte Grepp Knutsen

Fra representantene Susanne Bratli, Sigvald Oppebøen Hansen og Morten Høglund foreligger søknad om permisjon i dagene 4. og 5. oktober for å delta i OSSEs parlamentariske forsamlings høstmøte i Tirana i Albania.

Disse søknadene foreslås behandlet straks og innvilges. – Det anses vedtatt.

Fra Kristelig Folkepartis stortingsgruppe foreligger søknad om sykepermisjon for representanten Rigmor Andersen Eide fra og med 4. oktober og inntil videre.

Denne søknaden foreslås behandlet straks og innvilges. – Det anses vedtatt.

Fra første vararepresentant for Møre og Romsdal fylke, Steinar Reiten, foreligger søknad om fritak for å møte i Stortinget under representanten Rigmor Andersen Eides permisjon, av velferdsgrunner.

Denne søknaden foreslås behandlet straks og innvilges. – Det anses vedtatt.

Følgende vararepresentanter foreslås innkalt i permisjonstiden:

For Akershus fylke: Tone Liljeroth

For Møre og Romsdal fylke: Camilla Storøy Hermansen

For Telemark fylke: Odin Adelsten Bohmann

For Nord-Trøndelag fylke: Bård Langsåvold

– Det anses vedtatt.

Vararepresentantene Tone Liljeroth, Camilla Storøy Hermansen, Odin Adelsten Bohmann og Bård Langsåvold er til stede og vil ta sete.

Fra Statsministerens kontor foreligger følgende brev til Stortinget, datert 28. september 2012:

«I statsråd for H.M. Kongen holdt på Oslo slott 28. september 2012 kl. 11.00 er bestemt:

Statssekretær Dagfinn Sundsbø gis avskjed i nåde fra sitt embete som statssekretær for statsminister Jens Stoltenberg.

Statssekretær Erik Lahnstein gis avskjed i sitt embete som statssekretær for statsråd Marit Arnstad og utnevnes på ny til statssekretær for statsminister Jens Stoltenberg.

Kommunalsjef Nina Tangnæs Grønvold utnevnes som statssekretær for statsråd Jonas Gahr Støre.

Stortingsrepresentant Geir Pollestad utnevnes som statssekretær for statsråd Marit Arnstad.

Statssekretær Eli Blakstad gis avskjed i nåde fra sitt embete som statssekretær for statsråd Ola Borten Moe.

Politisk rådgiver Ane Hansdatter Kismul utnevnes til statssekretær for statsråd Ola Borten Moe.»

Presidenten: Presidenten foreslår at det refererte brevet vedlegges protokollen. – Det anses vedtatt.

Statsråd Liv Signe Navarsete overbrakte 3 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Presidenten: Representanten Gunnar Gundersen vil framsette et representantforslag.

Gunnar Gundersen (H) [10:05:17]: Jeg har den glede – på vegne av stortingsrepresentantene Christian Tybring-Gjedde, Line Henriette Hjemdahl, Borghild Tenden og meg selv – å legge fram et forslag om bedring av skatteyters rettssikkerhet.

Presidenten: Representanten Per Roar Bredvold vil framsette et representantforslag.

Per Roar Bredvold (FrP) [10:05:42]: Det er meg en glede – på vegne av stortingsrepresentantene Torgeir Trældal, Jon Georg Dale, Jan Henrik Fredriksen, Oskar J. Grimstad, Morten Ørsal Johansen og meg selv – å legge fram forslag om nedslakting av tamrein på Finnmarksvidda.

Presidenten: Representanten Elisabeth Aspaker vil framsette et representantforslag.

Elisabeth Aspaker (H) [10:06:12]: Jeg har gleden av – på vegne av representantene Erna Solberg, Svein Harberg, Henning Warloe, Elisabeth Røbakk Nørve og meg selv – å fremme forslag om nye initiativ for å løfte yrkesfagene.

Presidenten: Representanten Svein Harberg vil framsette et representantforslag.

Svein Harberg (H) [10:06:37]: Jeg har gleden av – på vegne av representantene Erna Solberg, Elisabeth Aspaker, Henning Warloe, Anne Karin Olli og meg selv – å framsette et forslag om et mer fleksibelt og desentralisert utdanningstilbud.

Presidenten: Representanten Øyvind Halleraker vil framsette et representantforslag.

Øyvind Halleraker (H) [10:07:08]: Jeg har gleden av – på vegne av representantene Ingjerd Schou, Lars Myraune, Bjørn Lødemel, Elisabeth Røbekk Nørve og meg selv – å framsette et forslag om bruk av mer moderne metoder i vei- og jernbaneutbygginger.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten informere om at møtet fortsetter utover kl. 16.