Stortinget - Møte tirsdag den 11. januar 2011 kl. 10

Dato: 11.01.2011

Referatsaker

Sak nr. 6 [14:06:14]

Referat

 • 1.(140)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i lov om pensjonstrygd for sjømenn, lov om pensjonstrygd for fiskere og i enkelte andre lover (tilpasninger til endret alderspensjon i folketrygden) (Lovvedtak 36 (2010–2011))

  • 2. lov om endringer i pensjonslovgivningen for stortingsrepresentanter, regjeringsmedlemmer, høyesterettsdommere, sivilombudsmannen og riksrevisor (tilpasninger til endret alderspensjon i folketrygden) (Lovvedtak 31 (2010–2011))

  • 3. lov om endringer i pensjonslovgivningen (tilpasninger til endret alderspensjon i folketrygden) (Lovvedtak 32 (2010–2011))

  • 4. lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover (Lovvedtak 35 (2010–2011))

  • 5. lov om endringer i folketrygdloven (medlemskap i folketrygden under fengselsopphold mv.) (Lovvedtak 6 (2010–2011))

  • 6. lov om opphevelse av lov 30. mai 1986 nr. 23 om statens petroleumsforsikringsfond mv. (Lovvedtak 34 (2010–2011))

  • 7. lov om endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, lov om individuell pensjonsordning mv. (Lovvedtak 29 (2010–2011))

  • 8. lov om endringer i forsikringsvirksomhetsloven (skadeforsikring) (Lovvedtak 2 (2010–2011))

  • 9. lov om endringer i forvaltningsloven og straffegjennomføringsloven (behandling av personopplysninger i kriminalomsorgen, innsyn i benådningssaker m.m.) (Lovvedtak 4 (2010–2011))

  • 10. lov om endringer i lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) (Lovvedtak 24 (2010–2011))

  • 11. lov om endringar i politilova m.m. (Lovvedtak 23 (2010–2011))

  • 12. lov om endringer i utlendingsloven (gjennomføring av returdirektivet) (Lovvedtak 33 (2010–2011))

  • 13. lov om endringer i fagskoleloven (Lovvedtak 27 (2010–2011))

  • 14. lov om endringer i studentsamskipnadsloven (Lovvedtak 28 (2010–2011))

  • 15. lov om endringar i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (endringar relatert til ruspåverka køyring m.m.) (Lovvedtak 26 (2010–2011))

   – er sanksjonert under 17. desember 2010.

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(141)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ib Thomsen og Trine Skei Grande om fremtidens nasjonalmuseum og en demokratisk behandling av Nasjonalgalleriets skjebne (Dokument 8:57 S (2010–2011))

 • 3.(142)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei Grande om tiltak for å sikre større handlingsrom og forutsigbarhet for barne- og ungdomsfrivilligheten (Dokument 8:58 S (2010–2011))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 4.(143)

  Endringer i revisorloven og enkelte andre lover (unntak fra revisjonsplikt for små aksjeselskaper) (Prop. 51 L (2010–2011))

 • 5.(144)

  Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Montserrat om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 22. november 2010 (Prop. 55 S (2010–2011))

 • 6.(145)

  Samtykke til at Noreg sluttar seg til avtalen om utviding av IMFs multilaterale innlånsordning «New Arrangements to Borrow» (NAB) (Prop. 58 S (2010–2011))

 • 7.(146)

  Bevilgningsendringer i statsbudsjettet for 2011 (overgangsregler for pensjonister) (Prop. 59 S (2010–2011))

 • 8.(147)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgen Bekkevold, Dagrun Eriksen, Knut Arild Hareide og Hans Olav Syversen om 20 tiltak for å motvirke ny finanskrise (Dokument 8:60 S (2010–2011))

  Enst.: Nr. 4–8 sendes finanskomiteen.

 • 9.(148)

  Endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. og lov 19. juni 1931 nr. 18 om Aktieselskapet Vinmonopolet (Prop. 48 L (2010–2011))

 • 10.(149)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Sylvi Graham, Sonja Irene Sjøli, Kjell Ingolf Ropstad og Borghild Tenden om praksis ved tildeling av pleiepenger (Dokument 8:55 S (2010–2011))

  Enst.: Nr. 9 og 10 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 11.(151)

  Kampen mot organisert kriminalitet - en felles innsats (Meld. St. 7 (2010–2011))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 12.(152)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trond Helleland, Ingjerd Schou, Arve Kambe, Torbjørn Røe Isaksen, Michael Tetzschner og Erna Solberg om styrking av personvernet (Dokument 8:56 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 13.(153)

  Samtykke til ratifikasjon av avtale om hamnestatskontroll i fiskeria av 22. november 2009 (Prop. 54 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 14.(154)

  Endringer i vegtafikkloven (gjennomføring av direktiv 2006/126/EF om førerkort) (Prop. 52 L (2010–2011))

 • 15.(155)

  Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Møllnes-Kvenvik-Hjemmeluft i Alta kommune i Finnmark (Prop. 53 S (2010–2011))

 • 16.(156)

  Utbygging og finansiering av E18 på strekningen Gulli-Langåker i Vestfold (Prop. 56 S (2010–2011))

 • 17.(157)

  Utbygging og finansiering av ny E39 mellom Astad og Knutset i Gjemnes kommune i Møre og Romsdal (Prop. 57 S (2010–2011))

  Enst.: Nr. 14–17 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.