Europautvalget - Møte i Europautvalget tirsdag den 4. februar 2020 *

Dato: 04.02.2020
Møteleder: Michael Tetzschner

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen vil etter planen redegjøre for følgende: Utviklingen av EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk (CSDP), inkludert iverksettingen av EDF og PESCO, samt von der Leyen-kommisjonens forventede prioriteringer. Videre vil forsvarsministeren orientere om sikkerhets- og forsvarspolitiske prioriteringer i samarbeidet med EU. Forsvarsministeren vil også komme inn på dialogen og samarbeidet mellom EU og NATO samt øvrig flernasjonalt samarbeid i Europa.–

 • Sak nr. 2

  Aktuelle rettsakter for møtet i EØS-komiteen 7. februar 2020. Se vedlagte brev fra Utenriksdepartementet, datert 28. januar d.å., med endelig liste med omtale av rettsakter som kan bli innlemmet på EØS-komiteens møte 7. februar. En foreløpig liste ble sendt medlemmene i Europautvalget 17. januar.

 • Sak nr. 3

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide vil etter planen redegjøre for følgende: Brexit og det fremtidige forholdet til Storbritannia Storbritannia forlater EU 31. januar. I overgangsperioden, som varer til 31. desember 2020, vil britene fortsatt forbli i EUs indre marked og i EUs tollunion og dermed EØS-avtalen. Men britene vil ikke lenger delta i det politiske samarbeidet i EU. I løpet av overgangsperioden skal EU og Storbritannia forhandle om det fremtidige forholdet mellom dem, inkludert en handelsavtale. Det samme vil Norge og Storbritannia gjøre. Fra norsk side er det ønskelig å opprettholde et godt og tett samarbeid med Storbritannia, og regjeringens forberedelser til forhandlinger med Storbritannia om det fremtidige forholdet er i gang. Verdens handelsorganisasjon (WTO) Selv om WTO fungerer, og handelsregelverket følges, er det regelbaserte multilaterale handelssystemet Norge er så avhengig av, under sterkt press. Ankeorganet som treffer endelige avgjørelser i tvister mellom medlemmene, er ikke lenger operativt, da det har for få medlemmer til å treffe avgjørelser. Antall og omfang av proteksjonistiske tiltak øker. Handelskonflikten mellom USA og Kina gjør det vanskelig å oppnå nye resultater i WTO. Utenriksministeren vil orientere om den siste tids utvikling. Dom i EFTA-domstolen om den norske foreldrepengeordningen Sommeren 2018 anla EFTAs overvåkningsorgan (ESA) sak for EFTA-domstolen om den norske foreldrepengeordningen. ESA hevdet at det såkalte aktivitetskravet i ordningen var i strid med EUs likestillingsdirektiv, og dermed i strid med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. Aktivitetskravet innebærer blant annet at hvis far skal ta ut foreldrepenger som ikke er fedrekvote, må mor gå ut i arbeid, studier eller annen aktivitet. EFTA-domstolen avsa dom i saken 13. desember 2019. Domstolen støttet norske myndigheters syn og kom til at foreldrepengeordningen faller utenfor likestillingsdirektivets anvendelsesområde. Dommen innebærer at Norge kan beholde sitt regelverk uendret.

 • Sak nr. 4

  Eventuelt

Møtet hevet kl. 16.13.