Sammendrag

Proposisjonens hovedinnhold

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i proposisjonen enkelte endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven). Det foreslås å forskyve Vinmonopolets åpningstider på lørdager og dager før helligdager (unntatt Kristi himmelfartsdag). Videre foreslås det en tilsvarende forskyvning for tidspunkt for utlevering av privatimportert alkoholholdig drikk. Det foreslås også et begrenset unntak fra hovedregelen om at det ikke kan gis både salgs- og skjenkebevilling i samme lokale, samt en endring som skal sikre at offentlige myndigheter fortsatt får tilgang til taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret.

Forskyvning av rammene for Vinmonopolets åpningstider på lørdager

Vinmonopolets åpningstid

I dag kan Vinmonopolet ha åpent mellom klokken 08.30 og klokken 15.00 på lørdager og dager før helligdager (unntatt Kristi himmelfartsdag), jf. alkoholloven § 3-4 første ledd. Bestemmelsen fastsetter de ytre rammene for tillatt salgstid. Vinmonopolet fastsetter selv egen åpningstid innenfor disse rammene. Åpningstiden kan imidlertid ikke være lengre enn fastsatt salgstid for annen alkoholholdig drikk i den kommunen utsalget ligger, jf. alkoholloven § 3-4 første ledd andre punktum.

I proposisjonen foreslår departementet å justere rammene for tillatt åpningstid på lørdager og dager før helligdager, i henhold til Granavolden-plattformen. Departementet foreslår en endring i alkoholloven § 3-4 første ledd som setter tillatt åpningstid på lørdager og dager før helligdager (unntatt Kristi himmelfartsdag) fra klokken 10.00 til klokken 16.00.

Utlevering av privatimportert alkoholholdig drikk

Tillatte utleveringstider for utlevering av privatimportert alkoholholdig drikk, uavhengig av type, følger Vinmonopolets tillatte åpningstider, jf. alkoholloven § 2-5. Departementet vurderer at det er hensiktsmessig å videreføre denne koblingen. Departementet foreslår derfor samme justering i tidsrammene for utlevering av privatimportert alkoholholdig drikk i henhold til alkoholloven § 2-5 første ledd.

Nordpolets åpningstid

Alkoholregelverket på Svalbard bør være tilpasset ordningen på fastlandet, med mindre det er særlige grunner til et avvikende regelverk. Departementet vurderer at det ikke er grunnlag for å ha ulike rammer for åpningstid for Nordpolet på Svalbard og Vinmonopolets utsalg. Til tross for at regelverket for alkohol på Svalbard avviker en del fra de øvrige alkoholreglene, vil den foreslåtte endringen lett kunne tilpasses dette regelverket. Departementet mener derfor at det ikke er behov for å vente på den varslede revisjonen av regelverket på Svalbard.

Alkoholordningen på Svalbard er regulert i egen forskrift i medhold av alkoholloven § 1-2. Det kreves ikke lovendring for å innføre de foreslåtte justeringene i åpningstidene for Nordpolets utsalg, kun forskriftsendring. Departementet vil derfor fastsette en forskriftsendring i etterkant av Stortingets behandling av lovforslagene i proposisjonen.

Forenklet ordning for skjenking og salg av alkohol ved bryggerier mv.

Alkohollovens utgangspunkt er at bevilling til salg og skjenking skal gis for et bestemt lokale og en bestemt type virksomhet, jf. alkoholloven §§ 3-1 andre ledd tredje punktum og 4-2 fjerde ledd første punktum. Det kan imidlertid ikke gis bevilling til både salg og skjenking i samme lokale. Departementet foreslår et begrenset unntak fra hovedregelen om at det ikke kan gis både salgs- og skjenkebevilling i samme lokale.

Høringen bekreftet at enkelte tilvirkere av alkohol som holder til i små lokaler, kan oppleve praktiske utfordringer med å legge til rette for adskilte arealer for salg og skjenking. Det er et ønske fra næringen selv at forbrukere skal kunne gå innom for eksempel et mikrobryggeri, smake på de ulike drikkene og kjøpe med seg en flaske eller to hjem. Tilvirkere kan ha et særlig behov for et unntak fra kravet om separate lokaler, da problemer med små lokaler ikke like lett lar seg bøte på ved flytting som for aktører som driver rene salgs- eller skjenkesteder. Slik flytting ville også måtte innebære flytting av selve tilvirkningsvirksomheten.

Departementet understreker at hovedregelen fortsatt skal være at salg og skjenking skal holdes separat.

Tilgang til opplysninger fra Folkeregisteret

For at bevillingsmyndighetene skal kunne utføre de oppgavene de er pålagt etter alkoholloven, er det nødvendig å innhente opplysninger fra ulike offentlige organer. Folkeregisterloven fra 1970 inneholdt en egen bestemmelse om utlevering av folkeregisteropplysninger til offentlige myndigheters bruk i egen virksomhet. Bevillingsmyndigheten fikk dermed tilgang til relevante opplysninger fra Folkeregisteret i saker de hadde til behandling. Adgangen til utlevering av folkeregisteropplysninger til offentlige myndigheters bruk ble endret ved ikrafttredelsen av ny lov 9. desember 2016 nr. 88 om folkeregistrering (folkeregisterloven).

Endringene som kom med ny folkeregisterlov, medfører at det nå kreves særskilt hjemmel i særlov for å innhente taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret som tidligere kunne utleveres ved begrunnet behov. I dag er det ikke en slik hjemmel i alkoholloven. Dette innebærer at bevillingsmyndigheten ikke lenger kan innhente nødvendige taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret når den skal behandle saker etter alkoholloven.

Departementet foreslår derfor en endring i alkoholloven som skal sikre at offentlige myndigheter fortsatt får tilgang til taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret dersom de trenger det for å utføre oppgaver etter alkoholloven.

Forslaget om hjemmel i alkoholloven for innhenting av opplysninger og folkeregisterloven § 10-2 vil sammen gi tydelig og klar hjemmel for tilgangen til slike opplysninger fra Folkeregisteret.