Bakgrunn

Stortingets presidentskap legger med dette fram forslag om fordeling av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak til de forskjellige komiteene.

Forretningsordenens bestemmelser om saksfordelingen mellom fagkomiteene og om behandlingen av statsbudsjettet og nasjonalbudsjettet ligger til grunn for forslaget.

Forslaget til fordeling er i utgangspunktet lik fjorårets fordeling. I forhold til inneværende års budsjett er noen nye kapitler kommet til, mens andre kapitler er strøket. Det er også enkelte endringer i budsjettkapitlenes navn og nummerering.

Nye kapitler foreslås fordelt på følgende måte:

Kap.

Betegnelse

Foreslås fordelt til

242/3242

Norges grønne fagskole – Vea

Rammeområde 16 utdanning og forskning

251

22. juli-senteret

Rammeområde 16 utdanning og forskning

271/3271

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Rammeområde 16 utdanning og forskning

272

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Rammeområde 16 utdanning og forskning

273

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Rammeområde 16 utdanning og forskning

274

Universitetssenteret på Svalbard

Rammeområde 16 utdanning og forskning

275/3275

Tiltak for høyere utdanning og forskning

Rammeområde 16 utdanning og forskning

286

Regionale forskningsfond

Rammeområde 16 utdanning og forskning

289

Vitenskapelige priser

Rammeområde 16 utdanning og forskning

327/3327

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider mv.

Rammeområde 3 kultur mv.

350

Sekretariatet for Diskrimineringsnemnda

Rammeområde 2 familie og forbruker

351

Likestilling og ikke-diskriminering

Rammeområde 2 familie og forbruker

352

Nedsatt funksjonsevne

Rammeområde 7 arbeid og sosial

353

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Rammeområde 2 familie og forbruker

457/3457

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Rammeområde 5 justis

543/3543

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Rammeområde 17 transport og kommunikasjon

665

Pensjonstrygden for fiskere

Rammeområde 7 arbeid og sosial

708

Eldreombud

Rammeområde 15 helse

880

Den norske kirke

Rammeområde 3 kultur mv.

881

Tilskudd til trossamfunn m.m.

Rammeområde 3 kultur mv.

882

Kirkebygg og gravplasser

Rammeområde 3 kultur mv.

1141/4141

Høstbare viltressurser – jegerprøve, tilskudd til organisasjoner m.m.

Rammeområde 11 landbruk

1619

Skatteklagenemnda

Rammeområde 20 Stortinget, finansadministrasjon mv.

3542

Internasjonalt samarbeid

Rammeområde 17 transport og kommunikasjon

3704

Helsearkivet

Rammeområde 15 helse

3907

Norsk nukleær dekommisjonering

Rammeområde 9 næring

3909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

Rammeområde 9 næring

4423

Radioaktiv forurensning i det ytre miljø

Rammeområde 13 miljø

4670

Den nordiske investeringsbank

Rammeområde 20 Stortinget, finansadministrasjon mv.

5570

Sektoravgifter under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Rammeområde 21 skatter, avgifter og toll