Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja, Ola Elvestuen og André N. Skjelstad om å etablere et felles billettsystem for kollektivtransport i hele landet

Dette dokument

Til Stortinget

Sammendrag

I dokumentet fremmes følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen ta initiativ til å etablere et felles billettsystem for kollektivtransport etter ‘BahnCard-modellen’.»

Det vises til dokumentet for nærmere begrunnelse for forslaget.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kjell-Idar Juvik, Ingvild Kjerkol, Sverre Myrli, Magne Rommetveit og Eirin Sund, fra Høyre, Torill Eidsheim, lederen Linda C. Hofstad Helleland, Nils Aage Jegstad og Helge Orten, fra Fremskrittspartiet, Ingebjørg Amanda Godskesen, Åse Michaelsen og Roy Steffensen, fra Kristelig Folkeparti, Hans Fredrik Grøvan, fra Senterpartiet, Janne Sjelmo Nordås, og fra Venstre, Abid Q. Raja, viser til representantforslag, Dokument 8:71 S (2013–2014), om å etablere et felles billettsystem for kollektivtransport i hele landet, fremsatt av representantene Abid Q. Raja, Ola Elvestuen og Andre N. Skjelstad. Dokumentet har vært oversendt samferdselsministeren til uttalelse. Svarbrevet, datert 4. juni 2014, ligger ved innstillingen.

Komiteen mener det er viktig å sørge for at kollektivtilbudet gjøres godt tilgjengelig og brukervennlig. Forbrukerne skal kunne velge kollektivløsningene fordi dette er det beste alternativet i hverdagen, ikke fordi andre transportløsninger gjøres mindre tilgjengelig. Komiteen mener at dagens billett- og ruteopplysningssystem bør kunne gjøres mer forbrukervennlig ved at det blir enklere å velge godt tilpassede løsninger i hverdagen. Komiteen viser til at i Oslo og Akershus, som har et samordnet billettsystem, er reiseinformasjonen lett tilgjengelig og man har mulighet til å bruke samme kort for billettkjøp.

Komiteen mener at etablering av et felles billettsystem trolig vil stimulere til bedre konkurranse mellom aktørene, og dette er viktig for å legge til rette for et større mangfold i transportsektoren.

Komiteen viser til at forslagsstillerne henviser til et felles billettsystem som er etablert i Tyskland i regi av Deutsche Bahn, som koordinerer kollektivtrafikktjenester i mer enn 100 tyske byer, og der det samme kortet kan brukes for å kjøpe tilleggsbilletter for all transport. Komiteen vil understreke at det vil være en rekke utfordringer med felles billettsystem for kollektivtransport, herunder ulike prisnivåer. Komiteen mener i denne sammenheng at det er viktig å se på erfaringene med felles billettsystem for kollektivtrafikk som fungerer godt i andre land.

Komiteen viser videre til at det i lengre tid har vært arbeidet med å gjøre det enklere å reise kollektivt mellom de ulike regionale kollektivselskapene, NSB og ekspressbussene. Komiteen viser til at det nå er åtte år siden Stortinget vedtok å etablere en nasjonal reiseplanlegger, men som fortsatt mangler fullstendige rutedata fra flertallet av landets fylker. Komiteen mener at en felles ruteplanlegger sammen med et felles billettsystem vil gjøre det enklere for flere å bruke kollektivtrafikk når de reiser over regiongrensene.

Komiteen mener det er avgjørende å gjøre det enklere for hver enkelt borger å reise kollektivt i hele landet, og fremmer derfor følgende forslag

«Stortinget ber regjeringen ta initiativ til å opprette en nasjonal ordning med tilbud om elektronisk billett for sømløse kollektivreiser over hele landet, i samarbeid mellom de ulike aktørene.»

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser tilat problemstillingene også ble tatt opp i representantforslag, Dokument nr. 8:55 (2008–2009) om en nasjonal ordning med elektronisk «køfri»-billett på kollektivtrafikk, der et mindretall bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti støttet forslaget.

Komiteen viser til at teknologien har kommet lengre på disse fem årene, og at stadig flere reiser med ulike kollektivsystemer hver dag.

Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité.

Komiteen viser til representantforslaget og merknadene og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

I

Stortinget ber regjeringen ta initiativ til å opprette en nasjonal ordning med tilbud om elektronisk billett for sømløse kollektivreiser over hele landet, i samarbeid mellom de ulike aktørene.

II

Dokument 8:71 S (2013–2014) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja, Ola Elvestuen og André N. Skjelstad om å etablere et felles billettsystem for kollektivtransport i hele landet – vedlegges protokollen.

VEDLEGG

Brev fra Samferdselsdepartementet v/statsråden til transport- og kommunikasjonskomiteen, datert 4. juni 2014

Uttalelse til dokument 8:71 S (2013-2014) - Representantforslag fra stortings- representantene Abid Q. Raja, Ola Elvestuen og André N. Skjelstad om å etablere et felles billettsystem for kollektivtransport i hele landet

Jeg viser til brev datert 27. mai 2014 om ovennevnte forslag.

Grunnet den korte svarfristen har jeg ikke i tilstrekkelig grad kunnet vurdere hva som ligger i den omtalte ”BahnCard”-modellen. Jeg har derfor ikke merknader til forslaget på det nåværende tidspunkt.

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 12. juni 2014

Linda C. Hofstad Helleland

Ingebjørg Amanda Godskesen

leder

ordfører