8.9.1 Post 6 Gebyr – utlendingssaker

8.9.1.1 Sammendrag

Bevilgningen på posten dekker inntekter fra gebyr i forbindelse med statsborgerskap, familieinnvandring og arbeids-, bosettings- og utdanningstillatelser.

På bakgrunn av regnskapstall og forventet utvikling innen utlendingsfeltet, foreslås det at bevilgningen under kap. 3440 post 6 reduseres med 3,577 mill. kroner.

8.9.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

8.9.2 Post 8 Gebyr ID-kort

8.9.2.1 Sammendrag

Produksjon av nasjonalt ID-kort var opprinnelig planlagt startet opp i 4. kvartal 2010, men produksjonen vil bli utsatt til 2011. På denne bakgrunn foreslås bevilgningen under kap. 3440 post 8 redusert med 14,25 mill. kroner, jf. omtale under kap. 440 post 1 og kap. 441 post 1.

8.9.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.