2.1.1 Sammendrag

Målene for den økonomiske politikken er arbeid til alle, en bærekraftig utvikling, økt verdiskaping, en mer rettferdig fordeling og styrking av velferdsordningene. De ulike delene av politikken må virke sammen for å oppnå dette.

Hovedoppgaven for den økonomiske politikken i 2009 og 2010 har vært å holde sysselsettingen oppe og arbeidsledigheten lav. Dette har vi lyktes godt med. Nedgangen i produksjon og oppgangen i arbeidsledighet har vært liten i internasjonal sammenheng. Det siste halve året har sysselsettingen pekt forsiktig oppover og ledigheten ligget på 3 1/4–3 1/2 pst. av arbeidsstyrken. Ledighetsnivået er klart lavere enn gjennomsnittet for de siste 20 årene og langt under nivået i de fleste andre industriland. Utfordringen framover er å ta vare på disse gode resultatene ved å opprettholde handlefrihet i finanspolitikken og unngå et for høyt kostnadsnivå.

Den aktive finanspolitikken har brakt bruken av oljeinntekter opp på et høyt nivå, selv om tall fra statsregnskapet for 2009 viser at avstanden til 4-prosentbanen for bruk av oljeinntekter i 2009 var klart lavere enn anslått i nasjonalbudsjettet 2010. Også for 2010 er det kommet ny informasjon om inntekter og utgifter som gir lavere underskudd enn anslått i nasjonalbudsjettet 2010. Samtidig framstår vekstutsiktene for 2010 og 2011 nå som mer normale, og situasjonen i arbeidsmarkedet ser litt lysere ut enn da regjeringen la fram budsjettet i fjor høst. I lys av dette har regjeringen ved revisjonen av 2010-budsjettet lagt vekt på å utnytte muligheten som ligger i reduserte utgiftsanslag og økte anslag for utbytter og strukturelle skatte- og avgiftsinntekter, til å styrke budsjettbalansen. Hensynet til pengepolitikken, kronekursen og konkurranseutsatte sektorer tilsier også en slik innretning av revisjonen av 2010-budsjettet.

Regjeringens forslag til revisjonen av budsjettet for 2010 innebærer en bruk av oljeinntekter, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet, på 131,5 mrd. kroner. Dette er 17 mrd. kroner lavere enn anslått i nasjonalbudsjettet 2010, og bringer bruken av oljeinntekter vesentlig nærmere 4-prosentbanen. Med regjeringens opplegg styrkes innsatsen på enkelte høyt prioriterte områder, herunder samferdsel, arbeidsmarkedstiltak og tiltak rettet inn mot verftsnæringen. Som følge av den betydelige reduksjonen i underskuddet for 2009 framstår etterspørselsimpulsen fra 2010-budsjettet som litt sterkere nå enn da budsjettet ble vedtatt i fjor høst. Ser en derimot 2009 og 2010 under ett, er den samlede etterspørselsimpulsen svakere enn anslått i nasjonalbudsjettet 2010.

Bedre vekstutsikter internasjonalt, men høy statsgjeld gir betydelig usikkerhet

Aktiviteten i internasjonal økonomi er på vei opp igjen etter at finanskrisen førte til det sterkeste tilbakeslaget siden andre verdenskrig. Finansmarkedene fungerer bedre, og både handel og økonomisk aktivitet har tatt seg opp. Oppgangen har vært sterkest i framvoksende økonomier som Kina og India, men også i USA er aktiviteten på god vei oppover. Raske og kraftige tiltak fra myndighetene har bidratt til omslaget. De siste månedene har det imidlertid vært tegn til en viss avdemping i veksten, særlig i euroområdet og Japan. Det er store forskjeller i vekstutsiktene mellom de ulike eurolandene, hvor flere land nå har store utfordringer knyttet til høy statsgjeld og store budsjettunderskudd.

Etter et fall på hele 3 pst. i 2009, anslås nå BNP-veksten hos Norges handelspartnere til 2,5 pst. i år og nærmere 3 pst. neste år. For 2010 er vekstanslaget fordoblet siden nasjonalbudsjettet 2010, der veksten ble anslått til 1,2 pst. Oppjusteringen skyldes ikke bare bedrede vekstutsikter, men også at framvoksende økonomier i Asia har fått større vekt ved beregning av tall for Norges handelspartnere.

Arbeidsledigheten har steget kraftig, og ligger nå rundt 10 pst. i USA og euroområdet, 8 3/4 pst. i Sverige og 7 3/4 pst. i Storbritannia. Det ventes ikke vesentlig reduksjon i arbeidsledigheten i 2010 og 2011. Erfaringer fra tidligere økonomiske tilbakeslag tilsier at arbeidsledigheten kan komme til å holde seg høy lenge etter at den økonomiske veksten har tatt seg opp igjen. Høy ledighet stiller den økonomiske politikken overfor store utfordringer i mange OECD-land, der betydelig oppmerksomhet nå også må rettes inn mot å bringe statsfinansene tilbake på trygg grunn igjen. Svikt i tilliten til at myndighetene makter å rette opp offentlige finanser, kan føre til en destabiliserende økning i lange renter, slik vi har sett i Hellas. Når flere land nå må stramme inn i budsjettpolitikken, kan det bidra til at sentralbankenes styringsrenter blir liggende lavt lenge. Høy ledighet som varer over tid, kan også føre til sterke sosiale spenninger og gi en mer ustabil utvikling i det enkelte land.

Situasjonen i Hellas er særlig alvorlig. Landet har kommet i en dyp og akutt statsfinansiell krise. Stabiliseringsprogrammet som Hellas, IMF og EU ble enige om 2. mai, skal sikre at den greske staten kan betjene sin gjeld framover. Tiltakene i programmet skal styrke offentlige finanser kraftig, bedre konkurranseevnen og gjenopprette tilliten til gresk økonomi. Krisen i Hellas har ført til uro rundt den finansielle stillingen til andre land i euroområdet med høy eller raskt økende statsgjeld og svake vekstutsikter, som Portugal, Irland, Spania og Italia. EU-landene ble natt til 10. mai enige om omfattende nye ordninger for finansiell støtte til utsatte euroland i form av lån eller garantier. Den statsfinansielle krisen utgjør likevel et betydelig usikkerhetsmoment for den videre økonomiske utviklingen i Europa.

Norsk økonomi har klart seg godt gjennom finanskrisen

Norge har klart seg bedre enn de fleste andre land gjennom krisen. Etter nedgang i 2. halvår 2008 og inn i 2009 tok den økonomiske aktiviteten seg opp igjen fra 2. kvartal i fjor. Vekst i privat og offentlig konsum, og etter hvert også i eksporten av tradisjonelle varer, bidro til å trekke aktiviteten opp.

Mens BNP hos våre handelspartnere falt med over 3 pst. i 2009, anslås nedgangen hos oss til 1,5 pst. i fastlandsøkonomien. For 2010 anslås en oppgang på vel 2 pst., på linje med anslaget i nasjonalbudsjettet 2010. For 2011 anslås veksten i fastlandsøkonomien til 2 3/4 pst.

Tilbakeslaget i kjølvannet av finanskrisen utløste et fall i sysselsettingen i Norge. Nedgangen ser ut til å ha blitt avløst av en forsiktig oppgang de to siste kvartalene. Også yrkesdeltakelsen har avtatt, særlig blant de yngste, noe som har bidratt til å dempe oppgangen i arbeidsledigheten. Slik den måles i Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) har ledigheten sesongjustert ligget på 3 1/4–3 1/2 pst. av arbeidsstyrken siden 3. kvartal i fjor. Oppgangen i ledigheten har vært klart lavere enn antatt i fjor vinter. I revidert nasjonalbudsjett 2009 fra mai i fjor ble AKU-ledigheten for 2010 anslått til opp mot 4 3/4 pst. for 2010, mens anslaget i nasjonalbudsjettet 2010 i fjor høst var knapt 3 3/4 pst. Utviklingen de siste månedene og de økonomiske utsiktene framover tilsier at ledigheten gjennom 2010 og 2011 kan ventes å stabilisere seg rundt 3 1/2 pst. Dette er klart under gjennomsnittet for de siste 20 årene på 4 1/4 pst. Også i internasjonal sammenheng er den norske ledigheten svært lav.

Nedgangen i sysselsettingen har særlig rammet industrien. Siden 3. kvartal 2008, da sysselsettingen var på topp, tilsvarer nedgangen i industrisysselsettingen vel halvparten av den totale nedgangen i sysselsettingen. Styrking av kronen og lavere etterspørsel og priser i markedene for viktige norske eksportprodukter har bidratt til en krevende situasjon for mange konkurranseutsatte næringer. I verfts- og verkstedsindustrien, som står for over 40 pst. av industrisysselsettingen, faller nå aktiviteten som følge av fallende ordretilgang og slankere ordrebøker. Ny informasjon fra olje- og gasselskapene peker i retning av litt lavere investeringer i petroleumsvirksomheten. Selv om anslaget for lønnsveksten i 2010 er satt noe ned, ligger kostnadsveksten i Norge klart høyere enn hos våre handelspartnere, samtidig som kostnadsnivået vårt er høyt. Norske bedrifter er sårbare for en ytterligere styrking av kronen. Det er derfor viktig at finanspolitikken ikke bidrar til å legge ytterligere press på rente og kronekurs.

Orden i økonomien er det beste vernet mot økonomiske kriser

Norge har en meget åpen økonomi. Våre viktigste eksportvarer selges til priser satt i internasjonale markeder. Norge er samtidig en stor kapitaleksportør og en stor investor i internasjonale markeder. Dette betyr at vi er sårbare for variasjoner i internasjonal økonomi. Senest merket vi dette gjennom finanskrisen.

Vi kan ikke hindre at internasjonale kriser slår inn i Norge. Vi kan likevel forberede oss ved å bygge forsvarsverker som kan begrense virkningene av slike kriser. Vårt viktigste forsvarsverk mot kriser som kommer utenfra, er orden i egen økonomi. Samtidig kan styring etter sunne økonomiske prinsipper forebygge at vi påfører oss selv kriser. For å kunne møte kriser må vi bygge opp reserver i gode tider, som kan nyttes for å dempe virkningen av nedturer i økonomien. Handlingsregelen for bruken av oljeinntekter legger et godt grunnlag for dette. Denne regelen sier at vi i det enkelte års statsbudsjett normalt skal bruke 4 pst. av kapitalen i Statens pensjonsfond utland. Slik sikrer vi en bruk av oljeinntektene som bærer over tid. Samtidig bygger vi opp reserver for kommende generasjoner.

Vi kan også forberede oss gjennom inntektsoppgjør som setter hensynet til konkurranseutsatte næringer i forgrunnen. En hovedoppgave framover blir dessuten å styrke produksjonsgrunnlaget i fastlandsøkonomien slik at vi har mer å bygge på når oljevirksomheten etter hvert avtar. Arbeidskraften er uten sammenlikning vår viktigste ressurs, og investeringer i arbeidskraften – utdanning, opplæring, helse – er derfor særlig viktig for inntektsgrunnlaget framover. Det hadde ikke vært mulig å bygge landet og den norske velferdsstaten uten tilgang på nok og god arbeidskraft.

Norges økonomiske situasjon er spesiell. Svært få land har så sterke statsfinanser som Norge. I tillegg har befolkningen gjennomgående høy materiell velstand og nyter godt av en velferdsstat av høy kvalitet. Dette har blitt til over lang tid. De siste tiårene har vi hatt betydelig vekst i norsk økonomi, og sterk velferds- og velstandsøkning. Det er ikke naturgitt at det vil fortsette slik. Blant annet møter vi nå store utfordringer knyttet til aldringen av befolkningen og klimaspørsmålet. Vi må ikke te oss slik i dag at det reduserer mulighetene for generasjonene som kommer etter oss. De politiske valg vi gjør i dag må i stor grad ha et langsiktig mål.

Utfordringer for den økonomiske politikken

Finanskrisen og det påfølgende internasjonale økonomiske tilbakeslaget innebar en betydelig fare for at også norsk økonomi skulle gå inn i den sterkeste nedgangskonjunkturen på flere tiår. Pengepolitikken ble lagt kraftig om, og Norges Banks styringsrente ble gjennom høsten 2008 og fram til sommeren 2009 redusert med 4 1/2 prosentpoeng, til det laveste nivået noensinne. I tillegg ble det gjennomført omfattende tiltak for å bedre forholdene i finansmarkedene og lette tilgangen på lån for husholdninger, bedrifter og kommuner. I lys av den økonomiske situasjonen ble også finanspolitikken lagt om i kraftig ekspansiv retning i 2009.

Den økonomiske politikken skal legge til rette for en stabil økonomisk utvikling både på kort og lang sikt. En stabil utvikling i økonomien er viktig for å sikre lav arbeidsledighet og en god utnyttelse av våre samlede ressurser. Regjeringen følger handlingsregelen for en gradvis innfasing av petroleumsinntekter i norsk økonomi. Slik sørger vi for at petroleumsformuen kan bli til glede både for nåværende og framtidige generasjoner.

Handlingsregelen er en plan for jevn og gradvis økning i bruken av oljeinntekter, om lag i takt med utviklingen i forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland, anslått til 4 pst. av fondskapitalen. Handlingsregelen åpner for å bruke mer enn forventet fondsavkastning i år med konjunkturtilbakeslag, samtidig som bruken av oljeinntekter bør ligge under forventet avkastning i år med høy aktivitet og press i økonomien. Denne handlefriheten ble benyttet da regjeringen la fram den finanspolitiske tiltakspakken i januar 2009 og i revidert nasjonalbudsjett samme år, der regjeringen forsterket tiltakspakken ved å øke utgiftene på enkelte, utvalgte områder. Usikkerheten om den videre økonomiske utviklingen var fortsatt stor da budsjettet for 2010 ble lagt fram, og regjeringen fant det derfor riktig å øke bruken av oljeinntekter også for inneværende år.

Den aktive finanspolitikken har brakt bruken av oljeinntekter opp på et høyt nivå. Etter hvert som situasjonen i norsk økonomi normaliseres må bruken av oljeinntekter bringes tilbake til 4-prosentbanen, slik regjeringen har varslet.

Vekstutsiktene for 2010 og 2011 framstår nå som mer normale, og situasjonen i arbeidsmarkedet ser noe lysere ut enn lagt til grunn da regjeringen la fram budsjettet i fjor høst. I denne situasjonen er det i tråd med handlingsregelen at vi nå tar betydelige skritt for å vende tilbake til 4-prosentbanen for bruken av oljeinntekter. Hensynet til generasjonskontrakten og langsiktig bærekraft i budsjettpolitikken trekker også i denne retningen.

Innretningen av finanspolitikken må også ta hensyn til at pengepolitikken fortsatt er svært ekspansiv, selv om renten er økt med 3/4 prosentpoeng fra bunnivået i fjor sommer. Norges Bank har varslet at renten gradvis vil bli økt mot et mer normalt nivå to–tre år fram i tid. Banken har samtidig pekt på at fortsatt høy bruk av oljeinntekter isolert sett vil bidra til at renten i Norge må settes høyere enn det som ellers ville vært tilfellet. Utfordringene for pengepolitikken forsterkes av at den sterke gjeldsveksten i en del industriland gir behov for betydelig finanspolitisk konsolidering som kan bidra til en lang periode med svært lave styringsrenter internasjonalt. I en slik situasjon kan en særnorsk renteoppgang raskt slå ut i en sterkere krone, som særlig vil ramme det konkurranseutsatte næringslivet. Ved å holde igjen i budsjettpolitikken vil vi lette presset på pengepolitikken og dermed også på konkurranseutsatt sektor, som har blitt svekket av lav internasjonal etterspørsel og et høyt norsk kostnadsnivå.

Gjennomføringen av budsjettpolitikken i 2010

Målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet ble bruken av oljeinntekter i nasjonalbudsjettet 2010 anslått til 148,5 mrd. kroner i 2010, en økning på knapt 15 mrd. kroner fra 2009 og nesten 45 mrd. kroner over 4-prosentbanen. Etter dette har det kommet endelig statsregnskap for 2009 og statistikk for den løpende økonomiske utviklingen som har betydning for tallene både for 2009 og 2010.

For 2009 anslås nå det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet til 110 mrd. kroner, som er om lag 20 mrd. kroner lavere enn anslått i nasjonalbudsjettet 2010. Nærmere 10 mrd. kroner av denne forbedringen skyldes økte anslag for strukturelle skatter mv., mens vel 10 mrd. kroner skyldes reduserte utgifter og økte inntekter utenom skatter. Sammenliknet med nysaldert budsjett som ble lagt fram i slutten av november, er underskuddet redusert med 14,5 mrd. kroner.

Oppjusteringen av skatteinntektene må ses i sammenheng med at innbetalte skatter og avgifter i 2009 ble 10,5 mrd. kroner høyere enn anslått i nasjonalbudsjettet 2010. Denne høyere skatteinngangen kan ikke uten videre forklares av ny informasjon om utviklingen i norsk økonomi. Samtidig har vi nå et mer helhetlig bilde av samvariasjonen mellom skattene og aktiviteten i norsk økonomi gjennom den markerte konjunktursykelen de siste årene. Samlet sett tilsier dette bildet at det underliggende nivået på skatteinntektene anslås litt høyere relativt til aktiviteten i norsk økonomi enn tidligere lagt til grunn.

Forventet fondsavkastning for 2009 er vel 91 mrd. kroner, og avstanden til 4-prosentbanen anslås nå til knapt 19 mrd. kroner. Målt ved endringen i det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge anslås etterspørselsimpulsen fra budsjettet nå til 2,1 prosentpoeng, mot 3 prosentpoeng i nasjonalbudsjettet 2010.

For 2010 foreligger bl.a. følgende ny informasjon:

 • Anslaget for strukturelle skatte- og avgiftsinntekter mv. er satt opp med 10 mrd. kroner siden saldert budsjett. Dette er en videreføring av det høyere nivået i 2009, jf. ovenfor. Det er da tatt hensyn til dom i Høyesterett om oppgjør av latente skatteforpliktelser i rederiskatteordningen, som isolert sett reduserer de strukturelle skatteinntektene med knapt 1,3 mrd. kroner i 2010.

 • Statens inntekter utenom skatter, i hovedsak utbytteinntekter, anslås nå 4,0 mrd. kroner høyere enn i saldert budsjett.

 • Også i inneværende år ligger det an til at utgiftene på statsbudsjettet kan bli noe lavere enn tidligere anslått, samlet sett om lag 3 mrd. kroner utenom dagpenger og renter. Bevilgningene til kjøp av klimakvoter foreslås satt ned med 1,1 mrd. kroner, bl.a. som følge av lavere kvotepris og senere levering av kvoter enn tidligere lagt til grunn. Lavere nettoutgifter i Statens pensjonskasse gir en besparelse på 500 mill. kroner, og lavere utgifter til igangsatte byggeprosjekter er i samme størrelsesorden. Utgiftene til EØS-finansieringsordningene anslås nå om lag 450 mill. kroner lavere enn i fjor høst, og utgiftene til drift av statlige mottak for flyktninger og asylsøkere foreslås redusert med vel 320 mill. kroner. På den annen side er anslagene for utgifter til de regelstyrte ordningene i folketrygden oppjustert med til sammen 445 mill. kroner. Også enkelte andre utgifter ligger an til å bli endret fra i fjor høst, jf. nærmere omtale i Prop. 125 S (2009–2010) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2010.

 • Markedsverdien av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til 2010 ble litt høyere enn anslått i nasjonalbudsjettet 2010. Forventet fondsavkastning for 2010 anslås nå til 105,7 mrd. kroner, en oppjustering på 1,8 mrd. kroner siden nasjonalbudsjettet 2010.

Både hensynet til pengepolitikken, kronekursen og konkurranseutsatte næringer, og hensynet til å vende tilbake til 4-prosentbanen, taler sterkt for at økte inntektsanslag brukes til å styrke budsjettbalansen. I tillegg er utgiftene utenom dagpenger og renter redusert med 3,0 mrd. kroner. Dette gir et strukturelt, oljekorrigert underskudd på 131,5 mrd. kroner, en reduksjon på 17 mrd. kroner siden nasjonalbudsjettet 2010.

Innenfor denne rammen for revisjon av 2010-budsjettet har regjeringen foreslått å styrke enkelte høyt prioriterte områder, bl.a.:

 • Det settes i verk tiltak for verftsindustrien for 200 mill. kroner. Dessuten økes rammen for GIEKs alminnelige garantiordning med 10 mrd. kroner, til i alt 120 mrd. kroner.

 • Bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak foreslås økt med 247 mill. kroner. Bevilgningen anslås å gi rom for om lag 75 000 tiltaksplasser i gjennomsnitt for 2010. Samtidig vris innsatsen i retning av tiltak som er mer hensiktsmessige og bedre tilpasset brukernes behov, men dyrere enn den tiltakssammensetningen som lå til grunn i saldert budsjett.

 • Bevilgningene til vedlikehold og utbedring av jernbanenettet økes med til sammen 274 mill. kroner.

 • Statens vegvesen tilføres ytterligere 259 mill. kroner, fordelt med 200 mill. kroner til drift, vedlikehold og investeringer i riksveier og 59 mill. kroner til økt vederlag til tidligere igangsatte OPS-prosjekter.

Regjeringens forslag til gjennomføring av revisjonen av budsjettet for 2010 gir følgende hovedtall for budsjettet for 2010:

 • En bruk av oljeinntekter, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte budsjett-underskuddet, på 131,5 mrd. kroner. Dette er en reduksjon på 17 mrd. kroner sammenliknet med nasjonalbudsjettet 2010. Avstanden til 4-prosentbanen anslås nå til knapt 26 mrd. kroner, mot nesten 45 mrd. kroner i nasjonalbudsjettet 2010.

 • Et strukturelt, oljekorrigert underskudd tilsvarende 6,8 pst. av trend-BNP for Fastlands-Norge. Dette er en økning på 0,8 prosentpoeng fra nivået i 2009. Ifølge denne indikatoren framstår dermed det reviderte budsjettet for 2010 som litt mer ekspansivt enn det opprinnelige budsjettforslaget, der impulsen ble anslått til 0,6 prosentpoeng. Dette må imidlertid ses i sammenheng med at anslaget for underskuddet i 2009 er kraftig nedjustert. Som følge av dette anslås nå impulsen i 2009 til 2,1 prosentpoeng, mot 3,0 i nasjonalbudsjettet 2010. For de to årene sett under ett er etterspørsels-impulsen nedjustert fra 3,6 til 2,9 prosentpoeng.

 • En reell økning i statsbudsjettets underliggende utgifter på 2 1/2 pst. regnet i forhold til regnskapet for 2009. Dette er 3/4 prosentpoeng høyere enn i det opprinnelige budsjettforslaget, noe som må ses i sammenheng med at utgiftsnivået for 2009 nå anslås lavere.

I meldingen legges det også fram nye tall som gir en betydelig nedjustering av statens netto kontantstrøm etter 2015. De nye tallene innebærer at det meste av rommet for økt bruk av oljeinntekter i norsk økonomi ligger bak oss, selv om nivået på bruken av oljeinntekter i 2010 nå anslås lavere enn før.

Det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet måler den underliggende bruken av oljeinntekter i budsjettet, der det bl.a. er korrigert for endringer i inntekter og utgifter som følge av konjunkturutviklingen. Det faktiske uttaket fra fondet er lik det oljekorrigerte underskuddet, som anslås til 139,6 mrd. kroner i 2010. Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås til 261,5 mrd. kroner, som er 41 mrd. kroner høyere enn anslått i nasjonalbudsjettet 2010. Oppjusteringen skyldes i hovedsak at oljeprisanslaget er økt med 50 kroner til 475 kroner pr. fat. Netto avsetning til Statens pensjonsfond anslås til knapt 122 mrd. kroner. I tillegg kommer renter og utbytte på fondskapitalen på drøyt 108 mrd. kroner, slik at det samlede overskuddet på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond kan anslås til om lag 230 mrd. kroner.

Markedsverdien av Statens pensjonsfond ved utgangen av 2010 anslås til 3 090 mrd. kroner, mens kapitalen ved inngangen av 2010 var 2 759 mrd. kroner. Kursgevinster anslås da til 101 mrd. kroner, basert på verdien av fondet ved utgangen av april og en forutsetning om 4 pst. realavkastning gjennom resten av året. Samtidig anslås verdien av allerede opparbeidede rettig-heter til alderspensjon i folketrygden å øke med om lag 250 mrd. kroner i løpet av 2010, til 4 770 mrd. kroner ved utgangen av året. Den beregnede virkningen av pensjonsreformen på framtidige pensjonsutgifter er medregnet i dette anslaget. Markedsverdien av Statens pensjonsfond utland ved utgangen av 2010 anslås til 2 966 mrd. kroner, mens kapitalen ved inngangen av 2010 var 2 642 mrd. kroner.

Det vises til nærmere omtale av budsjettpolitikken i kapittel 3. Budsjettets utgifter og inntekter er omtalt i Prop. 125 S (2009–2010) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2010.

Hovedtrekk i skatte- og avgiftsopplegget

Skatte- og avgiftsreglene bør som hovedregel ligge fast gjennom året. Regjeringen foreslår derfor kun et begrenset antall endringer som bør iverksettes i 2010. Det foreslås å:

 • Fjerne avgiften på forbrenning av avfall fra 1. oktober 2010.

 • Innføre CO2-avgift på gass fra 1. juli 2010.

 • Innføre utvidet merverdiavgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet fra 1. juli 2010, se Prop. 119 LS (2009–2010).

Som følge av forslagene øker skatteinntektene i 2010 med om lag 41 mill. kroner påløpt og om lag 27 mill. kroner bokført i forhold til saldert budsjett.

Det foreslås også endringer i rederiskatten og noen mindre justeringer av skatte- og avgiftsreglene. Skatte- og avgiftsspørsmål er nærmere omtalt i avsnitt 3.4 i meldingen og i Prop. 126 LS (2009–2010) Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv.

Kommunenes inntekter

Kommunene og fylkeskommunene er ansvarlige for viktige velferdstjenester som barnehager, skole, kommunehelsetjenester, pleie- og omsorgstjenester, sosialhjelp, barnevern, samferdsel, kulturtilbud og tekniske tjenester. Kommunesektoren skal levere tjenester av høy kvalitet, som er tilpasset lokale forutsetninger og innbyggernes behov. En god kommuneøkonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i hele landet.

Regjeringen satser på kommunesektoren. For perioden fra 2005 til 2010 anslås den gjennomsnittlige årlige realveksten i kommunesektorens samlede inntekter til om lag 2,8 pst., tilsvarende i overkant av 40 mrd. kroner for femårsperioden sett under ett. Til sammenlikning var den gjennomsnittlige økningen i perioden 1990–2005 på 2,3 pst. Om lag halvparten av veksten i inntektene etter 2005 har kommet i form av økte frie inntekter.

Realveksten i kommunenes samlede inntekter fra 2009 til 2010 anslås nå til 7,0 mrd. kroner eller 2,2 pst., regnet i forhold til oppdaterte anslag på regnskap for 2009. Veksten i kommunesektorens frie inntekter anslås til 3,5 mrd. kroner, tilsvarende 1,6 pst.

Kommuneøkonomien er nærmere omtalt i meldingens avsnitt 3.3.

Pengepolitikken

Pengepolitikkens langsiktige oppgave er å gi økonomien et nominelt ankerfeste. Retningslinjene for pengepolitikken fra 2001 etablerte fleksibel inflasjonsstyring som rettesnor for Norges Banks rentesetting. På kort og mellomlang sikt skal pengepolitikken veie hensynet til lav og stabil inflasjon mot hensynet til stabilitet i produksjon og sysselsetting. Norges Banks operative gjennomføring av penge-politikken skal rettes inn mot lav og stabil inflasjon, definert som en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5 pst. Av forskriften følger det at pengepolitikken skal bidra til å stabilisere utviklingen i produksjon og sysselsetting og til stabile forventninger om valutakursutviklingen. Budsjett- og pengepolitikken må virke sammen for å bidra til målet om en stabil utvikling i norsk økonomi.

Som følge av den internasjonale finanskrisen og betydelig svekkede økonomiske utsikter reduserte Norges Bank, i likhet med sentralbankene i de fleste andre industrilandene, styringsrenten markert gjennom høsten 2008 og første halvår 2009. Sammen med omfattende finanspolitiske tiltak og tiltak rettet mot å stabilisere finansmarkedene bidro den ekspansive pengepolitikken til at man utover sommeren i fjor igjen så tegn til oppgang i økonomien. I lys av den økonomiske utviklingen satte Norges Bank opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng på rentemøtene i oktober, desember og mai, til 2,0 pst. Norges Banks renteprognose ble i den pengepolitiske rapporten fra mars i år noe nedjustert sammenliknet med prognosen i rapporten fra oktober i fjor, men indikerer fortsatt en gradvis økning av styringsrenten, til 2 1/2 pst. ved utgangen av inneværende år og 3 1/4–3 1/2 pst. ved utgangen av neste år. Norges Bank skrev i pressemeldingen etter rentemøtet 5. mai at hovedstyret også vurderte å holde renten uendret i lys av økt risiko for en svakere utvikling i Europa framover. Usikkerheten internasjonalt knytter seg særlig til de store utfordringene flere land står overfor med store offentlige budsjettunderskudd og høy og sterkt økende gjeld. Behovet for betydelig finanspolitisk konsolidering i mange land vil kunne bidra til en lang periode med svært lave styringsrenter internasjonalt.

Situasjonen i finansmarkedene bedret seg betraktelig gjennom 2009. Risikopremiene i det norske penge- og kredittmarkedet har gjennomgående kommet ned mot nivåene vi så før finanskrisen, og tilgangen på kreditt for banker, husholdninger og foretak er langt på vei normalisert. Tiltakene regjeringen og Norges Bank satte i verk for å bedre situasjonen i finansmarkedene bidro vesentlig til dette. De særlige tiltakene rettet mot finansmarkedene ble i stor grad utfaset gjennom 2009.

Krisen i Hellas og uroen rundt den finansielle stillingen i andre land i euroområdet, særlig Portugal, Irland, Spania og Italia, har gitt kraftig økte statsobligasjonsrenter i de berørte landene. Samtidig har euroen svekket seg overfor de øvrige hovedvalutaene. Eurosvekkelsen har også bidratt til en sterkere norsk krone. EU-landene ble natt til 10. mai enige om omfattende nye ordninger for finansiell støtte til utsatte euroland i form av lån eller garantier. Offentliggjøringen av tiltakene ble godt mottatt i markedene, men usikkerheten rundt den videre økonomiske utviklingen er fortsatt stor. Norske myndigheter følger situasjonen nøye ut fra den virkning krisen i euroområdet kan få for norsk økonomi.

Det vises til avsnitt 3.5 i meldingen for nærmere omtale av pengepolitikken.

Sysselsettings- og inntektspolitikken

Arbeidskraften er vår viktigste ressurs. Et hovedmål for regjeringen er et inkluderende arbeidsliv. Sysselsettingspolitikken skal legge til rette for økt tilgang på arbeidskraft og lav arbeidsledighet over tid, slik at flest mulig kan delta i arbeidslivet. Avdempingen i norsk økonomi siden 2008 har ført til redusert etterspørsel etter arbeidskraft i flere sektorer, og arbeidsledigheten har gått noe opp. Det er viktig at vi har gode ordninger som trygger inntekten til de som står utenfor det ordinære arbeidslivet. Samtidig må politikken innrettes slik at den legger til rette for arbeid og hindrer at marginale grupper støtes ut av arbeidsmarkedet og over i trygdeordningene. Sysselsettingen er høy i Norge sammenliknet med i andre OECD-land. Samtidig er også sykefraværet og andelen uføretrygdede høy i Norge, og om lag 1/5 av befolkningen i yrkesaktiv alder er i dag på ulike helserelaterte ordninger eller AFP.

Utsiktene for norsk økonomi er lysere nå enn i fjor vinter, og løpende arbeidsmarkedsindikatorer underbygger bildet av at etterspørselen etter arbeidskraft er på vei opp. I en slik situasjon vil en viktig del av arbeidsmarkedspolitikken være å legge til rette for jobbsøking og formidling til jobb. Selv om langtidsledigheten har økt noe, er det samtidig mange som bare er ledige i kortere perioder. I tillegg til bruk av arbeidsmarkedstiltak er det derfor viktig å legge vekt på tett oppfølging, egenaktivitet og jobbsøking for de som er blitt arbeidsledige.

For å møte den økte arbeidsledigheten har nivået på arbeidsmarkedstiltakene blitt styrket betydelig siden 2008. Regjeringen foreslår nå en ytterligere økning i bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak for å legge til rette for endringer i sammensetningen av tiltakene slik at de bedre kan tilpasses brukernes behov. En slik vridning vil føre til en høyere gjennomsnittlig pris pr. tiltaksplass enn lagt til grunn i nasjonalbudsjettet. Den foreslåtte bevilgningen anslås å gi rom for om lag 75 000 tiltaksplasser i gjennomsnitt for 2010. Antallet plasser som kan realiseres med den gitte bevilgningen, er noe usikkert bl.a. som følge av endringer i tiltakssammensetning og tiltakspriser.

Et fleksibelt permitteringsregelverk kan redusere faren for at levedyktige bedrifter går over ende som følge av kortsiktig svekket etterspørsel. Ordningen kan også bidra til at en unngår at ansatte mister en jobb de med relativt stor sannsynlighet vil kunne fortsette i når konjunkturene bedres. Regelverket ivaretar derfor de ansattes jobbsikkerhet og inntektssikring. Endringen i permitteringsregelverket i 2009 siktet bl.a. mot å gjøre det lettere å holde på kvalifisert arbeidskraft. Fra 1. februar ble den maksimale dagpengeperioden ved permitteringer utvidet fra 30 til 52 uker, og fra 1. april ble antall lønnspliktdager for arbeidsgiver redusert fra 10 til 5 dager. Fra 1. juli fikk flere permitterte videre rett til dagpenger ved at kravet om permitteringsgrad ble redusert fra 50 til 40 pst.

Selv om den samlede arbeidsledigheten ser ut til å flate ut på et lavere nivå enn tidligere lagt til grunn, har etterspørselssvikten rammet ulikt i ulike bransjer. Flere sektorer vil fortsatt ha et betydelig behov for å benytte seg av permitteringer. Regjeringen vil derfor videreføre endringene i permitteringsregelverket fra i fjor også i 2010.

Regjeringen og partene i arbeidslivet ble i februar i år enig om en ny intensjonsavtale om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtale) for perioden 1. mars 2010–31. desember 2013. IA-avtalen inneholder ulike tiltak for å redusere sykefraværet og hindre utstøting fra arbeidslivet, herunder tidligere innsats overfor sykmeldte. Det arbeides med å konkretisere de ulike tiltakene med sikte på iverksetting neste år. En endring i arbeidsgivers medfinansieringsansvar av sykelønnsordningen er også til vurdering.

Regjeringen legger stor vekt på å forhindre sosial dumping i arbeidslivet. Som en oppfølging av dette innførte regjeringen i 2008 krav om id-kort i bygge- og anleggsbransjen. I handlingsplan 2 mot sosial dumping, som ble presentert i nasjonalbudsjettet 2009, pekte regjeringen på at en ville vurdere å innføre id-kort i renholdsbransjen, og et slikt forslag er nå på høring.

Det inntektspolitiske samarbeidet er en sentral del av den økonomiske politikken i Norge. I likhet med de øvrige nordiske landene har Norge et omfattende sosialt sikkerhetsnett, høy organisasjonsgrad og en forholdsvis koordinert lønnsdannelse. Det sosiale sikkerhetsnettet gir økonomisk trygghet for arbeidstakerne og legger dermed et grunnlag for fleksibilitet og omstillingsevne i norsk økonomi. En koordinert lønnsdannelse, der tariffområdene i konkurranseutsatt sektor forhandler først, skal bidra til at lønnsutviklingen holdes innenfor rammer som sikrer en tilstrekkelig størrelse på konkurranseutsatt virksomhet over tid.

Lønnskostnadsnivået ligger klart høyere i norsk industri enn hos våre handelspartnere. Anslagene i denne meldingen innebærer at kostnadsgapet i forhold til handelspartnerne vil fortsette å øke også i år. Hensynet til en balansert utvikling i norsk økonomi må være retningsgivende for det inntektspolitiske samarbeidet også framover. Regjeringen understreker at gjennomføringen av inntektsoppgjørene er partenes ansvar.

Årets inntektsoppgjør er et hovedoppgjør. Den 11. april kom Fellesforbundet og Norsk Industri fram til et anbefalt meklingsforslag for de overenskomster som danner frontfagene. Arbeidstakerne har nå gitt tilslutning til forslaget i uravstemning. Det er også oppnådd enighet innenfor flere andre områder, deriblant hotell og restaurant, varehandel, transport, bygg og anlegg og finansnæringen. Oppgjørene i stat og kommune er gått til mekling etter at det ble brudd i forhandlingene 30. april. Meklingen skal være avsluttet innen midnatt 26. mai.

Resultatene i oppgjørene så langt kan tyde på at lønnsveksten fra 2009 til 2010 blir litt lavere enn tidligere lagt til grunn. Lønnsveksten i 2010 anslås nå til 3 1/4 pst., 1/4 prosentpoeng lavere enn anslått i nasjonalbudsjettet 2010. Lønnsveksten ligger likevel an til å bli klart høyere i Norge enn hos våre handelspartnere, der den anslås til 1 3/4 pst.

Sysselsettingspolitikken og det inntektspolitiske samarbeidet er omtalt i meldingens avsnitt 3.6.

Regjeringens klimapolitikk

Regjeringen vil at Norge skal være et foregangsland i klimapolitikken og en pådriver i arbeidet for en ny og mer ambisiøs internasjonal klimaavtale. Utgangspunktet for en slik avtale bør være at den globale gjennomsnittstemperaturen ikke skal øke med mer enn 2°C fra førindustrielt nivå. For å nå de langsiktige globale målene kreves det tidlig innsats. Ifølge FNs klimapanel må industrilandene fram til 2020 redusere sine samlede utslipp med mellom 25 og 40 pst. sammenliknet med nivået i 1990, mens utslippsveksten i utviklingslandene må begrenses. Norge går i klimaforhandlingene inn for å gjøre disse målene operative og rettslig bindende.

København-avtalen (the Copenhagen Accord) fra desember 2009 gir tilslutning til at klimaendringene skal begrenses til 2°C over førindustrielt nivå. Avtalen mangler tallfestede mål for reduksjoner i globale utslipp på kort og mellomlang sikt, men fastslår at industrilandene skal ta på seg forpliktelser om utslippsreduksjoner og at utviklingsland skal legge til rette for utslippsreduserende tiltak. I midten av april hadde 76 land, som til sammen står for 80 pst. av de globale utslippene, meldt inn mål og tiltak til FNs klimakonvensjon.

Mange land har levert betingete mål, avhengig av ambisjonsnivået til andre land. Tilbudene fra industrilandene anslås å kunne gi utslippsreduksjoner på mellom 12 og 19 pst. i forhold til utslippsnivået i 1990. Anslaget er betinget av at USAs midlertidige mål blir vedtatt av Kongressen. Det er også knyttet stor usikkerhet til omfanget av klimatiltak i utviklingsland framover. De samlede innmeldte mål og tiltak ser ut til å ligge et godt stykke unna det som kreves av tidlig innsats for å bringe utslippene ned på en bane i samsvar med togradersmålet.

Norge og Japan er de eneste industrilandene som har meldt inn mål i samsvar med anbefalinger fra FNs klimapanel. I klimaavtalen mellom regjeringspartiene og opposisjonen ble det enighet om at Norge skulle bidra til å redusere de globale utslippene i 2020 tilsvarende 30 pst. av Norges utslipp i 1990. I regjeringsplattformen og i forbindelse med København-avtalen har Norge sagt at dette målet kan økes til 40 pst. dersom det kan bidra til enighet om en ambisiøs klimaavtale der de store utslippslandene påtar seg konkrete utslippsforpliktelser.

Regjeringens klimapolitikk er nærmere omtalt i avsnitt 3.7 i meldingen.

Fordelingsutvalgets innstilling

Det vises til nærmere omtale av fordelingsutvalgets innstilling i avsnitt 3.8 i meldingen.

2.1.2 Komiteens merknader

Komiteen tar redegjørelsen til orientering.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, viser til at Norge så langt har klart seg bedre gjennom finanskrisen og det påfølgende internasjonale tilbakeslaget enn de fleste andre industriland. Både nedgangen i produksjonen og økningen i arbeidsledigheten har vært liten i internasjonal sammenheng. Flertallet merker seg at etter nedgang i 2. halvår 2008 og inn i 2009, tok den økonomiske aktiviteten seg igjen opp fra 2. kvartal i fjor. Vekst i privat og offentlig konsum, og etter hvert også i eksporten av tradisjonelle varer, bidro til å trekke aktiviteten opp. Oppgangen i realøkonomien ble videre understøttet av en klar bedring i finansmarkedene gjennom fjoråret, som fulgte etter de massive offentlige støttetiltakene mot bank- og finanssektoren i Norge og internasjonalt i 2008 og 2009.

Flertallet viser til at omfattende og målrettede tiltakspakker fra norske myndigheter rettet mot husholdninger, banker, bedrifter og kommuner, har vært viktige for å motvirke krisens negative konsekvenser og påfølgende nedgang i økonomien. Også næringsstrukturen i Norge, samt høy aktivitet i petroleumssektoren, har i stor grad bidratt til å holde etterspørselen etter varer og tjenester oppe. Flertallet viser også til at rentenedsettelsene fra Norges Bank ga kraftige stimulanser til det private forbruket, og således bidro til å begrense følgene av det internasjonale tilbakeslaget.

Flertallet viser til at regjeringens forslag til revisjon av budsjettet for 2010 innebærer en bruk av oljeinntekter, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet, på 131,5 mrd. kroner. Dette er 17 mrd. kroner lavere enn anslått i nasjonalbudsjettet 2010, og bringer bruken av oljeinntekter vesentlig nærmere 4-prosentbanen. Flertallet merker seg imidlertid at som følge av den betydelige reduksjonen i underskuddet for 2009, fremstår etterspørselsimpulsen fra 2010-budsjettet som litt sterkere nå enn da budsjettet ble vedtatt i fjor høst. Ser en derimot 2009 og 2010 under ett, er den samlede etterspørselsimpulsen svakere enn anslått i nasjonalbudsjettet 2010. Flertallet er videre positiv til at regjeringens opplegg styrker innsatsen på enkelte områder. Dette gjelder særlig tiltak for verftsindustrien, økningen i bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak, samt økte midler til vedlikehold og utbedring av jernbanenettet og riksveier.

Flertallet viser til at tilbakeslaget i kjølvannet av krisen utløste et fall i sysselsettingen i Norge, men at nedgangen ser ut til å ha blitt avløst av forsiktig oppgang de siste to kvartalene. Flertallet merker seg at den positive utviklingen de siste månedene og de økonomiske utsiktene fremover, tilsier at ledigheten gjennom 2010 og 2011 kan ventes å stabilisere seg rundt 3,5 pst. Flertallet er imidlertid svært urolig for utviklingen i konkurranseutsatt næringsliv, hvor nedgangen i sysselsetting særlig har rammet industrien hardt. Styrking av kronen og lavere etterspørsel og priser i markedene har bidratt til en krevende situasjon for mange konkurranseutsatte næringer. I et vanskelig internasjonalt marked opplever følgelig også norske bedrifter svikt i etterspørselen etter viktige eksportvarer, redusert inntjening og vanskeligere tilgang på finansiering. Norske bedrifter er dermed ekstra sårbare for en ytterligere styrking av kronen.

Flertallet tar til etterretning at Norges Bank, som følge av bedre utsikter for norsk økonomi, har vært blant de første sentralbankene internasjonalt som har økt renten etter finanskrisen. Sentralbanken begynte å sette opp renta i oktober 2009, og har varslet at renten kommer til å bli gradvis satt opp fremover, som følge av sentralbankens inflasjonsprognoser der innenlandsk etterspørsel utgjør en vesentlig faktor. Samtidig er det varslet langvarige lave rentenivå i mange andre land. Flertallet er bekymret for konsekvensene av et særnorsk høyt rentenivå over tid, fordi det kan føre til en styrking av kronen som valuta, og en påfølgende forverret situasjon for konkurranseutsatt næringsliv. Flertallet viser til at regjeringen har varslet at når økonomien tar seg opp igjen, må finanspolitikken komme tilbake til 4-prosentbanen for bruken av oljeinntekter, for blant annet å dempe presset på konkurranseutsatt næringsliv. Budsjett- og pengepolitikken må her virke sammen for å redusere dette presset, og bidra til målet om en stabil utvikling i norsk økonomi. Flertallet er på dette grunnlag av den klare oppfatning at det er viktig at finanspolitikken fremover ikke bidrar til å legge ytterligere press på rente og kronekurs.

Flertallet vil understreke at arbeidskraften er vår viktigste ressurs. Flertallet konstaterer at norsk arbeidskraft ifølge Norges Bank aldri har vært så dyr som nå, og at kostnadsnivået er høyt målt mot våre handelspartnere. Norges konkurranseevne målt mot våre viktigste handelspartnere er følgelig blitt svekket. Flertallet vurderer denne utviklingen som svært utfordrende for framtidig verdiskaping i det konkurranseutsatte næringslivet. Flertallet understreker at budsjettpolitikken, pengepolitikken og lønns- og inntektspolitikken må virke sammen for å unngå at veksten i bruk av oljeinntekter i norsk økonomi får samme store og negative effekter for Norge, som Nederland opplevde. Flertallet vil vektlegge viktigheten for Norge av at man sammen lykkes med dette.

Flertallet vil samtidig påpeke at det i økonomiske nedgangstider er viktig å få til omstilling av næringslivet i en mer fremtidsrettet retning, og at staten bør legge forholdene til rette for dette. Flertallet viser til at en slik målrettet omstilling av norsk industri også må kunne være basert på lange verdikjeder av norske naturressurser og da foredling av disse ressursene. Flertallet understreker viktigheten av at regjeringen ser på virkemidler for å framskynde en slik omstilling og ber regjeringen i denne sammenhengen også om å være åpne for å ta i bruk kraftfulle økonomiske virkemidler.

Flertallet vil videre understreke at det er knyttet stor usikkerhet til den videre utviklingen i internasjonal økonomi. Særlig er det stor risiko knyttet til utfasingen av de massive finans- og pengepolitiske stimuliene internasjonalt. Ved å fase dem ut for raskt kan man kvele oppgangen og bidra til lavere økonomisk vekst. Blir de derimot faset ut for sent, kan det etter hvert bli vanskelig å håndtere underskudd og høy statsgjeld. Flertallet vil her peke på at det internasjonalt nå først og fremst er økningen i statsgjeld som bekymrer. Omfattende statlige finanspolitiske tiltak, økte statlige overføringer til blant annet arbeidsledighetstrygd, samt lavere skatteinngang som følge av finanskrisen, har ført til store underskudd på offentlige budsjetter og oppbygging av statsgjeld i flere land. Mislighold av denne gjelden kan utløse en ny tillitskrise i finansmarkedene, som igjen kan utgjøre en reell trussel mot finansiell og økonomisk stabilitet. Flertallet poengterer i denne sammenheng viktigheten av at regjeringen følger situasjonen nøye ut fra den virkning krisen i euroområdet kan få på norsk økonomi.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet betrakter revidert budsjett som en teknisk revisjon, som skal ta høyde for nye oppståtte forhold i forhold til regjeringen Stoltenberg II sitt vedtatte budsjett for 2010. Disse medlemmer må akseptere at flertallet på Stortinget stemte ned Fremskrittspartiets alternative budsjett for 2010, og at revidert budsjett ikke er arenaen for omkamper. Disse medlemmer har derfor begrenset seg til å fremme forslag på de områder vi finner det høyst påkrevd. Disse medlemmer vil derfor i forbindelse med budsjettet for 2011, som skal behandles høsten 2010, komme tilbake til våre helhetlige forslag og løsninger.

Endringene i revidert budsjett reflekterer dermed ikke Fremskrittspartiets helhetlige budsjettpolitikk. Disse medlemmer viser til sitt alternative statsbudsjett for 2010 der disse medlemmer hadde en annen profil enn regjeringen, med store kutt i offentlig sektor, vridning over på offentlige investeringer fremfor offentlig forbruk, samt offentlige anskaffelser fra utlandet som forutsettes ikke å ha innvirkning på norsk innenlandsøkonomi.

Disse medlemmer viser til at det er vekstevnen som avgjør velferdsutviklingen i Norge og at det derfor er avgjørende å fremme verdiskapning og produktivitet både i offentlig og privat sektor. Disse medlemmer mener derfor at regjeringen må føre en langt mer aktiv næringspolitikk og en offensiv og vekstskapende økonomisk politikk. Disse medlemmer mener dette fokus er tilnærmet fraværende i regjeringens fremlegg til revidert statsbudsjett. Målene som regjeringen trekker opp for den økonomiske politikken setter i liten grad fokus på verdiskapning.

Grunnlaget for norsk verdiskaping er den produksjonen som skjer i private bedrifter. Disse medlemmer vil hevde at tilbudssidepolitikk vil legge forholdene bedre til rette for privat næringsvirksomhet, ved å øke tilbudet av arbeidskraft, dempe lønnsøkninger, senke avgifter, legge om skattesystemet og redusere skattetrykket, samt øke investeringer i forskning, samferdsel og annen offentlig tjenesteyting som kommer næringslivet til gode. Etter disse medlemmers oppfatning er det også behov for stabile, langsiktige og internasjonalt konkurransedyktige rammebetingelser for næringslivet. Privat næringsvirksomhet er hemmet av en rekke lover og reguleringer som legger en sterk demper på nyskapning, omstillinger og effektiv drift. Lov- og forskriftsjungelen må ryddes opp i, slik at hverdagen for bedrifter og entreprenører kan bli enklere.

Etter disse medlemmers oppfatning er handlingsregelen lite egnet som finansielt styringsverktøy. Handlingsregelen representerer tvert imot en kollektiv politisk ansvarsfraskrivelse mht. Norges økonomiske og finansielle utvikling. Det er langt viktigere å holde fokus på vekstevnen i BNP og tiltak som kan bidra til større effektivitet og produktivitet over tid. Disse medlemmer registrerer at regjeringen velger å forholde seg passiv til disse forholdene. Så lenge dette vedvarer, er det disse medlemmers oppfatning at man ikke er i stand til å bruke finanspolitikken til verken å fremme vekst eller verdiskapning, hvilket er helt grunnleggende for norsk økonomi.

Disse medlemmer understreker behovet for større strukturelle reformer som vil bidra til å effektivisere og rasjonalisere offentlig sektor og økonomiens virkemåte.

Etter disse medlemmers oppfatning evner ikke den politiske debatten å skille mellom hva pengene brukes til over statsbudsjettet. Disse medlemmer understreker at en krone ikke er lik enhver annen krone i budsjettsammenheng. En krone brukt til investeringer har ikke samme effekt som en krone brukt til drift, og en krone brukt i en del av økonomien med ledig kapasitet har ikke samme effekt som en krone brukt i en del av økonomien med sprengt kapasitet. Videre har en krone brukt i utlandet ikke samme effekt som en krone brukt i Norge. Det er umulig å forstå hvorfor man i et av verdens rikeste land fortsatt har omfattende problemer både i helsevesen, eldreomsorg, skolevesen, manglende ressurser til politi og forsvar samt manglende ressurser til veiinvesteringer.

Disse medlemmer vil understreke at mange av problemene i norsk økonomi er myndighetsskapte, noe som tilsier at større systemendringer er påkrevd. Offentlig sektor har over tid vokst seg stor og ineffektiv. Et omfattende byråkrati fører til rigide systemer, og store mengder lover og forskrifter setter i mange sammenhenger sterke begrensninger på en naturlig utvikling. Disse medlemmer er skuffet over at regjeringen ikke har større fokus på å effektivisere offentlig sektor. Det er nødvendig med en finanspolitikk som er innrettet slik at konkurranseevnen for vårt fremtidige næringsliv ikke svekkes, og slik at skatte- og avgiftsnivået ikke er høyere enn i andre land det er naturlig å sammenligne oss med.

Disse medlemmer viser til utviklingen i den internasjonale økonomien, og spesielt da i Europa. Utviklingen viser at den økonomiske uroen ikke er over, og at situasjonen i flere europeiske land kan medføre at norsk eksportrettet næringsliv fortsatt står ovenfor store utfordringer. Disse medlemmer mener derfor at man gjennom behandlingen av revidert budsjett for 2010 må komme med forslag som kan lette situasjonen for vårt næringsliv. Derfor fremmer Fremskrittspartiet forslag om bl.a. lettelser i arbeidsgiveravgiften, bedrede avskrivningsregler og en egen grensehandelspakke med fokus på reduksjon av enkelte særavgifter og tollsatser.

Videre konstaterer disse medlemmer at på flere områder er situasjonen blitt forverret siden statsbudsjettet ble vedtatt høsten 2009. Spesielt viser disse medlemmer til utfordringene i helsesektoren, justissektoren og at det fortsatt er stort etterslep når det gjelder nødvendige investeringer i infrastruktur. Disse medlemmer fremmer derfor forslag om økte bevilgninger på disse områdene for å forbedre velferden, og få satt i gang med flere nødvendige investeringer på samferdselssektoren.

Disse medlemmer viser også til Fremskrittspartiets merknader i Innst. 345 S (2009–2010) Kommuneproposisjonen, hvor Fremskrittspartiets økonomiske politikk overfor kommunesektoren er presentert. I tillegg viser disse medlemmer til sine merknader fremsatt i Meld. St. 12 (2009–2010) Finansmarknadsmeldinga.

Disse medlemmer vil i forbindelse med Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett for 2010 fremsette følgende budsjettendringer:

FORSLAG TIL REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2010 FRP

Endringer ifht regjeringen:

ØKTE FORESLÅTTE OFFENTLIGE BEVILGNINGER

(mill. kr)

ØKT OFFENTLIG FORBRUK I BUDSJETTRAMMENE (FrP)

3 900

REDUSERTE OFFENTLIGE INNTEKTER (FrP)

2 372

Finansieringsbehov

6 272

OVERFØRING TIL STATENS PENSJONSFOND (Oljefondet) REGJERINGEN i 2010

121 900

OVERFØRING TIL STATENS PENSJONSFOND (Oljefondet) FRP i 2010

115 628

REDUSERTE / ØKTE OFFENTLIGE UTGIFTER

STATSFORVALTNING Ramme 1

0

FAMILIE/FORBRUKER Ramme 2

9

KULTUR Ramme 3

5

UTENRIKS Ramme 4

0

JUSTIS Ramme 5

Politiet

235

Oslopolitiet

90

Tingrett, lagmannsrett

15

Kriminalomsorg

29

Fjerne ordningen med hjemmesoning

-20

349

KOMMUNAL/INNVANDRING Ramme 6

Investeringstilskudd til omsorgsboliger, sykehjemsplasser

183

Retur og tilbakevending av flyktninger

10

Rentekompensasjon kirkebygg

27

Rentekompensasjon - skole og svømmeanlegg

50

270

ARBEID/SOSIAL/DAGPENGER Ramme 7

Arbeidsmarkedstiltak

105

Foreløpig uførepensjon

10

Hjelpemidler for bedring av funksjonsevne

10

Ikke utvide regional verneombudsordning i hotell/restaurant/renholdsbransjen

-6

119

FORSVAR Ramme 8

Kystvakten

15

Hæren, etterretning, investeringer

45

Forsvarets musikk

5

65

NÆRING Ramme 9, 10, 11

Innovasjon Norge, nettverk, profilering, FoU

57

Innovasjon Norge, Økt reiselivssatsing

100

157

ENERGI Ramme 12

Reduksjoner Kårstø og Mongstad pga. regjeringens endrede fremdrift, med mer.

-432

MILJØ Ramme 13

0

KONTROLL Ramme 14

0

HELSE Ramme 15

Regionale helseforetak

990

Rehabilitering, kjøp av opptreningstjenester

252,5

Psykisk helse

100

Samhandlingsreform

60

Diabetesplan, rusmiddelforebygging

33

1 436

KUNNSKAP Ramme 16

Skoleskip

4

Universiteter og høyskoler

10

Presteskapet

10

24

TRANSPORT Ramme 17

Kystverket, utstyrsanskaffelser

20

Kompensasjon for vulkanaske

200

Veiinvesteringer, veidrift, raskostnader

1 338

Jernbane, investeringer, drift raskostnader

300

Økt sikkerhet i skolebusser

30

1 888

RAMMETILSKUDD KOMMUNER Ramme 18

Styrkede riksveifergetjenester

10

10

FINANS Ramme 21

0

SUM ØKNING OFFENTLIGE UTGIFTER

3 900

REDUSERE STATENS INNTEKTER

Skatte- og avgiftslettelser

Redusert arbeidsgiveravgift for seniorer med 2 pst. poeng fra 1. juli

198

Fjerne arb.giv.avg for lærlinger fra 1. juli

370

Økt avskrivningssats for saldogruppe d) biler, maskiner, inventar til 25 pst.

500

Ikke innføre CO2-avgift på gass

13

Fjerning av grunnrenteskatt for småkraftverk

90

Halvering av produktavgift på saftprodukter

35

Fritak for dieselavg. for høyinnblandet biodiesel der biodrivstoff utgjør minst 30 pst.

3

Forbedret rederiskatteordning

38

Forbedret Skattefunn

0

Grensehandelspakke

Halvering av sjokolade- og sukkervareavgiften fra 1. juli

250

Reduksjon av avgifter på alkohol (øl, vin, brennevin) med 10 pst. fra 1. juli

320

Nedbygging av tollbarrierer, diverse

50

Andre skatte- og avgiftslettelser

10

SUM SKATTE-/AVGIFTSLETTELSER Ramme 23

1 876

Utbytte

Redusert utbytte Baneservice AS

20

Redusert utbytte NSB AS

27

Redusert utbytte Statkraft SF

449

SUM

496

Disse medlemmer viser for øvrig til sine merknader og forslag i denne innstillingen, samt i Innst. 351 S (2009–2010).

Komiteens medlemmer fra Høyre mener det er nødvendig å legge om politikken i Norge for å skape trygghet for jobbene og velferden i årene som kommer. Flere europeiske land sliter med en alvorlig gjeldskrise, den økonomiske veksten er lav og arbeidsledigheten høy i Europa og USA. Japan opplever lav vekst, og det er ulike signaler om utviklingen i Kina. Den svake økonomiske utviklingen internasjonalt vil også få konsekvenser for Norge.

Disse medlemmer viser til at Norge er godt stilt. Med et betydelig pensjonsfond har Norge unngått å låne for å finansiere krisetiltak under finanskrisen. Tiltakene rettet mot bank og finansmarkedet virket raskt i Norge. Med en stor offentlig sektor er det mange som i liten grad blir berørt av den økonomiske nedgangen – i hvert fall i første omgang. Samtidig er mange bedrifter avhengig av eksport. Med fallende markeder, et særnorsk høyt kostnadsnivå og rødgrønne skatteøkninger kan mange arbeidsplasser være utsatt.

Disse medlemmer viser til at sentralbanksjef Svein Gjedrem i høring med Stortingets finanskomité 18. mai 2010 tegnet et dystert bilde for deler av de konkurranseutsatte bedriftene:

«Den økonomiske geografien i Norge vil endre seg de neste 10-15 årene. Vårt kostnadsnivå og lav vekst i Europa vil sette arbeidsplasser og næringslivet i industrisamfunn under press. Tap av arbeidsplasser vil ramme hardest der industrien veier tyngst. Hele industrigrener kan gå tapt.»

Disse medlemmer mener at denne advarselen må tas alvorlig. Både sentralbanksjefen og OECD har påpekt at Norge må stramme inn på statsbudsjettet for å unngå en for sterk kostnadsvekst og press på kronekursen.

Disse medlemmer er glad for at regjeringen erkjenner utfordringen, men er skuffet over at Stoltenberg-II regjeringen ikke handler. Revidert nasjonalbudsjett viser at oljepengebruken har gått ned med om lag 17 mrd. kroner siden nasjonalbudsjettet ble lagt frem. Denne nedgangen skyldes imidlertid ikke at regjeringen har redusert utgiftsveksten, men at utbyttene fra statsselskapene har økt, at skatteinntektene har blitt høyere og budsjettet for 2009 noe mindre ekspansivt enn tidligere antatt.

Disse medlemmer viser til regjeringens anslag for arbeidsledighet, lønnsvekst og oljepris, og mener regjeringen har valgt å benytte i overkant optimistiske anslag.

Disse medlemmer vil også peke på at utfordringene for bedriftene forsterkes av at næringslivets konkurranseevne har blitt klart svekket under rødgrønt styre, og innovasjonsevnen er ifølge den europeiske innovasjonsrapporten tydelig svekket. Fremfor å stramme inn på budsjettene, og prioritere vekstskapende politikk ser det ut til at regjeringen velger å skyve problemene foran seg. Det kan gjøre omstillings- og innstrammingsbehovet enda større.

Disse medlemmer mener at politikken må legges om slik at utgiftsveksten over statsbudsjettet går ned og omstillingsevnen både i offentlig sektor og næringslivet går opp. Disse medlemmer viser til at Høyre tar tydelige skritt i den retning i sine forslag til revidert nasjonalbudsjett 2010.

Høyres hovedprioriteringer

 • Et strammere budsjett – med 2,6 mrd. kroner i redusert buk av penger fra pensjonsfondet

Høyre reduserer bruken av penger fra pensjonsfondet med 2,6 mrd kroner sammenliknet med regjeringens forslag. Dette er ett av flere skritt som skal bidra til å dempe presset på kronekursen og kostnadsveksten som svekker konkurranseevnen.

 • Økt omstillingsevne i offentlig og privat sektor – bedre rammebetingelser for jobbskapere og bedrifter

Høyre fremmer en rekke reformforslag som skal bidra til å modernisere offentlig sektor og øke innovasjonsevnen i privat sektor. Bedriftenes rammebetingelser bedres gjennom økt satsing på SkatteFunn, forskning, FoU-kontrakter, bedriftsintern opplæring, bedre avskrivningsregler og låneordninger. I tillegg fjernes arveavgiften som rammer mange familieeide bedrifter.

 • Økt satsing på kunnskap, samferdsel og politi

Høyre omprioriterer slik at det skapes rom for økt satsing på prioriterte områder: Vedlikehold av veier økes med 200 mill. kroner, drift og vedlikehold av jernbanen med 100 mill. kroner, kompetanseheving for lærere 75 mill. kroner, økte basisbevilgninger til høyere utdanning 125 mill. kroner og om lag 100 mill. kroner mer til politiet.

Disse medlemmer vil prioritere følgende områder, alle tall i mill. kroner:

Redusert bruk av penger fra pensjonsfondet

2600,2

SKATT OG AVGIFTER

501,1

5501.72

IPS ordning utvides til 40.000 kr

25

5501.72

BSU, øke sparebeløp til 25.000 og tak til 200.000, øke sats til 28 pst., øke aldersgrense ett år

90

5536.77

Reversere avgiftsøkningen for høyinnblandet biodiesel B 30 til B 100

2,5

5521.70

Fjerne mva på leasing og batteriskifte for el biler fra 1.juli

2,6

5700.72

Halv arbeidsgiveravgift nye lærlinger fra 1.juli

45

5556.70

Halvere produktavgiften for saftprodukter fra 1.juli

35

5501.72

Øke Skattefunn ref vårt Dokument 8:102 (2007-2008)

0

928.71 ny

Gjeninnføre tilskuddsordning for ulønnet arbeid som ikke omfattes av Skattefunn

40

5501.72

Avskrivningssats saldogruppe d (10 pst.startavskrivning)

160

5506.70

Fjerne arveavgiften fra 1. juli

60

5506.70

Herreløs arv tilfaller ideelle organisasjoner

3

5501.73

Rederiskatt (miljøfondsavsetning)

38

5501.72

Heve nedre grense for grunnrenteskatt kraftverk til 10 MW

0

UTGIFTER

1256,6

Arbeidsliv

634.76

Raskere tilbake (øremerket innenfor arbeidsmarkedstiltak)

200

634.76

Bedriftsintern opplæring (øremerket innenfor arbeidsmarkedstiltak)

50

634.21

Arbeids- og utdanningsreiser

2,5

2661.75

Opprettholde stønad til standard datautstyr

20

Helse

761.67

Tilskudd til samhandlingstiltak

60

718.21

Rusforebyggende arbeid (unngå kutt)

2,3

733.21

Rehabilitering (unngå kutt)

0,9

733.21

Resonare, tilbud til døve på Briskeby

2,5

733.72

Kjøp av opptrening (unngå kutt)

0,2

763.21

Rustiltak (unngå kutt)

0,4

Kunnskap og forskning

225.80 ny

Kompetanseheving lærere inklusiv senior tiltak lærere (realfag)

75

260.50

Høyere utdanning, basisbevilgning Universiteter og Høyskoler

125

2410.70

Utenlandsstudenter

2,8

228.76

Skoleskipene GANN og Sjøkurs

4

Kommune

571.60

Gradert barnehagepris, sosialtiltak, øremerket

50

Miljø

1427.90

Miljøteknologifond 5 mrd

0

Samferdsel

1320.23

Veibevilgning, vedlikehold

200

1350.23

Jernbanedrift/-vedlikehold

25

1350.30

Jernbaneinvesteringer

75

1330.90 ny

Vedlikeholdsfond 50 mrd.

0

1062.70

Oljevernberedskap Redningsselskapet

25

Justis

440.1

Økt bevilgning til politiet

60

441.1

Økt bevilgning til Oslo politidistrikt

20

430.1

Telemark Fengsel, avd Skien

7

430.1

Utdanning og drift av flere hundeekvipasjer

1,5

430.1

Flere varetektsplasser

10

430.70

Frivillige org, forebygging tidligere straffedømte

1,5

440.1

Tvangsretur av personer uten krav på opphold

15

490.72

Frivillige returer for personer uten krav på opphold

10

Næring

920.50

Næringsrettet FoU BIA

50

2421.50

Møbel

10

2421.71

Reiseliv

15

900.73

Ungt entreprenørskap

5

2421.72

FoU-kontrakter

25

2421.50

Innovasjon Norge låneordning - tapsavsetning for 200 mill utlån

66

Kultur / Familie

315.82

Mva-kompensasjon til kultur og idrett

25

854.81

Støtteordninger til betaling av kontingent til deltakelse i fritidsaktiviteter for barn fra særlig ressurssvake hjem (via NAV)

15

Inndekning

Disse medlemmer dekker inn 4357,9 mill. kroner gjennom reduserte utgifter og økte inntekter. De viktigste inndekningsforslagene:

 • Landbruk 600 mill. kroner

 • Utbytte 95 pst.Statskraft 492 mill. kroner

 • Økt barnehagepris med 200 kr 459 mill. kroner

 • Byråkrati 300 mill. kroner

 • Regional utvikling 300 mill. kroner

 • Bistand 300 mill. kroner

 • Tiltak for redusert sykefravær 200 mill. kroner

 • Salg av eiendom 200 mill. kroner

 • Strammere asylpolitikk 156 mill. kroner

 • Redusert kjøp av ulønnsomme

 • post- og banktjenester 150 mill. kroner

 • Tak for støtte til nettolønn 135 mill. kroner

 • Nøytral moms i staten 125 mill. kroner.

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti understreker at det er positivt at man nærmer seg handlingsregelen for oljepengebruk, selv om økte skatteinntekter og utbytte er hovedårsaken til dette. Den internasjonale utviklingen, med sterkere fokus på kostnadskutt og strammere offentlige budsjettrammer, gir også et forsterket behov for Norge til å tilpasse seg endrede internasjonale økonomiske forutsetninger, særlig for å sikre den konkurranseutsatte industrien.

Dette medlem viser til at revidert nasjonalbudsjett først og fremst skal søke å møte akutte behov som har oppstått i budsjettperioden på ulike områder. Dette medlem mener at regjeringen har unnlatt å møte flere slike behov i sitt forslag til revidert budsjett. Dette gjelder særlig innenfor rus, barnebarnevern, Politiet og den videregående skolen:

 • Over 4 000 personer står i kø for å få rusbehandling. I stedet for å fylle tomme behandlingsplasser, velger regjeringen å dra inn ubrukte midler. Dette medlem har vanskelig for å forstå en slik prioritering.

 • Barnevernet har varslet om stor underdekning i hele landet, ikke minst i storbyene. Dette er en sårbar gruppe som trenger hjelp nå, ikke på lang sikt.

 • Politireformens mål om mer synlig og nært politi, følges ikke opp. I stedet ser vi nå betydelig budsjettkutt på driften i mange politidistrikt, noe som skaper utrygghet for innbyggerne.

 • Og med stadig mer dokumentasjon på frafallet fra videregående skole, er det oppsiktsvekkende at man ikke bevilger noe til nye tiltak på dette feltet.

Dette medlem foreslår derfor 50 mill. kroner til rusomsorg i regi av frivillige organisasjoner, 50 mill. kroner til det statlige barnevernet og barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, 156 mill. kroner til oppretting av 440 nye stillinger i Politiet og 25 mill. kroner til tiltak for å begrense frafallet i videregående skole.

Dette medlem fremmer dessuten en rekke andre forslag for å møte behov innen oppvekst og utdanning, fattigdomsbekjempelse og rus, alderdom og helse og omsorg, frivillighet, kultur og kirke, miljø og verdiskaping. Forslaget øker blant annet engangsstønaden ved fødsel og adopsjon for unge mødre med liten arbeidslivstilknytning til 75 000 kroner (1G), øker investeringstilskuddet til bygging av sykehjem og omsorgsboliger med 183,5 mill. kroner, bevilger 60 mill. kroner ut over regjeringens forslag til samhandlingstiltak innen helse og omsorg, prioriterer 1 000 flere arbeidsmarkedstiltak, 1 000 flere lærere i skolen og 80 mill. kroner mer i basisfinansiering til universitet og høyskoler, og innfører en miljøbilpremie på 25 000 kroner for alle som kjøper biler med CO2-utslipp under 120 g/km.

Dette medlem setter for øvrig pris på at stat/kirke-forliket i regjeringens forslag følges opp med en bevilgning på 6 mill. kroner til demokratireformen.

Samlet sett innebærer forslaget til revidert nasjonalbudsjett for 2010 som dette medlem legger frem en oljepengebruk som reduserer det strukturelle budsjettunderskuddet med drøyt 100 mill. kroner sammenlignet med regjeringens forslag. Dette medlem legger fram følgende endringsforslag i forhold til regjeringen, og viser til nærmere begrunnelse for de enkelte forslag i Innst. S. nr. 355 (2008–2009) og Innst. O. nr. 125 (2008–2009):

Kap.

Post

Beskrivelse

Bokført (mill. kr)

SUM PROFIL

ØKTE BEVILGNINGER

Trygg oppvekst og utdanning

231

65

Økning private barnehager, sikre likebehandling

40

2530

71

Øke engangsstønad ved fødsel og adopsjon til 1G. Mål 2G innen 2013

155,0

854

71

Tiltak for utsatte barn og til oppfølging av barn i fosterhjem

20

855

1

Styrke det statlige barnevernet

40

857

73

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

10

842

1

Driftsutgifter - tilskudd til familievernet

5

842

70

Tilskudd Kirkens familieverntjeneste

5

221

1

Foreldreutvalget for grunnskolen: Mandatutvidelse

1,5

226

21

Bedre samhandling mellom hjem og skole

3,0

226

21

Forsøk med praksisrettet teori i ungdomsskolen

7,5

226

21

Mentorordning for nye lærere. Forsøksordning

10,0

226

21

Begrense frafallet i videregående opplæring. Forsøksordning

25,0

226

21

Kvalitetsutvikling i ungdomsskolen

30,0

228

82

Kapitaltilskudd friskoler

10,0

228

70

Ekstrabevilgning St. Paul, St. Sunniva, KG, Danielsen, Steinerskolen

2,5

228

76

M/S Gann og M/S Sjøkurs

4,0

253

70

Opprette ny folkehøyskole, Dvergsnestangen

2,0

255

72

Samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen arkivet og Never again

1,0

260

50

Økt basisfinansiering universitet og høyskoler

80,0

260

50

Økt forskningsfinansiering til Universitetet i Stavanger

5,0

260

50

Økt forskningsfinansiering til Universitetet i Agder

5,0

260

70

Økt basisfinansiering private høyskoler

7,5

270

74

Økt tilskudd til studentsamskipnadene

5,0

286

95

Forskningsfondet

25 000,0

2661

75

PC-tilskudd elever med dysleksi

20

2410

70

Stipend ikke-vestlige land

0,3

2410

70

Freshmann-året USA

2,5

571

60

Økt lærertetthet i skolen - 1000 nye lærere

280,0

571

60

Tiltak frivillig leksehjelp i kommunal og frivillig regi

32,0

410

1

Økt bemanning i domstolene

10,0

440

1

440 nye stillinger i Politiet

156,0

430

70

Kriminalomsorgen - Wayback-prosjektet

0,5

975,25

Fattigdomsbekjempelse og rus

231

65

Forsøk med graderte barnehagesatser

10

315

75

Inkluderings- og fattigdomstiltak i frivillige org.

4

605

1

1000 flere arbeidsmarkedstiltak - NAV adm.

12,8

634

76

1000 flere arbeidsmarkedstiltak

45,6

763

71

Rustiltak, frivillig arbeid

50,0

571

60

Rette opp kutt i midler til kvalifiseringsprogram til 169 kommuner

28,7

151,1

Bedre alderdom, helse og omsorg

586

64

Investeringstilskudd sykehjem og omsorgsboliger (fra 2500 til 3000 plasser)

183,5

605

1

1000 flere på raskere tilbake, økt bemanning NAV

12,0

605

70

1000 flere på raskere tilbake, NAV

17,5

634

21

Videreføre 2009-nivå arbeids- og utdanningsreiser

2,5

732

72

Psykisk helse studenter, Samskipnaden i Oslo og Akershus, Samskipnaden i Agder

1,0

732

73

Psykisk helse studenter, Samskipnaden i Stavanger

0,5

732

79

1000 flere på raskere tilbake, helseforetakene

21,5

761

67

Samhandlingstiltak

60,0

769

21

Dagtilbud demente, stimuleringstilskudd

20,0

318,5

Frivillighet, kultur og kirke

225

71

Kvalitetsutvikling i kulturskolene

1,0

1590

71

Sjømannskirken - øke antall årsverk

2,5

1590

71

Kirkelig ressurssenter mot vold og overgrep

1,0

1590

75

Trosopplæring

10,0

1591

1

Prestestillinger

15

29,5

Miljø og næringsliv

1023

21

Økt forskning for å sikre en bærekraftig havbruksnæring

10

2421

50

Innovasjon Møbel

10

1825

70

Tilskudd elektrisitetssparing husholdninger

30,0

50

Bekjempe svart økonomi

440

1

Tiltakspakke mot svart økonomi - styrke Økokrim

5

1610

1

Tiltak mot svart økonomi - styrke Tolletaten

5,0

1618

1

Tiltak mot svart økonomi - styrke Skatteetaten

15,0

25

SUM ØKTE BEVILGNINGER

1 549,4

Reduserte utgifter

1580

33

Utsettelse av byggeprosjekt Statsbygg

-37,5

2445

33

Utsette bygg R6

-55,0

300

1

Driftsutgifter

-5,0

320

79

Disposisjonspost

-5,0

2650

70

Økte plikter for arbeidsgivere og arbeidstakere ifm. dialogmøter, sanksjon i sykepengeutbetaling.

-100,0

909

73

Nettolønnsordning: kompetansemodell og utbetalingstak lik innslagspunktet for toppskatten

-366

1400

1

Redusert økning av driftsbudsjett for departementet

-5,0

1441

1

Redusert økning av driftsbudsjett for KFD

-5,0

2309

1

Ymse, generelt driftskutt

-75

226

21

Utprøving praktisk arbeidslivsfag

-10,0

226

21

Modeller for bedre sammenheng skole og SFO

-3,0

228

70

Ikke gjennomføre 1 uketime + 8 timer gratis SFO

-5,2

228

70

Reversere økning 5 skoletimer på småskoletrinnet som KrF gikk i mot 2008

-6,3

258

1

Skal medvirke til en kunnskapsbasert politikkutvikling i departementet. Har ikke fungert etter hensikten.

-1,0

258

21

Skal medvirke til en kunnskapsbasert politikkutvikling i departementet. Har ikke fungert etter hensikten.

-10,5

571

60

1 uketime + 8 timer gratis SFO

-235,8

571

60

5 ekstra timer på småskoletrinnet som KrF gikk i mot 2008

-310,5

Sum reduserte utgifter

-1 235,75

Økte inntekter

5656

85

95 pst. utbytte i Statkraft, 50 mill. økt utbytte i Entra

-542,6

Sum økte inntekter

-542,6

SKATTE- OG AVGIFTSLETTELSER

5501

72

Økt gavefradrag frivillige org. til 18 000 kr

-20

5501

72

Økt grense lønnsoppgaveplikt for frivillige org. fra 4000 til 8000 kr

-4

5501

72

Økte beløpsgrenser BSU 25000 pr år / 250 000 tot.

-50

5501

72

Økt grense for Individuell pensjonssparing med skattefradrag til 40 000 kr

-25

5501

72

Fjerne maksgrense førte timer til egenfinansiert FoU i Skattefunnordningen. Heve beløpsgrense til 8 mill. for egenført FoU og 12 for ekstern

0

5501

72

Frita null-utslippsbiler fra fordelsbeskatning

-1

5501

72

Økt avskrivningssats maskiner og utstyr 20-25 pst

-250

5506

70

Herreløs arv tilfaller frivillige organisasjoner

-3

5511

70

Nulltoll lavinntektsland også over 75 mill innbyggere

-16,5

5521

70

Momsfritak leasing og batteriskift el-biler

-2,6

5536

71

Miljøbilpremie 25 000 kr lavutslippbiler under 120 g/km

-600,0

5536

77

Svensk drivstoffavgift (lav vei-, høy CO2-avgift)

-75,0

5543

70

Ny CO2-avgift på gass - utsette innføring til 1.9.2010

-8,3

5700

72

Økt grense betaling arbeidsgiveravgift frivillige organisasjoner 50 000 kr pr ansatt / 500 000 kr samlet

-2,5

5700

72

Halvert arbeidsgiveravgift nye lærlinger

-45

SUM SKATTE- OG AVGIFTSLETTELSER

-1102,9

Skatte- og avgiftsskjerpelser

5501

70

Økt skatt pga tiltakspakke mot svart økonomi

60

5531

70

Økte tobakksavgifter 5 %

110

5526

70

Økte alkoholavgifter 5 %

145

5536

71

Økt CO2-komponent engangsavgift 20 pst. for biler med utslipp over 140 g/km

110

5541

70

Økt el-avgift 0,5 øre

135

5542

70

Økt grunnavgift på fyringsolje 10 øre

60

5543

70

Økt CO2 avgift innenlands flytrafikk med 25 øre pr liter

40

5560 NY

70

Avgift på plastposer 1 kr pr stk

330

Sum skatte- og avgiftsskjerpelser

990

Sum skatt/avgift

-112,9

REDUSERT OLJEKORRIGERT BUDSJETTUNDERSKUDD

116,1

Komiteens medlem fra Venstre understreker som de øvrige at dette er en budsjettrevisjon og at opplegget som presenteres under ikke reflekterer alle Venstres politiske prioriteringer på alle områder. Dette medlem henviser i så måte til Venstres alternative budsjett for 2010 slik dette framgår av Innst. 2 S (2009–2010). Dette medlem har i imidlertid valgt noen områder hvor det er påkrevd at regjeringen og stortingsflertallet har en mye mer offensiv og tydligere kurs.

Dette medlem er av den oppfatning at regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2010 nesten ikke inneholder politikk eller politiske prioriteringer, men er utelukkende bokholderi. Det er i og for seg bra at regjeringen bruker det meste av de positive nyhetene når det gjelder økte skatte- og avgiftsinntekter, økte utbytte og øvrige anslagsendringer til raskere å nærme oss handlingsregelen, men vi har fortsatt en regjering som etter fem år ved makten enda ikke har foretatt noen reelle politiske prioriteringer. Det er ikke et eneste reelt kutt eller en reell omprioritering i forslaget til RNB 2010, men utelukkende småklatting og oppsummeringer av anslagsendringer.

Dette medlem er spesielt bekymret over at den samlede miljøprofilen etter RNB-forslaget er svekket med over 1 mrd. kroner. Kuttene i kjøp av klimakvoter er ikke overraskende, det er noe Venstre har påpekt manglende realisme i lenge, men det er bekymringsfullt at kutt i klimakvoter og kutt i de samlede bevilgningene til CO2-rensing på Mongstad ikke kompenseres med økt satsing på andre miljø- og klimaområder, som for eksempel kollektivtransport, klimaforskning, økt satsing på alternativ energi og miljøvennlig næringsvirksomhet.

Dette medlem etterlyser også vilje til å satse på framtiden – på skole, forskning, nyskaping og de minste bedriftene. Regjeringens hvileskjær når det gjelder vilje til satsing på forskning, nyskaping, på skole og de minste bedriftene har med RNB 2010 blitt til et stabilt sideleie. Regjeringen har etter dette medlems syn abdisert på disse områdene. Det er ingen vilje til å satse på framtiden eller til å løse de store utfordringene vi står overfor når det gjelder å få flere og bedre lærere. Det er ingen vilje til å satse målrettet på forskning og nyskaping – på de minste bedriftene som vi trenger mange flere av for å sikre velferden i framtiden. Regjeringens fremste satsing på skole etter fem år er fortsatt en halv lovpålagt banan.

Dette medlem viser til at Venstres nyvalgte leder Trine Skei Grande på Venstres landsmøte tidligere i år pekte på fem utvalgte områder som vil være Venstres hovedprioritet den kommende tiden. Hun lovet at Venstre skal prioritere en milliard mer årlig til lærere, forskning, selvstendig næringsdrivende og småbedrifter, jernbane og for å bekjempe fattigdom. I tillegg kommer et kraftfullt grønt skatteskifte.

Alt dette følges opp i Venstres alternative opplegg til revidert nasjonalbudsjett for 2010 hvor det bevilges om lag en halv milliard mer til hver av disse områdene.

Trine Skei Grande understreket også at dette ikke skal gjøres uten økt bruk av oljepenger, tvert i mot gjør Venstre det – som vi har gjort de siste årene ved å prioritere innenfor ansvarlige økonomiske rammer – oftest strammere enn det regjeringen selv gjør. Dette medlem viser til at så også er tilfellet i denne innstilling, hvor Venstres samlede opplegg innebærer en oljepengebruk som er om lag 100 mill. kroner mindre enn i regjeringens samlede opplegg.

Dette medlem mener nøkkelen til en god skole er bedre og mer motiverte lærere. Dette medlem viser til at Venstre har foreslått en rekke tiltak i Stortinget for å få dette til – både når det gjelder lærerutdanning, etterutdanning for lærer, bedre arbeidsvilkår og en enklere skolehverdag. Dette medlem prioriterer spesielt en økt satsing på å få bedre og flere lærere. Det er investering i kunnskap og investering i framtid. Dette medlem viser til at Venstre foreslår en samlet økt satsing på skole og lærer med 494,3 mill. kroner. Dette medlem vil spesielt trekke fram at Venstre foreslår en ekstrabevilgning på 225 mill. kroner for kompetanseheving/lærerløft, 75 mill. kroner til å rekruttere flere lærer og oppfølging av Dokument 8:156 S (2009–2010) om å øke den statlige finansieringen knyttet til videreutdanning av lærere, hvor vi øker denne med 20 prosent.

Dette medlem vil ikke akseptere hvileskjær og kutt i forskning og høyere utdanning. Vi må ha målrettet satsing. Fra å være ledende er Norge i ferd med å havne ordentlig i bakleksa når det gjelder vilje til å satse på forskning. Vi må både øke de årlige bevilgningene til grunnforskning, og satse målrettet på miljø- og klimaforskning, men vi må også gi økonomiske insentiver for næringsliv og andre til å satse mer på forskning. Dette medlem vil også styrke Skattefunn-ordningen og viser til en rekke forslag om dette i Venstres alternative opplegg.

Dette medlem foreslår derfor en samlet økt satsing på forskning og utdanning på 549,7 mill. kroner i tillegg til å øke forskningsfondet med 23 mrd. kroner. Det er investering i kunnskap og investering i framtid. Dette medlem viser til at Venstre bl.a. forslår 200 mill. kroner til økt basisfinansiering av universitet og høyskoler, ca. 150 mill. kroner samlet til flere stipendiat, post-doc og nærings-phd-stillinger, økt forskning på klima/fornybar energi og miljøvennlig drivstoff med 70 mill. kroner og en økt satsing på næringsrettet forskning med 75 mill. kroner.

Dette medlem understreker at vi trenger mange, mange flere nye bedrifter i framtiden om velferden skal sikres for kommende generasjoner. Skal vi få dette til må vi legge til rette for at flere vil starte for seg selv – ikke minst flere kvinner. Da må vi ta bort alle diskriminerende regler og ordninger for selvstendig næringsdrivende. Det må bli bedre skatteregler, det må bli bedre sosiale ordninger, det må bli et enklere regelverk, bedre tilgang på risikokapital og lavere oppstartskostnader. Dette medlem foreslår derfor en samlet økt satsing på småbedrifter og næringsliv på 480 mill. kroner, samt en målrettet skattelette for næringslivet på om lag 1 mrd. kroner.

Dette medlem vil spesielt peke på forslag om å styrke de selvstendig næringdrivende sosiale rettigheter bl.a. ved å bevilge om lag 140 mill. kroner til økt kompensasjon ved egen sykdom fra 65 til 80 pst., gjeninnføre tilskudd til ulønnet arbeidsinnsats i Skattefunn, styrket satsing på reislivstiltak med 50 mill. kroner, 50 mill. kroner til flere forsknings- og utviklingskontrakter og sist men ikke minst opprettelsen av et halvstatlig investeringsselskap, Klimatek, for å hjelpe fram nytt norsk næringsliv med spesialkompetanse innen miljø- og klimavennlige løsninger.

Dette medlem viser til at vi er midt oppe i en varslet krise. Togkrisen. Og er det noen som har sett denne krisen komme, så er det Venstre. Derfor foreslo Venstre 10 mrd. kroner mer til jernbane enn noen andre da Nasjonal Transportplan ble behandlet i Stortinget sist vår. Derfor foreslo dette medlem mer enn 1 mrd. kroner mer til jernbanen i vårt alternative statsbudsjett i 2010. Venstre har skjønt krisen. Framtiden er de miljøvennlige løsningene. Derfor foreslår dette medlem økte bevilgninger til jernbane, sykkelveier og øvrig kollektivtransport på 625 mill. kroner. Dette medlem foreslår også å bevilge 40 mill. kroner ekstra til rassikring.

Dette medlem vil først og fremst prioritere de som trenger det offentliges hjelp aller mest. Dette medlem har et spesielt engasjement i å få løftet flere fattige barn og barnefamilier ut av fattigdom. Dette medlem viser i så måte til at Venstre i valgkampen tok initiativ til et felles løft for å få færre fattig barn og barnefamilier. Det var alle enige om i valgkampen, men da Stortinget behandlet forslag fra Venstre, Dokument 8:2 S (2009–2010) om en felles handlingsplan for bekjempelse av fattigdom blant barn og i barnefamilier, var det bare Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet som støttet Venstre. Det var og er etter dette medlems syn svært skuffende. Dette medlem foreslår å bevilge samlet 652,5 mill. kroner til ulike tiltak for å bekjempe fattigdom. Bl.a. flere målrettede tiltak som å bevilge 325 mill. kroner til å øke sosialhjelpssatsene med 20 pst. eller tilsvarende 1 039 mer pr. mnd. for en enslig sosialhjelpsmottaker. Dette medlem foreslår også å bevilge 100 mill. kroner til gradert foreldrebetaling i barnehager slik at de aller fattigste betaler mindre enn i dag. Dette medlem foreslår også en økt satsing på ulike rusrelaterte tiltak på 175 mill. kroner og 50 mill. kroner til ulike tiltak for å hjelpe barn og unge med skrivevansker og for å motvirke «dropout» av videregående skole.

Dette medlem foreslår videre at Norge skal ta i mot 500 flere kvoteflyktninger, øke adopsjonsstøtten til 1 G, tiltak som sikrer villaksen, innføring av selvstendig rett til pappaperm for alle fedre, og økt støtte til omsorgslønn til foreldre med barn med nedsatt funksjonsevne.

Dette medlem viser til at Venstre ikke er representert i energi- og miljøkomiteen og således ikke har vært en del av behandlingen av kap. 1833 og kap. 4833. Dette medlem vil derfor på generelt grunnlag uttrykke at det er grunn til å sette store spørsmålstegn ved hele regjeringens håndtering av CO2-håndteringen på Mongstad, både når det gjelder framdrift og informasjon til Stortinget. Håndteringen bærer preg av manglende engasjement og slett håndverk fra regjeringens side.

Etter dette medlems syn bør hele Mongstad-saken bli gjenstand for en mer omfattende behandling. Det er fremdeles mange ubesvarte spørsmål knyttet til regjeringens håndtering av Mongstad-saken.

Venstres forslag til endringer i revidert nasjonalbudsjett er som følger:

Tabell 1: Hovedstørrelser

Tekst

Bokført mill. kr.

Påplusninger/økte utgifter

3 040,1

Skatte- og avgiftsopplegget (netto skattelette)

30,2

Omprioriteringer/kutt

2 761,3

Økte inntekter

416,0

SUM (mindre bruk av oljepenger)

-107,0

Tabell 2: Skatte- og avgiftsopplegget

Post.kap

Tekst

Bokført mill. kr.

5501.72

Likebehandling av særfradrag for fedmeoperasjon mv privat-offentlig

-10,0

5501.72

Økt maksimalt skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner til 15.000,-

-6,0

5501.72

5700.71

5700.72

Øke skattepliktig fordel av kjøp av aksjer i egen bedrift til 5.000,-

-12,0

-3,0

-5,0

5501.72

Øke det årlige sparebeløpet i individuelle pensjonsordninger til 40.000,-

-25,0

5501.72

Økning av satsen for skattefradrag i BSU-ordningen fra 20 pst. til 28 pst..

-70,0

5501.72

Oppheve den totale sparegrensen i BSU-ordningen

-40,0

5501.72

5700.71

Øke beløpsgrensen for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner til 10.000,-

-7,0

-2,0

5501.72

5700.71

5700.72

Øke beløpsgrensen for skattefri inntekt (lønnsoppgaveplikt) til 3.000,-

-17,0

-5,0

-8,0

5501.72

Halvering av fradraget for fagforeningskontingent

160,0

SUM SKATTELETTE LØNNS- OG PENSJONSINNTEKT

-50,0

5506.70

Fjerne hele arveavgiften

-60,0

5506.70

«Herreløs arv» tilfaller frivillige org.

-3,0

SUM ENDRINGER I ARVEAVGIFTEN:

-63,0

5501.72

Økte avskrivningssatser saldogruppe d til 25 pst. på «varig basis»

-250,0

5501.72

Gjeninnføre ekstra startavskrivning på 10 pst. for nye investeringer fra 1.7.10

-160,0

5501.72

Øke avskrivningssatsen for maskiner med 5 pst. under forutsetning av investeringen har påvist miljøeffekt og medfører økt energieffektivisering

-100,0

5501.72

Kapitalfunn-ordning (business angels) (Ingen bokført effekt før i 2012.)

0

5501.72

Innføre rett til minstefradrag for selvstendig næringsdrivende.

Verbalforslag

0

5501.72

Innføre fondsordning for å likebehandle/likebeskatte enkeltpersonsforetak og as.Verbalforslag

0

5501.72

Skattefunn: Heve prosjektgrensene til 8 mill for bedriftsinterne og 12 mill for eksterne prosjekter. Ingen bokført effekt før i 2011

0

5501.72

Skattefunn: Fjerne ordningen om maksimal timesats på 500 kroner.

Ingen bokført effekt før i 2011.

0

5501.72

Skattefunn: Fjerne begrensningen på antall timer egne ansatte kan godskrive ordningen. Ingen bokført effekt før i 2011.

0

5700.72

Ingen arbeidsgiveravgift, nye lærlinger fra 1. juli 2010

-90,0

5700.71

Senket trygdeavgift for selvstendig næringsdrivende til 10.7 pst.- tilbake til gml regeler

-65,0

5501.72

Heve maksimalt sparebeløp i OTP for enkeltpersonsforetak til 6 pst

-125,0

5501.72

Gjeninnføre skattefritak for arbeidsgiverbetalt behandlingsutgifter/helseforsikring

-125,0

5501.73

Rederiskatt (miljøfondsavsetning)

-38,0

SUM SKATTELETTE NÆRINGSLIV:

-953,0

5536.76

Økt bensinavgift, ca. 10 pst.

250,0

5536.77

Økt autodieselavgift, ca. 10 pst.

330,0

5536.77

Reversering av økt autodieselavgift for biodiesel

-100,0

5541.70

Økt el-avgift 1 øre/kWh

270,0

5542.70

Øke grunnavgiften i fyringsolje med ca 10 pst.

50,0

5542.72

Full CO2-avgift på naturgass, LPG etc

150,0

5543.70

Økt CO2-avgift på mineralske produkter med ca 10 pst.

180,0

5543.71

Økt svovelagift, 10 pst.

5,0

5549.70

Økt NOx-avgift, 10 pst.

4,0

5548.70

Økt miljøavgift på HFK og PFK, 10 pst.

10,0

SUM ØKTE MILJØAVGIFTER:

1 149,0

5521.70

Ingen mva-sats fersk frukt og grønt

-600,0

5521.70

Full mva-sats på brus og sterkt sukkerholdige drikkevarer

280,0

5521.70

Øke matmomsen med ett prosentpoeng kombinert med lav sats på frukt og grønt og full sats på brus etc.

230,0

5521.70

Ingen mva på leasing/langtidsleie av el-biler og batterier til elbiler.

-2,6

5521.70

Heve grensen for tollfri import til 500,-

-30,0

5521.70

Innlemme «små og verneverdige håndverksfag» i kulturmomsordningen

-25,0

5521.70

Heve plikt til momsregistrering for allmennyttige og veldedige organisasjoner til 500 000,-

-2,0

5521.70

Mva-fritak for e-bøker og pdf-aviser

-25,0

SUM ENDRINGER MOMSSYSTEMET:

-174,6

5531.70

Økte tobakksavgifter med 5 pst.

110,0

5536.71

Avgiftsfritak for politiets utrykningskjøretøy

-10,0

3904.01

20 pst. reduksjon i Brønnøysund-gebyrene

-38,6

SUM ØVRIGE SKATTE- OG AVGIFTS- OG GEBYRFORSLAG:

61,4

SUM ALLE SKATTE- OG AVGIFTSFORSLAG:

-30,2

Tabell 3: Påplusninger

Post.kap

Tekst

Bokført mill. kr.

226.21

Økt statlig delfinansiering av viderutdanning av lærere

62,5

226.22

Kompetanseheving/lærerløft

225,0

226.22

Rekrutteringsplan, lærere

75,0

226.23

Leksehjelp

50,0

228.76

Støtte til skoleskipene M/S Gann og M/S Sjøkurs

4,0

231.51

Rekrutteringspakke førskolelærere

20,0

231.65

Økt likebehandling av private barnehager, > 90 pst.fra 1.8.

55,0

2410.70

Studiestøtte, førsteårsstudier i utlandet

2,8

SUM BARNEHAGE, SKOLE OG LÆRERE

494,3

260.50

260.70

Basis-finansiering, universitet og høyskoler.

180,0

20,0

260.50

250 nye stipendiat-stillinger.

103,2

260.50

100 nye Post-doc-stillinger

41,2

285.52

50 nye Nærings-phd

10,3

285.52

NFR

50,0

285.52

Forskning klima/fornybar energi

50,0

920.50

Næringsrettet forskning

75,0

1301.50

Forskning, hydrogen og biodrivstoff

20,0

SUM HØYERE UTDANNING OG FORSKNING

549,7

928.71

Tilskudd til ulønnet arbeidsinnsats, Skattefunn

40,0

2421.71

Ymse reiselivstiltak i regi av IN

50,0

2421.72

Forsknings- og utviklingskontrakter, IN

50,0

2425.01

Klimatek, driftsutgifter (ny post)

20,0

2425.51

Tapsfond, Klimatek (ny post)

125,0

2541.70

Redusert krav til permitteringsgrad for rett til dagpenger til 20 pst.

45,0

2650.71

2650.72

Styrke selvstendig næringsdrivendes sosiale rettigheter

145,5

4,5

SUM SMÅBEDRIFTER/NÆRINGSLIV

480,0

225.51

Samarbeidstiltak skole/barnevern (ny post)

25,0

226.21

Pilotprosjekt barn og ungdom med skrivevansker

25,0

571.60

Fast statlige sosialhjelpssatsene 20 pst. høyere (dvs 1 039 mer pr. mnd. for enslige) enn dagens veiledende satser

325,0

571.60

Gradert foreldrebetaling, barnehager

100,0

634.21

Arbeids- og utdanningsreiser, NAV (Tiltak i regi av Blindeforbundet og andre)

2,5

718.63

Ymse rus-tiltak (i tillegg til LAR)

50,0

732.70

LAR

50,0

732.70

Rehabilitering rusomsorg, helseforetakene

75,0

SUM FATTIGDOM/RUSOMSORG

652,5

1320.31

Rassikring

40,0

1330.60

Belønningsordning, kollektivtransport

100,0

1330.61

Belønningsordning, sykkel

50,0

1350.23

Jernbane. Drift og vedlikehold

100,0

1350.30

Div jernbaneinvesteringer

350,0

1350.31

Dobbeltspor Oslo-Ski

25,0

SUM JERNBANE/KOLLEKTIVTRANSPORT MV

665,0

490.01

490.73

490.75

820.01

821.60

822.60

3490.03

3490.06

3821.01

500 flere kvoteflyktninger

2,2

2,8

3,0

3,2

71,8

7,7

-3,0

-2,8

-34,7

844.70

Økt kontantstøtte-kostnader som følge av prisjustering av foreldrebetaling (maks-pris) i barnehager

7,0

852.70

Økt adopsjonsstøtte til 1 G fra 1.7.

6,4

1427.21

Villaks (gyro mv)

10,0

1427.31

Friluftstiltak

20,0

1441.39

Opprydningstiltak, SFT

20,0

2530.70

Selvstendig opptjeningsrett for fedre for barn født etter 1.7.2010

35,0

2410.50

2410.72

Studiestøtte, 11 mnd.

(Ingen budsjetteffekt for 2011)

0,0

0,0

2650.72

Omsorgslønn til foreldre med funksjonshemmede barn

50,0

SUM ØVRIGE TILTAK

198,6

SUM PÅPLUSNINGER:

3040,1

Tabell 4: Kutt/omfordeling

Post.kap

Tekst

Bokført mill. kr.

1510.01

1510.21

Fylkesmannsadministrasjon > 5 pst. kutt

30,2

3,4

2445.33

Videreføring av ordinære byggeprosjekt, Statsbygg

25,0

231.60

231.61

231.64

231.65

Prisjustering av foreldrebetaling (maks-pris) i barnehager

148,0

8,0

3,0

38,0

320.79

Kulturdep. «til disp.»-post

11,0

430.01

Forsøk med soning med elektroniske fotlenker

20,0

440.01

DNA-register

15,0

551.60

Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling

52,0

552.72

Nasjonale tiltak for regional utvikling

25,0

605.01

634.76

3.000 færre ordinære tiltaksplasser

18,0

158,0

645.70

Regionale verneombud

6,0

2542.70

Forenklinger i lønnsgarantiregelverket

100,0

909.73

Avvikling av nettolønnsordningen for sjøfolk

560,0

1150.50

Avvikling av tilskudd til skogsbilveier og skogplanting under Landbrukets utviklingsfond (LUF)

35,0

1150.70

Eksportstøtte for bearbeidede landbruksvarer, Tilskott til råvareprisordninga

25,0

718.63

Etablering av kommunale rusforebyggingskoordinatorer

8,0

782.70

Nasjonale helseregistre

10,0

2751.70

Redusert apotekavanse 1 prosentpoeng

23,0

228.70

571.60

Reversering av timetallsutvidelsen i grunnskolen (en uketime)

1,1

62,1

228.70

571.60

Reversering av gratis leksehjelp (SFO) (8 uketimer)

3,6

173,7

572.60

228.71

228.74

228.75

228.76

222.01

2410.70

Endre dagens ordninger med ikke-behovsprøvd utstyrsstipend, med et behovsprøvd stipend på 600 kr pr. mnd.

308,0

21,1

0,3

0,6

0,2

0,4

0,6

1320.36

E16 Filefjell

76,0

1330.75

Fraktujamningsordning for drivstoff

5,0

1370.70

Kjøp av «ulønnsomme» posttjenester

100,0

571.60

Avvikling av gratis frukt og grønt i ungdomsskolen

98,0

572.60

Ekstra tilskudd til lærlinger

95,0

2309.01

Samordning mellom helse-regioner, innsparing sengeposter ved bedre hygiene etc.

75,0

2309.01

Innføre ordning med momsnøytrale innkjøp i staten

125,0

2309.01

Ostehøvelkutt i departementene

150,0

2309.01

Avvikle ordningen med eksportstøtte til osteproduksjon

94,0

2460.72

Tilskudd til adm av garantiordning for langsiktige kraftkontrakter (GIEK)

10,0

1618.01

Mindrebehov hos Skatteetaten som følge av avvikling av arveavgiften

40,0

SUM KUTT/OMFORDELING

2761,3

Tabell 5: Økte inntekter

Post.kap

Tekst

Bokført mill. kr.

5309.29

Salg av statlig eiendom

75,0

5656.85

Økt utbytte Statkraft > 90 pst.

246,0

5656.85

Økt utbytte Entra Eiendom

50,0

5656.85

Økt utbytte Argentum > 50 pst.

45,0

SUM ØKTE INNTEKTER

416,0

Tabell 6: Fondsavsetninger mv. (under streken)

Post.kap

Tekst

Bokført mill. kr.

2425.91

Klimatek, investeringskapital

500,0

1825.95

Fornybarfondet

2 000,0

1432.90

Kulturminnefondet

200,0

286.95

Forskningsfondet

23 000,0

950.96

Gå mot SAS-emisjon

-582,7

SUM FONDSAVSETNINGER MV.

25 117,3