19.9.1 Post 70 Tilskudd til drift

19.9.1.1 Sammendrag

På kap. 1645 Statens finansfond, post 70 Tilskudd til drift, er det i saldert budsjett 2010 bevilget 30,0 mill. kroner. I Prop. 1 S (2009–2010) ble Stortinget orientert om at behovet for driftstilskudd til Statens finansfond i 2010 er svært usikkert. Videre ble Stortinget varslet om at Finansdepartementet om nødvendig vil komme tilbake til Stortinget med forslag om justeringer av tilskuddet.

På grunnlag av det budsjettet for 2010 som styret for Statens finansfond har vedtatt, foreslås det at bevilgningen på kap. 1645 Statens finansfond, post 70 Tilskudd til drift reduseres med 20,0 mill. kroner, til 10,0 mill. kroner. Utgiftsbehovet er fremdeles usikkert, bl.a. fordi det ikke er klart når de bankene som har fått kapitalinnskudd fra Statens finansfond, velger å tilbakebetale.

19.9.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.