14.5 Kap. 4023 Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU

14.5.1 Post 90 Tilbakebetaling lån fra Nofima

14.5.1.1 Sammendrag

Nofima AS mottok i september 2007 et mellomfinansieringslån fra staten på 42,842 mill. kroner som del av etableringen av Nofima AS. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2009 ble det fremmet forslag om at lånet i sin helhet skulle tilbakebetales innen 1. juli 2010, og Stortinget sluttet seg til dette.

Nofima har i dag en likviditetssituasjon som gjør det utfordrende å innfri lånet innen den vedtatte fristen 1. juli 2010. Det foreslås derfor å forlenge tilbakebetalingstiden på lånet til Nofima med inntil 10 år, men slik at minimum 1/10 av lånestolen og påløpte renter tilbakebetales årlig. Forslaget innebærer at inntektsbevilgningen for lånet reduseres med 38,558 mill. kroner i 2010, fra 42,842 til 4,284 mill. kroner. Det foreslås at påløpte renter innbetales etterskuddsvis årlig. Påløpte renter fra 1. juli 2010 vil derfor innbetales først i 2011.

På denne bakgrunn fremmes det forslag om at kap. 4023 post 90 reduseres med 38,558 mill. kroner i 2010.

14.5.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.