1. Innledning

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Thomas Breen, Gunvor Eldegard, Irene Johansen, Gerd Janne Kristoffersen, lederen Torgeir Micaelsen, Torfinn Opheim og Dag Ole Teigen, fra Fremskrittspartiet, Ulf Leirstein, Jørund Rytman, Kenneth Svendsen og Christian Tybring-Gjedde, fra Høyre, Gunnar Gundersen, Arve Kambe og Jan Tore Sanner, fra Sosialistisk Venstreparti, Inga Marte Thorkildsen, fra Senterpartiet, Per Olaf Lundteigen, fra Kristelig Folkeparti, Hans Olav Syversen, og fra Venstre, Borghild Tenden, viser til Stortingets forretningsorden § 21 syvende ledd, som lyder:

«Eventuell kongelig samleproposisjon om endringer i statsbudsjettet legges fram senest den 15. mai i budsjettåret, sammen med stortingsmelding om Revidert nasjonalbudsjett. Finanskomiteen avgir innstilling om disse senest annen fredag i juni.»

Komiteen viser til at Meld. St. 2 (2009–2010) er behandlet under kapittel 2, at Prop. 126 LS (2009–2010), avgiftsvedtak, er behandlet under kapittel 4 og at Prop. 125 S (2009–2010) er behandlet under kapitlene 3 og 5-21 i denne innstilling. Kapittel 22 viser forslag fra komiteens mindretall, og kapittel 23 viser komiteens tilråding.

Komiteen viser videre til at merknader og forslag som er fremsatt under komiteens behandling og som gjelder budsjettposter som ikke er omhandlet i Prop. 125 S (2009–2010) eller Prop. 126 LS (2009–2010), er lagt kronologisk etter kapittel- og postnummer under omtalen av de respektive departementene.

Når det gjelder lovforslag som er omtalt i Meld. St. 2 (2009–2010) og i Prop. 125 S (2009–2010), viser komiteen til at disse er fremsatt i Prop. 126 LS (2009–2010). Komiteen viser til Innst. 351 L (2009–2010) når det gjelder behandlingen av disse.

Komiteen viser videre til at kap. 1833/4833 CO2-håndtering er behandlet av Stortingets energi- og miljøkomité. Utkast til innstilling fra energi- og miljøkomiteen er tatt inn i kapittel 21 nedenfor. Som følge av at Venstre ikke er representert i energi- og miljøkomiteen, er det lagt inn en merknad fra Venstres representant i finanskomiteen under kapittel 2 nedenfor.