1. Innledning

Kontroll- og konstitusjonskomiteen vedtok i møte 5. februar 2008 å igangsette forberedelser i en egen sak til Stortinget, jf. Stortingets forretningsorden § 12 nr. 10 fjerde ledd, vedrørende anmeldelse i anledning Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse av 14. oktober 2003 i Fritz Moen-saken.

Bakgrunnen for saken var at Tore Sandberg i skriv av 18. september 2006 anmeldte de tre høyesterettsdommerne Magnus Matningsdal, Eilert Stang Lund og Karin Bruzelius for påstått straffbart forhold i tilknytning til nevnte kjennelse. Anmeldelsen ble opprinnelig sendt Odelstinget, ettersom den etter de da gjeldende regler etter sitt innhold hørte under Odelstinget som påtalemyndighet.

Odelstinget vedtok 13. desember 2006 å utsette behandlingen av anmeldelsen inntil utvalget som var oppnevnt av Regjeringen for å granske straffesakene mot Fritz Moen, hadde levert sin utredning.

Ved brev av 2. oktober 2007 oversendte Stortingets presidentskap anmeldelsen til kontroll- og konstitusjonskomiteen, under henvisning til de nye bestemmelsene i Stortingets forretningsorden § 12 annet ledd nr. 10.

Ved Stortingets behandling 20. februar 2007 ble Grunnloven §§ 20, 30, 86 og 87 endret. Det ble også vedtatt endringer i lov 5. februar 1932 nr. 1 om straff for handlinger som påtales ved riksrett (ansvarlighetsloven), i lov 5. februar 1932 nr. 2 om rettergangsmåten i riksrettssaker (riksrettergangsloven) og i Stortingets forretningsorden (FO).

Endringene bygget i det alt vesentlige på forslagene i Dokument nr. 19 (2003-2004) Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalget til å utrede alternativer til riksrettsordningen. Kontroll- og konstitusjonskomiteen skal etter de nye bestemmelsene forberede saker der Stortinget skal ta stilling til hvorvidt konstitusjonelt ansvar skal gjøres gjeldende.

FO § 12 nr. 10 fjerde ledd om kontroll- og konstitusjonskomiteens rolle lyder:

"Komiteen behandler også saker der Stortinget skal ta stilling til hvorvidt konstitusjonelt ansvar skal gjøres gjeldende, herunder om Stortingets ansvarskommisjon skal anmodes om å foreta nødvendige undersøkelser for å klarlegge grunnlaget for slikt ansvar, jf. lov om rettergangsmåten i riksrettssaker av 5. februar 1932 nr. 2. En tredjedel av komiteens medlemmer kan kreve at komiteen av eget tiltak skal ta en slik sak opp til behandling. Komiteen skal avgi innstilling om de saker den tar opp til behandling. Dersom komiteen finner at forhold i en ekstern henvendelse vedrørende brudd på konstitusjonelle plikter ikke kan påtales ved riksrett, skal henvendelsen oversendes rette påtalemyndighet. Komiteen kan dessuten vedta at en henvendelse ikke skal fremlegges for Stortinget når de forhold den omhandler åpenbart ikke kan føre til noe. Henvendelsen skal legges frem for Stortinget ved innstilling dersom en tredjedel av komiteens medlemmer krever det. Den som har fremmet henvendelsen skal underrettes om utfallet av behandlingen. Når beslutning om tiltale for riksrett er fattet, handler komiteen på Stortingets vegne under forberedelsen og utførelsen av saken."

Når kontroll- og konstitusjonskomiteen avgir innstilling til Stortinget i en sak om konstitusjonelt ansvar, kan den foreslå at saken henlegges, at Stortingets ansvarskommisjon anmodes om å foreta nødvendige undersøkelser i saken eller at det tas ut tiltale for riksrett.