1.1 Sammendrag

I proposisjonen inngår:

 • Forslag til endringer i lovbestemte beløpsgrenser mv.

 • Forslag til lovendringer i forbindelse med innføring av ny rederiskatteordning

 • Forslag til innføring av skatteplikt for ansattes fordel av fri bolig ved arbeidsopphold i utlandet

 • Forslag til endringer i reglene om skatteplikt ved utleie av mer enn halvparten av egen bolig

 • Forslag om at inntektsfordelingen for kunstnere også legges til grunn ved beregningen av trygdeavgift og pensjonsgivende inntekt

 • Forslag til innføring av plikt for arbeidstaker til å dokumentere faktiske losjiutgifter som vilkår for skattefri dekning fra arbeidsgiver

 • Forslag til endringer av skatte- og avgiftsreglene for Overføringsavtalens sikringsordning

 • Forslag til avvikling av verdsettelsesrabatten for aksjer, grunnfondsbevis og andeler i aksjefond

 • Forslag til endringer i skattebegrensningsreglene som følge av skjermingsmetoden

 • Forslag til innføring av overgangsregel om endring av aksjonærens inngangsverdi når selskapets ligning for tidligere år endres

 • Forslag til justering av overgangsreglene om fastsettelse av aksjens skjermingsgrunnlag og inngangsverdi ved overgangen til skjermingsmetoden i tilfeller der inngangsverdien er nedregulert med utbytteutdeling til annen aksjonær

 • Forslag til justering av overgangsreglene til skjermingsmetoden ved overgang fra delingsmodellen til skjermingsmetoden

 • Forslag til endring av reglene om anvendelsesområdet for NOKUS-reglene og fritaksmetoden

 • Forlag til presisering av NOKUS-reglene om selskapsaksjonærers aksjeinntekter fra NOKUS-selskap og forholdet til fritaksmetoden

 • Omtale av beskatning av bonus fra samvirkeforetak for inntektsåret 2007

 • Forslag til endringer i skattesystemet for Svalbard

 • Forslag til innføring av skattefritak for statsministerens bruk av statsministerboligen

 • Forslag til endringer i reglene om avskrivning av driftsmidler som tas inn i og ut av norsk beskatningsområde mv.

 • Forslag om innføring av regel om skattlegging av gevinst mv. ved utflytting av europeisk selskap

 • Forslag til endringer i skattereglene for kraftforetak

 • Forslag om fritak for formuesskatt for forskningsinstitutter som mottar statlig basisbevilgning

 • Forslag til innføring av et årlig fribeløp for arveavgiftspliktige gaver

 • Forslag til innføring av et særskilt unntak for landbruket fra de generelle reglene om beskatning av tomtegevinst i næring.

 • Forslag til presisering av gevinstskattefritaket ved realisasjon av landbrukseiendom innen familien

 • Forslag til opphevelse av samtykkekravet i eigedomsskattelova og omtale av virkeområdet i sjøterritoriet

 • Forslag til innføring av fritak fra leveringsplikten for skattytere som mottar korrekt og fullstendig forhåndsutfylt selvangivelse

 • Forslag til endringer i ligningslovens bestemmelser om selvangivelsesfrister

 • Forslag til lovendringer som følge av reorganiseringen av skatteetaten (ROS)

 • Forslag om adgang for skatte- og avgiftsmyndighetene til å ilegge bokføringspålegg og betinget tvangsmulkt ved overtredelse av bokføringslovgivningen

 • Forslag til endringer i merverdiavgiftsloven

 • Forslag til endringer i kompensasjonsloven

 • Forslag til oppretting og presisering av lovtekst

 • Omtale av saker om skattefritak på nærmere vilkår etter skatteloven §§ 11-21 og 11-22

 • Oversikt over fradragsbeløp og beløpsgrenser i skatteloven

1.2 Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Marianne Aasen Agdestein, Alf E. Jakobsen, Rolf Terje Klungland, Torgeir Micaelsen, lederen Reidar Sandal og Eirin Kristin Sund, fra Fremskrittspartiet, Gjermund Hagesæter, Ulf Leirstein, Jørund Rytman og Christian Tybring-Gjedde, fra Høyre, Svein Flåtten, Peter Skovholt Gitmark og Jan Tore Sanner, fra Sosialistisk Venstreparti Magnar Lund Bergo og Ingunn Gjerstad, fra Kristelig Folkeparti, Hans Olav Syversen, fra Senterpartiet, Hilde Grønhovd, og fra Venstre, Lars Sponheim, viser til at Regjeringens vurderinger og forslag er nærmere omtalt nedenfor i denne innstillingen og i Ot.prp. nr. 1 (2007-2008) Skatte- og avgiftsopplegget 2008 - lovendringer.

Komiteen viser til rettebrev fra finansministeren 7. og 15. november 2007, som er vedlagt innstillingen.

Komiteen viser ellers til at det generelt bare er sammendrag av Regjeringens vurderinger og forslag som er referert nedenfor under de enkelte punkt. Bakgrunnen for lovforslagene, gjeldende norsk rett, utenlandsk rett, høringsnotat, høringsuttalelser mm. knyttet til de enkelte vurderingene og forslagene, er nærmere redegjort for i nevnte odelstingsproposisjon. Også nærmere vurderinger vedrørende lovforslagene er i noen grad kun delvis gjengitt, eventuelt bare vist til.

Komiteen viser ellers til sine merknader nedenfor under de enkelte punktene og i Budsjett-innst. S. nr. 1 (2007-2008) og Budsjett-innst. S. I (2007-2008).