Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgrens utvalget

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
14.12.2021

Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter eller internasjonale organisasjoner i 2018

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
06.01.2022
21.12.2021

Meld. St. 35 (2020-2021)

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2020, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
06.01.2022