Vedtak uke 50

I uke 50 har Stortinget blant annet vedtatt budsjettinnstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen og valgt nye medlemmer til Nobelkomiteen.

Utsnitt av avskriften av Nobels testamente, datert Stockholm 18. februar 1897. Dokumentet oppbevares i stortingsarkivet.
Utsnitt av avskriften av Nobels testamente, datert Stockholm 18. februar 1897. Dokumentet oppbevares i stortingsarkivet.

Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen

Kapitlene omfatter bevilgninger til Stortingets ombudsmann for forvaltningen, Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) og Riksrevisjonen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Nye medlemmer og varamedlemmer til Nobelkomiteen

Stortinget har valgt Jørgen Watne Frydnes, Kristin Clemet og Anne Enger som medlemmer av Nobelkomiteen for tidsrommet 1. januar 2021 til 31. desember 2026. Som varamedlemmer for tidsrommet 1. januar 2021 til 31. desember 2023 ble følgende valgt: Geir Flikke, Inger Skjelsbæk og Laila Dåvøy.

Utbygging og finansiering av rv. 4 på strekningen Roa – Gran

Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om utbygging og finansiering av rv. 4 på strekningen Roa – Gran grense, inkludert strekningen Jaren – Amundrud/Almenningsdelet – Lygnebakken i Innlandet.

Regjeringens forslag om utbygging og finansiering av prosjektet ble vedtatt. Bare Rødt stemte mot.

Andre vedtak

En rekke andre saker ble også behandlet denne uken. Blant annet endringer i folketrygdloven (nye etterlatteytelser), utfasing av forsørgingstillegg til alderspensjon og endringer i domstolloven (domstolstruktur).

I tillegg ble flere representantforslag behandlet, blant annet om en bedre båt- og fergepolitikk, å utarbeide en ny nasjonal sykkelstrategi samt et representantforslag om et mer rettferdig arbeidsliv med faste stillinger.


Sist oppdatert: 11.12.2020 15:04