Endringer i retningslinjer for bruk av tilskudd til partigruppene

24. november vedtok Stortinget endringer i retningslinjer for bruk av tilskudd til partigruppene. Endringene gjelder blant annet rett til innsyn og begrensning av mulighet til oppsparing av egenkapital.

Stortinget bevilger hvert år et tilskudd til partigruppene. Tilskuddet må benyttes i henhold til retningslinjene, og partigruppene må levere årlig regnskapsrapport og revisjonsberetning til Stortingets presidentskap. Det årlige tilskuddet benyttes i hovedsak til å lønne politiske rådgivere og sekretærer.

Les mer om gruppetilskudd, og se årsregnskapet for stortingsgruppene

Innsyn i regnskapene

Følgende ble vedtatt 24. november 2020 om innsyn i regnskapene:

«Alle kan kreve innsyn i stortingsgruppens bilag og regnskaper, med følgende begrensninger:

a) Opplysninger om noens personlige forhold er unntatt fra innsyn. Det samme gjelder andre opplysninger av personvernmessig karakter samt opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt.

b) Opplysninger av konkurransemessige karakter, herunder politiske og strategiske disposisjoner, kan unntas fra innsyn.

c) Opplysninger om sikkerhetsmessige forhold og om tilsettings- og personalsaker kan unntas fra innsyn.

Stortingsgruppen kan også gjøre unntak fra innsyn i andre opplysninger som det av tungtveiende hensyn er viktig å bevare fortrolighet om.

Innsynsretten i opplysninger på bilagsnivå gjelder avsluttede og revisorgodkjente regnskap.»

Dette trer i kraft 1. januar 2022.

Egenkapital

Følgende ble vedtatt 24. november 2020 om egenkapital:

«Stortingsgruppene har adgang til å opparbeide seg egenkapital fra gruppetilskuddet, men beholdningen kan per 1. juli året etter et stortingsvalg ikke overstige halvannet års tilskudd, beregnet ut fra siste års tilskudd. Overskytende beløp skal tilbakebetales til Stortinget.»

Dette trer i kraft 1. juli 2026.

Øvrige endringer

I tillegg er det vedtatt å fjerne tilskuddet som gis gruppen med presidentvervet og å innlemme i retningslinjene en norm for tildeling av areal til gruppene i Stortingets bygningsmasse. Det er også gjort enkelte presiseringer i retningslinjer på områder der det i dag kan være uklarheter. Disse endringene er ikke ment å endre dagens praksis.

Alle endringsforslagene fra presidentskapet ble vedtatt. Se oversikt over disse i presidentskapets innstilling.

Med unntak av endringene som gjelder innsyn og egenkapital, trer de nye retningslinjene i kraft 1. oktober 2021. Fra det tidspunktet retningslinjene trer i kraft, oppheves retningslinjer for bruk av tilskudd til partigrupper og uavhengige representanter fra 20. juni 2013.


Sist oppdatert: 24.11.2020 15:12