Gruppetilskudd og årsregnskap for stortingsgruppene

Stortinget bevilger hvert år et tilskudd til partigruppene. Tilskuddet må benyttes i henhold til retningslinjene, og partigruppene må levere revidert årsregnskap til Stortinget. 

Det årlige tilskuddet til gruppene benyttes blant annet til å lønne politiske rådgivere og sekretærer.

Fra 1. mai 2019 gjelder følgende satser: Grunntilskudd kr 4 897 378 per år, kr 808 079 per representant. Grupper i opposisjon, det vil si grupper som ikke er i regjering og har to eller flere representanter, får i tillegg et opposisjonstilskudd på kr 3 060 862 per år.  Grupper med én representant får ikke dette tillegget. Støtten utbetales med 1/12 hver måned.

Retningslinjer for bruk av tilskuddet

I 2013 ble det vedtatt retningslinjer for stortingsgruppenes og uavhengige representanters bruk av tildelte midler.  I retningslinjene står det blant annet at Stortinget gir partigruppene tilskudd for at gruppene skal kunne drive sin virksomhet slik at stortingsrepresentantene kan utøve sitt stortingsverv.

En gruppe som faller helt ut av Stortinget etter et stortingsvalg skal tilbakebetale til Stortinget de tilskuddsmidlene som står ubrukt etter at alle avviklingskostnader er dekket.

Representanter som har trådt ut av sin stortingsgruppe mottar 50 pst. av det til en hver tid gjeldende representantbaserte tilskuddet. Tilskuddet til den stortingsgruppen de har trådt ut av reduseres med det representantbaserte tilskuddet.

Beløpene reguleres årlig. Stortingsgrupper og uavhengige stortingsrepresentanter skal avgi årlig regnskapsrapport til Stortingets presidentskap. Det er oppnevnt en felles revisor for kontroll og gjennomgang av disse tilskuddene.


Sist oppdatert: 17.06.2019 12:50