Vedtak uke 14

I uke 14 har Stortinget blant annet vedtatt økt bostøtte på grunn av høye strømpriser, justert de nye reglene for skattefrie personalrabatter og gjort endringer i innskuddspensjonsloven. En rekke representantforslag har også blitt behandlet.

Illustrasjonsfoto av eldre dame med regning i hånden foran kald radiator. Foto: iStock.
Illustrasjonsfoto: iStock.

Mer til bostøtte på grunn av høye strømpriser

Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet 2019 for å gi ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte som hjelp til å dekke høye strømutgifter.

Endringer i reglene om skattefrie personalrabatter

Stortinget sluttet seg i 2018 til regjeringens forslag til endringer i reglene for rapportering og skattlegging av naturalytelser i arbeidsforhold. Etter ikrafttredelsen av de nye reglene har det blitt klart for regjeringen at disse reglene bør justeres noe for å være bedre tilpasset til en del av ordningene for naturalytelser som benyttes i arbeidslivet.

Hovedtrekkene i endringene som ble vedtatt i 2018, ligger fortsatt fast. Regjeringen endrer imidlertid grensen for maksimal rabatt for personalrabatt fra 50 til 100 prosent, samtidig som øvre beløpsgrense for skattefrie personalrabatter økes fra 7000 til 8000 kroner. I tillegg økes øvre beløpsgrense for skattefrie gaver i arbeidsforhold fra 1000 til 2000 kroner.

Stortinget har denne uken vedtatt bevilgningsendringer i statsbudsjettet 2019 som grunnlag for regjeringens forskriftsgjennomføring av de omtalte endringene i reglene om skattefrie personalrabatter mv.

Endringer i innskuddspensjonsloven mv. (egen pensjonskonto)*

Stortinget har vedtatt endringer i innskuddspensjonsloven om arbeidstakere i innskuddspensjonsordninger, som skal få samlet sine pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold og tidligere individuell sparing på én konto i arbeidsgivers pensjonsordning – egen pensjonskonto.

Det er også vedtatt å oppheve regelen om at arbeidstaker må ha vært ansatt i minst 12 måneder for å ha krav på å få med seg sin opptjente pensjonskapital.

 I tillegg er det gitt en hjemmel i finansforetaksloven som åpner for gjennomføring i forskrift av lovvalgsregler som følger av direktiv 2001/24/EF om restrukturering og avvikling av kredittinstitusjoner (winding up-direktivet).

Andre vedtak

Denne uken har Stortinget også behandlet en rekke andre saker, blant annet redegjørelsen om evalueringen av Norges deltakelse i operasjonene i Libya i 2011 og det ble gjort endringer i Svalbardloven.

Representantforslaget om likelønn - fra ord til handling! oppnådde på lik linje med de andre behandlede representantforslagene ikke flertall, selv om samtlige partier ga uttrykk for støtte til intensjonen i forslaget.

Les alle de siste vedtakene

Vi gjør oppmerksom på at teksten i denne saken er en redaksjonell omskriving, les selve vedtaksteksten for den presise formuleringen.

* Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken.


Sist oppdatert: 09.04.2019 14:54